Zrodzony z fantastyki

Znaleziono 184 wyniki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
autor: Raw__
sob sie 30, 2003 9:06 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: .
Odpowiedzi: 125
Odsłony: 8860

<!--QuoteBegin-Aragathor Roaringflame+--> <!--QuoteEBegin-->Do premii jak± dodaje bonus z wysokiej zrêczno¶ci do AC i do modyfikatora jaki dodaje zrêczno¶æ przy rzutach na refleks . <br />Czy¿by? Mi sie wydaje, ¿e nie ma tam nic napisane o rzutach na refleks, a jedynie o AC. Przed chwil± nawet spraw...
autor: Raw__
sob sie 30, 2003 6:51 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kleryk - ateista
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2561

<!--QuoteBegin-Muad'Dib+--> <!--QuoteEBegin-->Jak w ¶wiatach bogów st±paj±cych po ziemi mo¿na w nich nie wierzyæ? <br />Bardzo prosto. Jest to co prawda zjawisko jednostkowe, ale mo¿liwe. Bo patrzymy na takiego czarodzieja. Czerpie on moc z natury? Ziemi? Raczej z przenikaj±cej wszystko energii, Osn...
autor: Raw__
sob sie 30, 2003 10:52 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Gladiatoris - inne spojrzenie
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 712

...I po³owa widowni martwa. Poza tym magia jest prawie we wszystkich settingach czym¶ elitarnym. A jaki mag zechcia³by zej¶æ na arene jak jaki¶ gladiator/niewolnik, jak to w rzymie by³o? Strqaci³ by ca³y presti¿ w¶ród kolegów po fachu, jak i opiniê spo³eczeñstwa... <br /> <br />Co do watku. Najpro¶c...
autor: Raw__
sob sie 30, 2003 9:53 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Kleryk - ateista
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 2561

Wiecie, ¿e ten temat jest wielce ciekawy. Zw³aszcza sama wizja kleryka-ateisty. <br /> <br />Na wstêpie zaznacze, ¿e pomimo i¿ w podrêczniku jest napisane o kap³anach czerpi±cych moce z konkretnej idei, ja sobie tego raczej nie wyobra¿am. Przynajmniej nie bezpo¶rednio. Bo owszem, jaka¶ persona mog³a...
autor: Raw__
sob sie 30, 2003 12:37 am
Forum: Rasy i potwory
Temat: Smok - jako rasa dla gracza
Odpowiedzi: 85
Odsłony: 3834

<!--QuoteBegin-Darklord+--> <!--QuoteEBegin-->G³ównym argumentem przeciw jest ECL , który jest spory. I je¶li wszyscy by mieli postacie na pierwszym poziomie to taki pó³-smok jest za potê¿ny. Chyba ¿eby¶ powiedzia³ DM ¿e nie bedziesz awansowa³ dopóki nie zdobêdziesz do¶wiadzenia na poziom równy ECL ...
autor: Raw__
sob sie 30, 2003 12:29 am
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: [3,5] Finta
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3410

<!--QuoteBegin-Darklord+--> <!--QuoteEBegin-->Mam pytanie o fintê, ale z 3.0. Niemniej ten temat dotyczy owej umiejêtno¶ci, wiêc chyba dobrze trafi³em. A teraz istota sprawy: czy w 3.0 finta by³a tak¿e move-equivalent action? To znaczy, ¿e mog³em w jednej rundzie zrobiæ fintê, a potem zaatakowaæ ze ...
autor: Raw__
pt sie 29, 2003 11:40 pm
Forum: Umiejętności i atuty
Temat: [3,5] Finta
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 3410

Mam pytanie o fintê, ale z 3.0. Niemniej ten temat dotyczy owej umiejêtno¶ci, wiêc chyba dobrze trafi³em. A teraz istota sprawy: czy w 3.0 finta by³a tak¿e move-equivalent action? To znaczy, ¿e mog³em w jednej rundzie zrobiæ fintê, a potem zaatakowaæ ze sneakiem przy udanej fincie? Z góry dziêki za ...
autor: Raw__
pt sie 29, 2003 11:12 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Pogoda w waszym świecie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 596

To co opisa³e¶ ja stosujê tylko, kiedy ma to znaczny wp³yw na przygodê i jest w niej z góry zaplanowane. Tak jak pogoñ za grup± arktycznych krasnali na dalekiej po³nocy w¶ród zamieci. Wtedy w³a¶nie te ci±g³e nawa³nice bêd± jedyn± rzecz±, która powstrzymuje dru¿ynê, do takich mrozów nie nawyk³±, od n...
autor: Raw__
pt sie 29, 2003 10:00 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2111

<!--QuoteBegin-Terai+--> <!--QuoteEBegin-->Niektórzy z moich graczy zmieniali postaæ ale tylko na pocz±tku, jeden z nich zmienia³ tylko czê¶æ swojej postaci wiêc siê zdenerwowa³em i zdecydowa³em ¿e w takim razie zacznie od poziomu <br />No dobrze, ale powiedz, jakie ma pole do popisu za³ó¿my 1 pozio...
autor: Raw__
pt sie 29, 2003 9:50 pm
Forum: D&D i d20
Temat: D&D gra przygodowa [pude³ko]
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 2460

Czy ja wiem? Owszem, mia³em z tym kontakt do¶æ bliski, ale podchodzê do tego dalej sceptycznie. Bo to sie po prostu IMHO nie op³aca. Za ma³o tre¶ci. Lepiej do³o¿yæ troche i kupiæ PHB. To mi strasznie przypomina grê Przygodow± "W³adca Pier¶cieni"... <br /> <br />Ale z drugiej strony... Nie oriêtujê s...
autor: Raw__
pt sie 29, 2003 9:39 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jaki jest wasz ulubiony setting?
Odpowiedzi: 37
Odsłony: 1673

Widzê kolejny sonda¿yk :razz: <br /> <br />A teraz do rzeczy: <br /> <br /> Forgotten Relams : Za t± uniwersalno¶c, mo¿liwo¶æ prowadzenia wielu konwencji, ogromny i rozbudowany ¶wiat, ogrom pomys³ów na intrygi, nawet dla epików, ciekawe ksi±¿ki, Baldursy, heroiczno¶æ, i za to, ¿e w³a¶ciwie by³ moim ...
autor: Raw__
pt sie 29, 2003 9:12 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Ciag³e zmienianie postaci
Odpowiedzi: 74
Odsłony: 2111

Dla MP czêste (mo¿e nawet nie a¿ tak strasznie czêste) zmienianie postaci przez graczy potrafi byæ naprawdê tytanicznym utrapieniem. Choæby dlatego, ¿e nie mo¿e poprowadziæ ¿adnej kampanii, ani nawet zawi±zaæ intrygi, bo co chwilê s± nowe postacie. No i co kilka sesji musimy znowu integrowaæ dru¿ynê...
autor: Raw__
pt sie 29, 2003 8:40 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Kto się przerzucił?
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 1027

U mnie by³o to do¶æ ciekawe. Otó¿ z pocz±tku wyj¶cia 3ed nie zwróci³em na ni± jako¶ szczególnej uwagi. Pogrywa³em wtedy ostro w inne systemy, o didach nie my¶l±c. Dopiero tak siê sta³o, ¿e kumpel kupi³ polskie podrêczniki (najpierw PHB, potem, po pewnym czasie DMG i MM). bDlatego te¿ zaczyna³em na p...
autor: Raw__
pt sie 08, 2003 9:08 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 19793

Tak czytam te komentarze i siê zastanawiam. Bo rzeczywi¶cie jest nad czym. Choæby jak zag³osowaæ w tej ankiecie. A nie jest to tak proste, jak sie wydaje. <br /> <br />Owszem, resocjalizacja w obecnym stanie rzeczy to mit. Z jednej strony, kiedy ju¿ kto¶ przemy¶li swoje zachowanie w wiêzieniu i post...
autor: Raw__
pt sie 08, 2003 6:49 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: KP (AC) i pw (hp) - czym s±? Czy mo¿na to zmieniæ?
Odpowiedzi: 142
Odsłony: 4780

A mo¿e jest tak dlatego, ¿e owy minstrel, w przeciwieñstwie do wie¶niaka, jest wyæwiczony w unikaniu (bo nieraz lecia³y weñ pomidory lub patelnie :mrgreen: ). I w ten sposób potrafi strza³ê, która leci prosto w serce, przyj±æ na ramiê, albo jako dra¶niêcie. <br /> <br />Po prostu wszystko zale¿y od ...
autor: Raw__
pt sie 08, 2003 6:17 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Elfy i Krasnoludy. Czy mogą żyć razem?
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 3307

Wiêc tak: Przede wszystkim zale¿y to od ¶wiata. W niektórych elfy i krasnoludy moze rozdzielaæ d³ugotrwa³a wojna i ci±g³e nienawi¶c, a tam wybijanie szyb jest jak najbardziej na miejscu. W innym te rasy mog± po prostu ¿yæ osobno, ma³o o sobie wiedz±c. Tam jest raczej nieufno¶æ, ni¿ nienawi¶æ. Ciê¿ko...
autor: Raw__
pt sie 08, 2003 3:20 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Wiek Bohatera
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 1915

<!--QuoteBegin-Yuz'Ef+--> <!--QuoteEBegin-->mag, czlowiek wiek 45 lat poziom 1...czy to nie dziwne? co on robi³ 20 lat? no bo chyba na 1 level siê nie szkoli³ <br />To jest jeszcze do usprawiedliwienia. Gorzej, jak mamy maga cz³owieka na 20 levelu, maj±cego 20 lat :mrgreen: Bo wtedy wychodzi, ¿e zac...
autor: Raw__
czw sie 07, 2003 12:30 pm
Forum: Inne zagadnienia
Temat: Kara ¶mierci. Tak? Nie?
Odpowiedzi: 413
Odsłony: 19793

Prawo? Za przeproszeniem, ale ¿adnymi prawami ja w tym wypadku siê kierowaæ nie bêdê. Teraz to prawo ze sprawiedliwo¶cia nie ma nieraz zupe³nie nic wspólnego. Prawo ochrony ¿ycia, prawo wolno¶ci wyboru... Kara ?mierci to zbyt wa¿na kwestia, by opieraæ j± li tylko na prawie. <br /> <br />Generalnie p...
autor: Raw__
czw sie 07, 2003 11:48 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ukradkowy atak (Sneak Attack) - stosowanie
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 14557

Dobra, to jeszcze jedno pytanko. Wracj±c do tej hipotetycznej sytuacji: mamy nastêpn± rundê. Rouge ma inicjatywê i zaczyna. Wwala jeden atak, po czym cofa isê (1.5 metra) i za¿ywa miksturkê niewidzialno¶ci. Co wtedy mo¿e zrobiæ fighter? Czy walka jest skoñczona (bo nie mo¿e ani dispelowaæ, ani zobac...
autor: Raw__
czw sie 07, 2003 11:39 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wybór orê¿a...
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 5576

Bobofon <br /> <br />Znaæ, to sie co nieco znam. Widaæ, ¿e muszê conieco rozja¶niæ moj± wypowied¼. Chodzi³o mi bowiem o to, ¿e dla osób nie obeznanych z uzbrojeniem ¶redniowiecznym pó³toraki, które zazwyczaj trzymano w obydwu rêkach (bo pod to s± traktaty szermiercze) by³y brane za dwuraki. Bo taki...
autor: Raw__
czw sie 07, 2003 2:10 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Ukradkowy atak (Sneak Attack) - stosowanie
Odpowiedzi: 156
Odsłony: 14557

1) Czy w qwypadku rzutów shurikenami (które mo¿na wyrzuciæ 3 na atak bodaj¿e) do ka¿dego dodaje sie sneak'a? Wtedy, zak³adaj± ¿e mamy choæby +3k6 wychodzi 9k6 + 3, i to na atak :!: <br /> <br />2) Sytuacja hipotetyczna. Rouge napada fightera. Jest suprise rund i dzia³a tylko rouge. Wwala sneaka figh...
autor: Raw__
śr sie 06, 2003 10:39 pm
Forum: Rasy i potwory
Temat: Githzerai i Githyanki
Odpowiedzi: 132
Odsłony: 10709

Wedle mojej skromnej wiedzy Gith wyzwoli³a wtedy jeszcze jedn± rasê spod jarzma illihidów. Jest wiêc po cze¶ci bohaterk± obydwu ras, ale znacznie bardziej czczona jest przez Githyanki. Zethimon jest naczelnym herosem zerai, bo to on poprowadzi³ ich rasê w³a¶ciw± drog±. Dlatego te¿ jemu oddaj± oni na...
autor: Raw__
śr sie 06, 2003 10:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wybór orê¿a...
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 5576

<!--QuoteBegin-Bobofon+--> <!--QuoteEBegin-->Katana+wakizashi tworz± parê zwan± Daisho. <br />Wszystko fajnie, ale wed³ug DnD nie mo¿an mieæ i katany i innej broni, bo katana jest large. Chyba, ¿e sie jest centaurem, albo innym dziwactwem (oni s± large). To nie Legêda [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#...
autor: Raw__
śr sie 06, 2003 12:11 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wybór orê¿a...
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 5576

<!--QuoteBegin-Rend+--> <!--QuoteEBegin-->Ja zreszt± osobi¶cie polecam dwa greatswordy. Jeszcze noszone na plecach na krzy¿. Mniam :mrgreen: Jedyny mankament to to -2 za broñ "Medium" w 2 rêce... <br />B³±d. Katana jest na Bastardzie, nie na GreatSwordzie. Po wziêciu feata mozna walczyæ jedn± rêk±. ...
autor: Raw__
śr sie 06, 2003 10:54 am
Forum: Klasy - 3E
Temat: Wybór orê¿a...
Odpowiedzi: 146
Odsłony: 5576

Ale katana ma chyba rozmiar large, wiêc o ile pamiêtam nie mo¿na ni± walczyæ z drug± bronia. No i poza tym musisz mieæ dwa exotic weapon featy: na kataê i na wakizashi. A statsy maj± jak short sword i gereat sword. <br /> <br />Ja zreszt± osobi¶cie polecam dwa greatswordy. Jeszcze noszone na plecach...
autor: Raw__
wt sie 05, 2003 11:01 am
Forum: Inne światy
Temat: Systemy w³asne
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 887

Nawet ja mia³em z tym kilka epizodów. <br /> <br />Pierwszy, to by³ zamys³ eRPeGa w klimatach staro¿ytnej Grecji, czyb mo¿e ogólnie staro¿ytno¶ci. Nie wyszed³ poza studio :mrgreen: <br /> <br />Drugi. Z kumplami zabrali¶my siê za robienie w³asnego systemu na sesji, jak nie chcia³o nam siê graæ. Efek...
autor: Raw__
pt sie 01, 2003 9:27 pm
Forum: D&D i d20
Temat: Jak daleko mo¿e posun±æ siê MGGracz ?
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 1121

Ja bym ola³ takiego DM i poszuka³ innego. Serio. DM jest po to, by gracze mieli zabawê. Ma im dostarczaæ rozrywki. Taka prawda. Je¶li nie wywi±zuje siê z takich zadañ, a na dodatek jest, jak sam pisa³e¶, wredny, to po co mam do diaska z nim graæ? Niech sobie wtedy nasy³a potworki, tylko nie wiem na ...
autor: Raw__
pt sie 01, 2003 3:43 pm
Forum: Klasy - 3E
Temat: Mnich i klasy presti¿owe
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 1579

Mnich i klasy presti¿owe

No w³asnie. Tu jest pewien problem. Zrobienie klasycznego mnicha z dodaniem presti¿ówki (np. jaki¶ ninja) jest chyba niemo¿liwe. Raz, ¿e mnich rozwija siê zdecydowanie z awansami na poziomy. Nie mówiê ju¿ o umiejêtno¶ciach klasowych, to mo¿na jeszcze jako¶ przeboleæ. Ju¿ gorzej z ko¶æmi obra¿eñ, bo ...
autor: Raw__
czw lip 31, 2003 8:17 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Gromph Baenre & przyjaciele (tak¿e o Menzoberranzan)
Odpowiedzi: 68
Odsłony: 5955

<!--QuoteBegin-Szmergiel+--> <!--QuoteEBegin-->HMMM, A GDYBY TAK W MENZO POZOSTAWIC parê demonopodobnych stworzeñ, pod piecz± lloth by te chroni³y miasto? W czasach niepokoju tanari by³y nieocenionymi sojusznikami, moze i tym razem by siê przyda³y by chroni³y miasto? <br />Pod piecz± loth? Wiesz, ta...
autor: Raw__
czw lip 31, 2003 6:13 pm
Forum: Zapomniane Krainy ogólnie
Temat: Gromph Baenre & przyjaciele (tak¿e o Menzoberranzan)
Odpowiedzi: 68
Odsłony: 5955

Jak choæby stara ¶redniowieczna metoda - wrz±ca oliwa :razz: Co do za¶ samego pomys³u podboju Silverymoon, to drowy nie s± przecie¿ g³upie. Raz, ¿e przy takim szturmie musieli by siê liczyæ z ogromnymi stratami, a niewiadomo nawet, po co mieli by szturmowaæ owo Silverymoon (i traciæ przy tym ¿o³nier...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7