Zrodzony z fantastyki

 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

Athas - ¶wiat Czarnego S³oñca (Dark Sun)

śr lip 10, 2002 9:53 pm

Skoro ju¿ pad³o na Forum, aby za³o¿yæ ten temat, to postanowi³em to zrobiæ. <br /> <br />Mo¿emy tu pogadaæ o konwersji na 3E albo co lubimy lub nie lubimy w tym settingu. Temat jest na tyle szeroki :wink: , ¿e napewno co¶ siê znajdzie 8) .
 
Łukasz B.
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 573
Rejestracja: wt cze 25, 2002 11:39 pm

czw lip 11, 2002 11:56 pm

Oryginalno¶æ Dark Suna bije na g³owê pozosta³e settingi (no mo¿e nie Spelljammera). Wiele móg³bym wymieniaæ zalet, podoba mi siê w³a¶ciwie wszystko. W AD&D by³ tylko jeden ma³y zgrzyt : psionika by³a niesamowicie silna. Mo¿na uznaæ, ¿e to ju¿ taki ¶wiat itd. ale dla mnie by³a to wada, np. ka¿dy z mieszkañców athasu mia³ szansê na dziki talent psioniczny, i przy du¿ej dozie szczê¶cia taki lucky ch³op móg³by wylosowaæ dezintegracjê albo co¶ gorszego :mrgreen: . <br /> <br /> Dark Sun 3E rozwija siê w sieci i nie jestem pewien czy nie ma gdzie¶ przerobionej podstawki.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt lip 12, 2002 4:49 pm

<!--QuoteBegin-?ukasz B.+-->
?ukasz B. pisze:
<!--QuoteEBegin-->(...)Dark Sun 3E rozwija siê w sieci i nie jestem pewien czy nie ma gdzie¶ przerobionej podstawki.
<br />Tu jest czê¶æ konwersji, ale podejrzewam, ¿e o tym ju¿ wiesz: <br />http://athas.org/releases/ds3/ <br />Oto kolejny link: <br />http://www.realmsofevil.net/darksun3e/ <br /> <br />Widzia³em te¿ na stronie http://athas.org/ kiedy¶ 2 konwersje zrobione przez inne osoby, ale teraz nie mogê teraz znale¼æ :? (mo¿e je usuniêto :?: ).
 
Marcin__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 294
Rejestracja: pt lip 12, 2002 11:49 am

Athas - ¶wiat Czarnego S³oñca

wt lip 16, 2002 12:38 am

S³ysza³em kiedy¶ historiê, ¿e Kryszta³owa kula Athasu jest niedostêpna poniewa¿ a)flogiston jest zbyt rzadki b)czarodziej z Netherilu przewêdrowa³ plan cienia a¿ dotar³ do Szaro¶ci (jeden z planów athasu), stamt±d pod karmazynowe s³oñce. Gdzie u¿y³ silnych czarów by na zawsze uniemo¿liwiæ penetracjê kryszta³owej kuli dla spelljammerów. Po tym incydencie powróæi³ gdzie jego miejsce (nad anuroch, nie do sk³adu zu¿ytych czarodziei megalomanów - chocia¿ to w³a¶ciwie synonimy). Gdzie le¿y prawda? Je¶li w kopalniach dekanteru to ja sobie darujê...
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt lip 16, 2002 8:01 am

Ja jeszcze znam wersjê, ¿e spelljamming nie istniej na Athasie, gdy¿ s³oñce spala lataj±ce tam statki. <br /> <br />Ale szczerze mówi±c nigdzie nie widzia³em wprost oficjalnego zaprzeczenia czy te¿ potwierdzenia czy spelljamming jest tam obecny (czyta³o siê trochê Spelljammer i mam wiêkszo¶æ dodatków). Za to uda³o mi siê znale¼æ przy opise statków, a dok³adnie Mammotha orków, ¿e (to chyba raport elfiej floty, ale g³owy za to nie dam- znów siê powtarzam :? , jestem poza domem i nie mam jak tego sprawdziæ) s± budowane nowe ulepszone jednostki na ma³o znanym ¶wiecie o wielkim s³oñcu. Czy czego¶ wam to nie przypomina :?: :wink: <br /> <br />Zrêszt± istniej± psioniczne stery... <br /> <br />A wracaj±c do historii Athasu, to nie ma nawet jak zbytnio wsadziæ podró¿y spelljammerów. Nizio³ki by³y zajête biomagi±, a potem nasta³y wojny rasowe i panowanie sorcerer-kings (królów-smoków), a oni zadbali o ograniczanie inwencji twórczej magów i podró¿y miêdzyp³aszczyznowych.
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

śr lip 17, 2002 1:57 pm

Dzisiaj przeczytałem na www.enworld.org, że na athas.org mają się wkrótce ukazać pełne betatestowe materiały do Dark Sun 3e. <br /> <br />Pozdra dla wszystkich wielbicieli DS i tych ciekawskich :wink:
 
Marcin__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 294
Rejestracja: pt lip 12, 2002 11:49 am

sob sie 03, 2002 1:02 am

Przeczyta³em gdzie¶. Chyba w Spacefarers, ¿e Athas nie bierze udzia³u w spelljammingu, ale byæ mo¿e gdzie¶ na dnie skarbca którego¶ króla czarodzieja istniej± plany budowy statku. Pamiêtasz Batship - chyba najlepszy statek z jakim siê zetkn±³em 8) - w jego opisie jest podany fakt, ¿e przyby³ ze ¶wiata gdzie flogiston jest prawie tak rzadki jak powietrze, a to o flogistonie tak¿e by³o zawarte w spacefarers. Hmm, ciekawe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

sob wrz 14, 2002 5:52 pm

Je¶li chodzi o Spelljamming w Darksunie to mogê was zaskoczyæ koledzy.Otó¿ w nowej edycji DS -bodaj¿e Age of Heroes mia³y powróciæ staro¿ytne halfingi -w³a¶nie z kosmosu .Pisa³a o tym jedna z pisarek do DS na jakim¶ forum.Jednak¿e zanim do tego dosz³o zamkniêto ten ¶wiat. Ogólnie to je¶li kto¶ ma pytania o DS czy te¿ czego¶ szuka to mogê pomóc jako ¿e pd o¶miu lat nieprzerwanie ciekawie siê tym ¶wiatem.Nawet gdzie¶ na dysku mam stare strony internetowe do ds ,które ju¿ nie istniej±...
 
Marcin__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 294
Rejestracja: pt lip 12, 2002 11:49 am

śr wrz 18, 2002 1:04 pm

To powiedz mi czy Dregoth w koñcu ¿yje czy nie? Bo wiem, ¿e sta³ siê Kaisharg±, ale co z tym jego miastem. Powiedz co¶ o ¶wiecie nowej edycji...
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

śr wrz 18, 2002 1:11 pm

Dregoth ¿yje ,ma siê dobrze i planuje zostaæ pierwszym bogiem Athasu. <br />TSR planowa³o wydaæ przygodê "Dragoth Ascending" w której mia³ nadej¶æ tzw Day of Light -wzniesienie Dragotha na pedesta³.Na www.athas.org ma siê kiedy¶ pojawiæ wersja tej przygody do 3e(ale pewnie wieki up³yn±).
 
Marcin__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 294
Rejestracja: pt lip 12, 2002 11:49 am

czw wrz 19, 2002 4:22 pm

Jak Dregoth mia³by siê staæ bóstwem? On nawet nie przeszed³ do koñca transformacji. Co mo¿na zrobiæ ¿eby byæ bogiem...? <br />Co za wielka bitwa rozegra³a siê w Yaramuke?
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

czw wrz 19, 2002 4:40 pm

Dregoth planowa³ staæ siê bóstwem -natomiast czy siê nim by sta³ nie jest powiedziane-raczej nie. <br />Prawdobonie sta³by siê nim przez chwilê ,po czym z braku po³±czenia z Astralnym Planem zgin±³by pozbawiony energii. <br />W Yaramuke zginê³a jego królowa ,która w akcie g³upoty zaatakowa³a Hamanu-w³adcê Urik.
 
Marcin__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 294
Rejestracja: pt lip 12, 2002 11:49 am

pt wrz 20, 2002 3:21 pm

Hej, hej... przecie¿ Korgunard te¿ mia³ siê staæ bogiem - po osi±gniêciu 30 lev. i pe³nej mocy avangiona nie musia³by ju¿ siê tak staraæ, bo móg³by zniszczyæ wszystkich królów, ale gdzie¶ przeczyta³em, ¿e on mia³ staæ siê bóstwem, tylko, ¿e co¶ mu przerwa³o. Jak on zgin±³? Mam Arcane Shadows, ale to siê koñczy jego zwyciêstwem i przemian± w Avangiona.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pt wrz 20, 2002 6:54 pm

Oj kolego , na Athasie nie ma i raczej nie powinno byæ bogów (przynajmniej w tradycyjnym sensie tego s³owa).Koncepcja z Dregothem by³a chyba taka ,¿e mia³ oszaleæ pozbawiony po³±czenia z Astralem(w 2ed bogowie musieli byæ z tym planem po³±czeni) i staæ siê oszala³± z g³odu many i por±¿ki si³± zniszczenia aby w koñcu umrzeæ z braku energii.O istnieniu istot Dregoth wie bo przez tysi±clecia podró¿owa³ przez inne ¶wiaty za pomoc± artefaktu staro¿ytnych halfingów.
 
Marcin__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 294
Rejestracja: pt lip 12, 2002 11:49 am

czw wrz 26, 2002 6:06 pm

Nie pamiêtam gdzie, ale chyba w Beyond The Prism Pentad, albo na Athas.org by³a linia czasu i jako znacz±ce wydarzenie podane: "Ascension of Korgunard", jest co¶ tam powiedziane, ¿e pojawi³a siê szansa dla Athasu wraz z Ascension... (to jest wniebowst±pienie), ale jest tak¿e zaznaczone, i¿ co¶ siê nie uda³o i tego w³a¶nie próbujê doj¶æ. Co siê sta³o z Korgunardem po przygodzie Arcane Shadows?
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

pn wrz 30, 2002 3:18 pm

BTW - na http://www.athas.org/ pojawiła się konwersja rodziału na temat ekwipunku... Wkrótce jak zapowiadają autorzy - rozdział skills... <br /> <br />Pozdra
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pn paź 07, 2002 7:55 pm

Konwersje sieciowe są fajne, ale czy istnieje plan wydania przez Wizard'ów podręcznika. Czy istnieje choć szansa na campagin setting do Dark Suna?
 
Kynes__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 41
Rejestracja: sob wrz 28, 2002 9:00 am

pn paź 07, 2002 9:21 pm

Pytanie lu¼no zwi±zane z tematem - czy móg³by mi kto¶ przytoczyæ tytu³y ksi±¿ek których akcja rozgrywa siê w ¶wiecie Czarnego S³oñca ? <br />Czyta³em trylogiê - chocia¿ nie szczególnie pamiêtam tytu³y :wink: - pod koniec której dru¿yna ubi³a smoka - to wszystko.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn paź 07, 2002 11:29 pm

Rend :arrow: szansa oczywi¶cie istnieje. Napewno (mam nadziejê) wyjdzie netbook. <br /> <br />Liet Kynes :arrow: je¶li chodzi o wydane po polsku, to oto lista: Tajemnica ziguratu, Karmazynowy legion, Wie¿a Pocz±tku, Wyrocznia z obsydianu i B³êkitna nawa³nica - w sumie tworz± piêcioksi±g Szkar³atnego S³ónca.
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

wt paź 08, 2002 8:40 am

<!--QuoteBegin-Darklord+-->
Darklord pisze:
<!--QuoteEBegin-->Rend :arrow: szansa oczywiście istnieje. Napewno (mam nadzieję) wyjdzie netbook.
<br /> <br />Nebook wyjdzie napewno - w tym właśnie celu publikowane są pojedyncze rozdziały, żeby poddać je ewentualnej krytyce i poprawić przed wydaniem netbooka. <br /> <br />Pozdra
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

wt paź 08, 2002 2:10 pm

Osobom zainteresowanym Dark Sunem (a dok³adniej tamtejsz± psionik±) polecam temat Moce z Dark Suna - http://dnd.pl/viewtopic.php?p=9665#9665. Mo¿e wyjdzie z tego jaka¶ ciekawa rozmowa :) .
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn gru 02, 2002 10:42 am

Na stronie The Burnt World of Athas zasz³y zmiany: <br />1. Zmienili serwer. <br />2. Zmienili jêzyk kodowania strony. <br />3. Zmieniaj± wygl±d strony (ma byæ wiêcej grafiki). <br />4. Zachodz± zmiany w dzia³ach, czê¶æ zniknie na d³u¿szy czas. <br /> <br />Poza s± dwie nowo¶ci do ¶ci±gniêcia (obie oficjalne :!: ): <br />1. Tyrian Conspiracy (1.3 MB) - przygoda do 3E <br />2. Wisdom of the Drylanders (137 KB) - materia³y przygotowane przez Braxa :)
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr gru 04, 2002 10:57 am

Na stronie The Burnt World of Athas jest aktualizacja ras do 3E. Mo¿na j± pobraæ/zobaczyæ tutaj. Zosta³y uwzglêdnione zmiany w rozpisce Thri-Kreena w Monster Manual II.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr gru 11, 2002 10:30 am

The Burnt World of Athas umie¶ci³ now± wersjê oficjalnej przygody Tyrian Conspiracy (1.7 MB ZIPed PDF). Zawiera ona drobne poprawki w rozpiskach BNów.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pn gru 30, 2002 10:25 pm

The Burnt World of Athas zamierza w niedalekiej przysz³o¶ci (za dwa lub wiêcej tygodni) wprowadziæ zmiany do rozpisek klas w 3E dla Dark Sun. Oto co ma ulec zmianie: <br />-przywrócenie walki psionicznej Psionom i Psionicznym Wojownikom (Psion i Psychic Warrior) <br />-przywrócenie druidom typowego rzucania czarów (zgodnego z Player's Handbook) <br />-Templar zostanie now± klas± podstawow± <br />-bardowie zostan± przerobieni
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

śr sty 15, 2003 10:56 am

<!--QuoteBegin-Darklord+-->
Darklord pisze:
<!--QuoteEBegin-->The Burnt World of Athas umie¶ci³ now± wersjê oficjalnej przygody Tyrian Conspiracy (1.7 MB ZIPed PDF).[...]
<br />Jest kolejna wersja tej przygody. Nie pisz± co dok³adnie jest poprawione, ale naj³atwiej jest zauwa¿yæ zmniejszenie ciê¿aru pliku do ok. 1.1 MB. <br /> <br />A poza tym na stronie mo¿e siê zapoznaæ z opowiadaniem An Athasian Story Siri Kharsa (nie wiem czy to kobieta, czy mê¿czyzna :? ).
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw sty 16, 2003 11:14 am

Na stronie The Burnt World of Athas s± osi±galne uaktalnione PDFy z zasadami: <br />1. Classes (1.15 MB) - wprowadzone zapowiedziane zmiany (przywrócono walkê psioniczn± Psionom i Psionicznym Wojownikom (Psion i Psychic Warrior), przywrócono druidom typowego rzucania czarów (zgodnego z Player's Handbook), Templar sta³ siê now± klas± podstawow±, bardowie zostali przerobieni oraz mocno przerobiono gladiatora) <br />2. Races (2.30 MB) - poprawiono tylko od strony graficznej
 
Sithicus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 102
Rejestracja: czw sty 02, 2003 2:57 pm

czw sty 30, 2003 6:46 pm

Pamiêtam, ¿e w 2 edycji postacie mog³y byæ naprawdê potê¿ne - rzuca³o siê 5k4 i przy odrobinie szczê¶cia mo¿na by³o mieæ parê cech na 20 :mrgreen:
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

pt lut 07, 2003 9:42 am

Na stronie The Burnt World of Athas pojawi³y siê dwa nowe artyku³y: <br />-Enchanted Fruit and Arcane Orbs (oficjalny) - o magii botaniczenj i obsydianu <br />-Athasian Magic and Psionics are Related (nieoficjalny) - wariant interakcji psioniki i magii
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

sob lut 15, 2003 10:41 pm

Na stronie The Burnt World of Athas pojawi³a siê aktualizacja Spells (565 KB PDF). W tym miêsci±cu ma byæ aktualizowany raz jeszcze ten dokument oraz dokument Magic.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości