Zrodzony z fantastyki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 24
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

Ciekawe zagadki w przygodach

wt wrz 10, 2002 11:07 am

W zwi±zku z tym, ¿e pojawia siê zainteresowanie dzieleniem siê swoimi do¶wiadczeniami z ciekawymi zagadkami, otwieram ten temat. <br />Mo¿emy to rozwi±zaæ w dwojaki sposób: <br />1. Przedstawiæ zagadkê i daæ x czasu na jej rozwi±zanie innym cz³onkom forum. <br />2. Przedstawiæ zagadkê i jej rozwi±zanie. <br />Albo te¿ robiæ mix i korzystaæ z obu opcji (zale¿y co komu pasuje). <br /> <br />P.S. Brzmienie tematu zosta³o zmienione. <br />P.P.S.: <!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro--><!--sizeo:18--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Zostaje wprowadzony obowi±zek zapoznania siê z tematem Zagadki - dyskusje i sprawy techniczne.<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
 
MacDante
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1869
Rejestracja: pn maja 13, 2002 2:10 pm

czw wrz 12, 2002 3:12 pm

Ciekawy pomys³ :) <br /> <br />Z tym ze nalezy pamietac ze niektore zagadki wymagaja dodatkow w stylu planow, grafow itp...rzeczy.... <br /> <br />Moja propozycja jest taka aby przedstawiæ zagadke i czekaæ na rozwiazanie. <br />Postaram siê przedstawiæ jedn± z moich zagadek :) Tylko niech ja znajde do tego materia³y...
 
Awatar użytkownika
Beamhit
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2359
Rejestracja: czw paź 09, 2003 8:22 pm

czw wrz 12, 2002 3:32 pm

A co jeśli postać jest geniuszem a gracz kretynem? A jeżeli bohater jest kretynem a gracz geniuszem? Czy zagadki powinniśmy sami rozwiązywać czy powinien być poziom DC i rzut?
 
Quarion Asskicker
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 18
Rejestracja: wt lip 23, 2002 2:08 pm

czw wrz 12, 2002 4:05 pm

Ja bym proponowa³ w takim wypadku jakie¶ podpowiedzi na osobno¶ci
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

czw wrz 12, 2002 4:06 pm

<!--QuoteBegin-Beamhit+-->
Beamhit pisze:
<!--QuoteEBegin-->A co jeśli postać jest geniuszem a gracz kretynem? A jeżeli bohater jest kretynem a gracz geniuszem? Czy zagadki powinniśmy sami rozwiązywać czy powinien być poziom DC i rzut?
<br /> <br />Hmmm... powiem szczerze, że moi gracze nie są kretynami :wink: , ale i tak często mają kłopoty z moimi zagadkami. Problemem staje się zupełnie inny sposób myslenia i kojarzenia faktów - rzecz, która jest dla mnie oczywista może byc zupełnie nie do przyjęcia dla graczy... <br /> <br />Dlatego staram się nie nadużywać różnego rodzaju zagadek, rymowanek, szarad, rebusów itp. Zdarzyło mi się parę razy ślećzeć i zdychac z nudów, podczas gdy moja drużyna rozwiązywała zagdkę... <br /> <br />A rzut nie jest dobrym rozwiązaniem, bo dobry rzut nie powinien rozwiązywać takich kwestii... <br /> <br />Pozdra
 
MacDante
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1869
Rejestracja: pn maja 13, 2002 2:10 pm

czw wrz 12, 2002 4:06 pm

Beam... Ten problem rozwi±za³em w bardzo prosty sposób. <br /> <br />Przypu¶æmy. Zagadka sk³ada siê z kilku czê¶ci np. 5 (takie puzzle) jest to standard dla danej zagadki. Teraz ka¿dy gracz w zale¿no¶ci od swojej inteligencji lub m±dro¶ci (liczymy jego bonus) dostaje lub zabierane s± mu wskazówki. <br />Dla przyk³adu dla g³upkowatego bohatera z inteligencja 9 (mod. -1) nie dostaje 1 wskazówki, natomiast z wy¿sza inteligencj± dostaje dodatkowo jak±¶ podpowied¼ w zale¿no¶ci od modyfikatora. Z +4 mo¿na mu wskazaæ cze¶æ odpowiedzi palcem. <br /> <br />Co wy na to ??
 
Awatar użytkownika
danant
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2997
Rejestracja: wt kwie 29, 2003 12:16 pm

czw wrz 12, 2002 4:19 pm

<!--QuoteBegin-MacDante+-->
MacDante pisze:
<!--QuoteEBegin-->Co wy na to ??
<br /> <br />Pomysł głupi nie jest, ale co jeżeli ktoś ma bardzo wysoką inteligencję (powiedzmy 24) a na dodatk w ogóle nie zna się na dziedzinie, której dotyczy zgadka? <br /> <br />Powiedzmy profesor UW, wybitny specjalista z dziedziny stosunków międzynarodowych, zostaje zapytany o podstawową szybkość skrawania tokarki rewolwerowej... <br /> <br />Przykład nieco przejaskrawiony, ale chyba oddaje o co mi chodzi... <br /> <br />Pozdra
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

czw wrz 12, 2002 4:20 pm

Ja da³em kiedy¶ graczom tak± zagadkê. W skale by³y magiczne drzwi, wykute przez najlepszych krasnoludzkich kowali. Umagicznione przez potê¿nych magów królewskich. Mia³y chroniæ królestwo - za nimi by³o wej¶cie do Underdarku i chodzi³o o to, by nic brzydkiego nie wy³azi³o noc± na powierzchniê. <br />napis na drzwiach g³osi³: <br /> Pomy¶l - czy wystaczy Ci si³, by je otworzyæ? <br />Drzwi by³y bogato zdobione w motywami runicznymi oraz przedstawiaj±cymi krasnoludzkiego rycerza walcz±cego z cieniem, o¶wietlaj±cego mrok snopem ¶wiat³a. Tam gdzie ¶wiat³o uderza³o w cienia - tam nikn±³ i gin±³ (zapewne) <br /> <br />Jak s±dzicie, co otwiera³o drzwi? :wink: <br />Gracze spêdzili ok. 30 min. a potem jedna postaæ podesz³a i je otworzy³a. Jak? <br />n. <br />PS <br />czekam na posty 2 dni. Potem powiem. <br /> <br />------ <br />W sprawie poni¿szego postu. MacDante, dobra dobra. Lepiej napisz jak je otworzyli :mrgreen:
 
MacDante
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1869
Rejestracja: pn maja 13, 2002 2:10 pm

czw wrz 12, 2002 4:25 pm

Danant: <br />Có¿ problem pojawia siê w przypadku gdy zagadka dotyczy matematycznych rzeczy kontra zagadnienia czysto filozoficzna. Tu nale¿y siê zdaæ na do¶wiadczenie i przewidzieæ czy dan± zagadkê dru¿yna wogóle ruszy......Jednak¿e przy takim modyfikatorze danemu profesorowi mo¿na daæ ksi±zkê ze schematami skrawarki i niech szuka w niej odpowiedzi :) <br /> <br />Nekro: <br />nie za du¿o Tolkiena ?? :wink:
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw wrz 12, 2002 4:29 pm

Mo¿na zadaæ pytanie pomocnicze? Chodzi mi mianowicie o opis miejsca okolic drzwi. Czy by³o to w jakie¶ grocie (lub w zamkiniêtej przestrzeni) czy te¿ w górskiej skarpie? Czy dociera³o do nich w normalnych warunkach ¶wiat³o? I na koniec jakim sposobem by³ wykonany relief? (Mam racje, ¿e to relief?)
 
MacDante
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1869
Rejestracja: pn maja 13, 2002 2:10 pm

czw wrz 12, 2002 4:32 pm

Darklord: <br />Tak przy okazji to pytanie pomocnicze to w wypadku gdy masz inteligencje ponad przeciêtna :) (czyli bonus min +1)
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

czw wrz 12, 2002 4:33 pm

Drzwi tkwi³y w jaskini. D³ugiej. Sz³o siê do nich jakie¶ 100 metrów. ?wiat³o do nich nigdy nie dociera³o. By³y umocowane w kamiennej framudze. Ca³y rysunek i runy by³y leciutko wyrze¼bione (a mo¿e wytrawione) w p³ycie. Czyli by³a to siateczka rowków i wg³êbieñ. Wymiary 2m szeroko¶ci i w najwy¿szym miejscu 3 m. wysoko¶ci. Pókoli¶cie zaokr±glone u góry. <br />Kolor drzwi - prawie czarny. Zdobienia i rysunek z³ocone. <br /> <br />Aha... Klamki w nich nie by³o. :wink: <br />----- <br />Okolica górzysta bo by³ to prawie ¶rodek ³añcucha górskiego. Jakie¶ 2 tys. m npm.
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw wrz 12, 2002 4:43 pm

Moja propozycja to "zabawa" ¶wiat³ocieniem poprzez odpowiednie o¶wietlenie drzwi lub odwzorowanie ilustracji na drzwiach.
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

czw wrz 12, 2002 4:49 pm

Je¶li chodzi o propozycjê Darklorda. <br />Nie. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] <br /> <br /> <br />Podpowied¼: <br />Napis by³ trudny do odnalezienia. Dopiero bli¿sza inspekcja, d³u¿sza i znajomo¶æ wspólnej mowy w jej lekko archaicznym brzmieniu pozwala³a go przeczytaæ bez trudu.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

czw wrz 12, 2002 5:26 pm

Moja propozycja - turning undead (jak w 'Sunless Citadel')
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

czw wrz 12, 2002 5:41 pm

Niestety nie Thomasie Percy. <br />Moim graczom by³o ³atwiej, bo gramy razem przesz³o 10 lat. W charakterze trzeciej podpowiedzi dodam ¿e: <br />nie chodzi o czar i mo¿na to otworzyæ bez magii.
 
BoolBert
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 7
Rejestracja: ndz wrz 01, 2002 11:26 am

czw wrz 12, 2002 6:04 pm

Jestem zieloniutki na tym forum i dopiero przegl±dam jego zawarto¶æ. Trafi³em na ten w±tek. Data: kwiecieñ. A zagadka niezmiernie mnie zaintrygowa³a. Jako ¿e rzeczone 2 dni ju¿ niew±tpliwie minê³y... :wink: mo¿na prosiæ o podanie rozwi±zania?
 
Awatar użytkownika
Beamhit
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2359
Rejestracja: czw paź 09, 2003 8:22 pm

czw wrz 12, 2002 6:25 pm

Później wykasuję tego posta. Chyba kolega BoolBert sugerował się przyłączeniem Necro na forum ;P. Wątek na forum został założony 10 września, a zagadka Necro pojawiła się 12. <br />Pozdra.
 
Ristofan
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: czw sie 22, 2002 1:47 pm

czw wrz 12, 2002 7:45 pm

Moze podejsc do drzwi i odpowiedziec na pytanie "Nie" albo "Tak", albo... hmm... jak to bylo w Monty Pytonie... "Chodzi ci o sily mentalne, czy fizyczne", a drzwi sie rozpadna :razz:
 
Gaszakus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 108
Rejestracja: sob sie 24, 2002 12:42 pm

czw wrz 12, 2002 7:48 pm

<!--QuoteBegin-nekromancer+-->
nekromancer pisze:
<!--QuoteEBegin--> Pomy¶l - czy wystaczy Ci si³, by je otworzyæ?
<br />mysle sobie "wystarczy mi sil, by otworzyc te drzwi" i je otwieram 8)
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

czw wrz 12, 2002 7:53 pm

Phi ! Nie ¶mieszcie potê¿nego kap³ana Cyrica takimi ¶miesznymi zagadkami ! Cyric zna odpowied¿! <br />Tu kap³an przez dwa dni u¿ywa czaru stoneshape aby zrobiæ w skale obok otwór i obej¶æ drzwi. Proste, skuteczne,zabójcze! :mrgreen: Tak to jest jak ka¿dy kap³an którym gram ma 9 inteligencji i 8 lub 6 charyzmy 8)
 
BoolBert
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 7
Rejestracja: ndz wrz 01, 2002 11:26 am

czw wrz 12, 2002 8:12 pm

<!--QuoteBegin-Beamhit+-->
Beamhit pisze:
<!--QuoteEBegin-->Pó¼niej wykasujê tego posta. Chyba kolega BoolBert sugerowa³ siê przy³±czeniem Necro na forum ;P. W±tek na forum zosta³ za³o¿ony 10 wrze¶nia, a zagadka Necro pojawi³a siê 12. <br />Pozdra.
<br />Racja :roll: . Nie wiem, co mnie zaæmi³o... =/ Przepraszam.
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

czw wrz 12, 2002 9:19 pm

<!--QuoteBegin-Gaszakus+-->
Gaszakus pisze:
<!--QuoteEBegin-->(...) <br />mysle sobie "wystarczy mi sil, by otworzyc te drzwi" i je otwieram  8)
<br /> <br />podszed³em do kompa z zamiarem wcze¶niejszego rozwi±zania zagadki. widzia³em siê z bukw± i kiedy powiedzia³em mu jakie jest rozwi±zanie - mia³ na twarzy wyraz rozczarowania. jak wszyscy, którzy dobrze pamiêtaj± Tolkiena. Czyli bez w±tpienia MacDante i Gaszakus. :idea: <br />Tak, to oczywi¶cie tak prosta zagadka. Ale moi gracze byli tak rozgor±czkowani, ¿e zabra³o im 30 minut przypomnienie sobie innego s³ynnego napisu. Pomy¶l przyjacielu.... <br />------ <br />Wszystkich, którzy wiedzieli/domy¶lali siê ¿e to tak proste i banalne - przepraszam. :oops: :wink: <br />------ <br />Czekamy na kolejn± zagadkê!! Je¶li mo¿na to niematematyczn±. Odpadnê... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] :!:
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw wrz 12, 2002 9:22 pm

Co prawda nekromancer nie ustosunkowa³ siê jeszcze do wypowiedzi innych, ale spróbuje jeszcze raz 8) . Kolejna propozycja to osi±gniêcie odpowiedniego "stanu duchowego" - nale¿y przyrzec/pomy¶leæ/powiedzeæ/zdecydowaæ siê na walkê z istotami mroku/Underdarku lub wyrzec siê mroku duszy. Ale chyba za bardzo filozofuje :wink: . <br /> <br />Dopisane po chwili: ups, pisa³em to w tym samym czasie co nekromancer :? .
 
MacDante
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1869
Rejestracja: pn maja 13, 2002 2:10 pm

Zagadka by MacDante

pt wrz 13, 2002 12:46 pm

A wiec teraz moja zagadka z przygody, w której to moi gracze szukali pewnego Artefaktu... <br /> <br />__________________________________________________________ <br />Fakt chochlik drukarski (komputerowy) zjad³ wstêp. Ju¿ go uzupe³niam. <br /><!--coloro:darkblue--><span style="color:darkblue"><!--/coloro-->"Dru¿yna w poszukiwaniu pewnego potê¿nego artefaktu dotar³a do podziemnej komnaty. <br />Komnata by³a magicznie o¶wietlona, a ¶wiat³o dzieli³o swe promienie na okre¶lone czê¶ci komnaty. <br />Na przeciwleg³ej stonie wej¶cia widaæ ogromnee pszeszklone wrota zwieñczone witra¿ami." <br />Komnata jest kwadratem 10x10x10 metrów, a promienie wskazuj± kolejno:<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br />1. Pierwszy Promieñ pada na pod³ogê, na której wypisana inskrypcjê: <br /><!--coloro:brown--><span style="color:brown"><!--/coloro-->Jedno¶ci si³a jest wielk± moc±, <br />parodii ?mierci i ?ycia hipnoza. <br />Droga jest jedna pu³apek wiele, <br />gdy umys³ wytê¿ysz to mo¿e prze¿yjesz. <br />Dojdziesz bez szwanku do swego celu, <br />i bêdziesz bezpieczny mój Przyjacielu.<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br />2. Drugi promieñ pada na lew± ¶cianê na której na marmurowej tablicy widaæ nastêpn± inskrypcjê: <br /><!--coloro:brown--><span style="color:brown"><!--/coloro-->To Obraz ?mierci, tak wielki przeklêty, <br />tu ?mieræ zwiastuje w mêczarniach piekielnych. <br />W odleg³ych czasach o ogieñ prosz±c, <br />zwierzêta natury b³yskawic kosz±c. <br />Daje nam znaki marnej nadziei, <br />by ka¿dy ?ycie móg³ swe ocaliæ !!! <!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br />3. Trzeci promieñ pada na lew± cz±¶æ szklanych wrót, wysoko¶ci oko³o 5 metrów i szeroko¶ci skrzyd³a 2 metry. Ca³o¶æ oszklonego skrzyd³a spowija kunsztownie wykonany witra¿ A <br /> <br />4. Czwarty promieñ pada na praw± cz±¶æ szklanych wrót, wysoko¶ci oko³o 5 metrów i szeroko¶ci skrzyd³a 2 metry. Ca³o¶æ oszklonego skrzyd³a spowija drugi kunsztownie wykonany witra¿ B <br /> <br />witra¿e do ¶ci±gniêcia: http://www.faberlic.pl/download/witraz.rar <br /> <br />5. Pi±ty promieñ pada na praw± ¶cianê na której na marmurowej tablicy widaæ kolejn± inskrypcjê: <br /><!--coloro:brown--><span style="color:brown"><!--/coloro-->To Obraz ?ycia li¶æmi obszyty, <br />ma znaki i obszar skrzêtnie ukryty. <br />Ktokolwiek widzi i zna przes³anie, <br />do serca mego, wnet siê dostanie !!!<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br />__________________________________________________________ <br /> <br /> <br />Moi gracze g³ówkowali kilka godzin zanim rozwi±zali t± zagadke, ba nawet wiêcej nie wiedzieli do czego to s³u¿y, q dopiero pewien desperacki nie przewidziany czyn jednego z nich, pozwoli³ im na czê¶ciowe odkrycie znaczenia owej zagadki... <br /> <br />Za dwa dni odpowied¿, chyba ¿e kto¶ wcze¶niej wpadnie na rozwi±zanie. <br /> <br />MacDante[/b]
 
tomasir
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 251
Rejestracja: czw wrz 05, 2002 9:43 am

pt wrz 13, 2002 1:35 pm

<!--QuoteBegin-MacDante+-->
MacDante pisze:
<!--QuoteEBegin-->5. Pi±ty promieñ pada na praw± ¶cianê na której na marmurowej tablicy widaæ kolejn± inskrypcjê: <br /><!--coloro:brown--><span style="color:brown"><!--/coloro-->To Obraz ?ycia li¶æmi obszyty,  <br />ma znaki i obszar skrzêtnie ukryty.  <br />Ktokolwiek widzi i zna przes³anie,  <br />do serca mego, wnet siê dostanie !!!<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br /> <br />------------------------------------------------------- <br />Moi gracze g³ówkowali kilka godzin zanim rozwi±zali t± zagadke, ba nawet wiêcej nie wiedzieli do czego to s³u¿y, q dopiero pewien desperacki nie przewidziany czyn jednego z nich, pozwoli³ im na czê¶ciowe odkrycie znaczenia owej zagadki... <br /> <br />Za dwa dni odpowied¿, chyba ¿e kto¶ wcze¶niej wpadnie na rozwi±zanie. <br /> <br />MacDante
<br />Wys³a³em ci rozwi±zanie zagadki na priva <br />:mrgreen: <br />Wg mnie takie ono jest (choæ mogê siê myliæ) <br />NIe zamieszczê go tu by nie psuæ innym zabawy...
 
MacDante
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1869
Rejestracja: pn maja 13, 2002 2:10 pm

pt wrz 13, 2002 1:36 pm

Nekro: <br />numerki od 1-5 oznaczaj± promienie ¶wiat³a (dla mnie to by³o oczywiste, ale ju¿ to porawi³em) <br /> <br />Cel: Jak napisalem wczesniej. Gracze dotarli do tej komnaty celem odszukania penego cennego artefaktu.... <br /> <br />Opis pomieszczenia: Pomieszczenie jest to kwadratowa sala 10 na 10 metrów z wej¶ciem z jednej strony (têdy weszli gracze) oraz z drzwiami przeszlonymi z witra¿em na przeciwnej i z inskrypcjami na pod³odze lewej i prawej ¶cianie. <br /> <br />turambar: <br />powiem szcze¿e po kilku godzinach my¶lenia mój jeden gracz zrobi³ to samo. <br /> <br />Po rozbiciu jednego z witra¿y (tu podar³em pomoc nr 1 na puzzle) ukaza³ sie za wrotami ciemny korytarz.....
 
nekromancer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2114
Rejestracja: wt maja 16, 2006 9:12 pm

pt wrz 13, 2002 7:12 pm

<!--QuoteBegin-MacDante+-->
MacDante pisze:
<!--QuoteEBegin-->(...)po kilku godzinach my¶lenia mój jeden gracz zrobi³ to samo. <br /> <br />Po rozbiciu jednego z witra¿y (tu podar³em pomoc nr 1 na puzzle) ukaza³ sie za wrotami ciemny korytarz (...)
<br /> <br />U mnie gracze zrobiliby to raczej po 10 minutach. Ewentualnie przestraszyliby siê tego, je¶li ca³o¶æ emanowa³aby magi±.
 
Gaszakus
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 108
Rejestracja: sob sie 24, 2002 12:42 pm

pt wrz 13, 2002 8:58 pm

a mozna prosic o jakas zagadke matematyczna :razz: <br />jak ktos zna to niech pisze
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 24

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość