Zrodzony z fantastyki

 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

Przystojny nekromanta?

pt wrz 26, 2003 2:31 pm

Witajcie! <br /> <br />Temat moze wydaæ siê wam banalny, lecz mam taki ma³y problem natury archetypicznej. Zastanawiam siê nad stworzeniem nekromanty, którego powierzchowno¶æ by³a by nie gorsza od mistrza zauroczeñ: przystojna twarz, charyzmatyczne, ciep³e (!!!) spojrzenie, d³ugie, faliste w³osy koloru miedzi. Jego zachowanie równie¿ nie odró¿nia³o by sie niczym od zachowania typowego szlachcica, dobrze obeznanego z etykiet± dworsk±... Z tego co wiem archetyp nekromanty jest trochê inny... Czy waszym zdaniem nauki nekromantyczne nie wp³ywaj± w pewien sposób na zachowanie praktykuj±cego tê sztukê? Czy czêsta styczno¶æ z rozk³adem, mrocznymi mocami i ¶mierci± mog³a by pasowaæ do przystojnego, m³odego pól-elfa, który umie zadbaæ o swój wizerunek i higienê osobist±? (w tym przypadku moja postaæ jest zwyk³ym "¶miertelnikiem"; wykluczam takie przyk³ady, jak wampiry, gdyz s± to i tak istoty nieumar³e)
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pt wrz 26, 2003 2:41 pm

Wy³±czaj±c ciep³e spojrzenie i rude w³osy, to tak w³a¶nie przedstawiam wiêkszo¶æ z³ych magów :wink:. I nie widzê w tym nic z³ego - vide Vilgefortz z 'Wied¼mina', przed wydarzeniami na Thanned oczywi¶cie. Wprawdzie nie by³ nekromant±, ale czym¶ zbli¿onym na pewno...
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 2:47 pm

Heh... ale to "ciep³e spojrzenie" to jedna z najwazniejszych jego cech... No i ¼li magowie nie zawsze s± nekromantami... (chocia¿ to jest te¿ archetyp :))
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pt wrz 26, 2003 2:56 pm

No nie zawsze, ale natura badañ Vilgefortz'a (jakkolwiek zajmowa³ siê ¿ywymi) jednak najbardziej pasuje do tego. Poza tym jego odbudowywanie w³asnego cia³a i sztuczne oko... <br /> <br />No w³a¶nie: je¶li nekromanta nie manipulowa³ ze swoim cia³em, to nie widzê problemu. Wiêkszo¶æ w tej profesji to robi. A ciep³e spojrzenie... To jest bardzo subiektywne. Nie wiem, czy zamierzasz stworzyæ takiego PC czy NPC, ale w drugim wypadku uwa¿aj na swoich graczy, gdy odkryj± jego prawdziw± naturê :evil:. W drugim ju¿ ³atwiej, ale przyda³aby siê porz±dna charyzma i np. rangi w dyplomacji, a to os³abi³oby nekromantê z punktu widzenia mechaniki gry. Ale by³by pewnie ciekaw± postaci± :).
 
Loethlin@-'-,--
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 965
Rejestracja: ndz gru 08, 2002 12:50 pm

pt wrz 26, 2003 2:57 pm

Jak na mój gust, to taki nekromanta jest super! Tak totalnie nie-archetypowy. Fantastyczna sprawa. Pozatym, niekromanta przecie¿ nie musi byæ z³y, mo¿e przecie¿ w tych trupach siê babraæ, nie by tworzyæ swoje nieumar³e s³ugi, ale bo jest, np, lekarzem z zami³owania, i chce poznaæ anatomiê...
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 3:02 pm

Có¿, zamierzam nim zagraæ na najbli¿szej sesji. :) My¶lê, ¿e siê skuszê na ten pomys³... jak my¶licie, jaki taka postaæ mog³a by miec charakter? (nie wykluczam dobrego!)
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pt wrz 26, 2003 3:04 pm

Chyba ka¿dy poza LG. Po prostu wydaje mi siê, ¿e taka postaæ nie zaakceptowa³aby o¿ywiania trupów ani nekromancji jako drogi do zostania chirurgiem doskona³ym :mrgreen:.
 
Thomas Percy
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 2969
Rejestracja: śr lip 03, 2002 11:50 am

pt wrz 26, 2003 3:05 pm

Pytanie, czy specyficzne zawody jak na przykład koroner, kat, anatomopatolog, sanitariusz w kostnicy, grabarz: <br />1. nie przyciągają ludzi o specyficznych upodobaniach <br />2. nie powodują widocznego skrzywienia w wyglądzie i zachowaniu <br /> :?: <br /> <br />Czy ktoś z Was widział na przykład NORMALNEGO nauczyciela w wieku przedemerytalnym?
 
Loethlin@-'-,--
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 965
Rejestracja: ndz gru 08, 2002 12:50 pm

pt wrz 26, 2003 3:06 pm

Jak na mój gust, to Chaotic Good. Pasuje, nawet. Jest dobry i chce pomódz ludziom, ale robi to w nieco ekhm... niekonwencjonalny sposób. :mrgreen: <br /> <br />Thomas: nieeee tam. Ojciec jednej mojej kole¿anki jest anatomopatologiem. Jest bardzo sympatycznym i mi³ym facetem. Wygl±da normalnie. Tylko poczucie humoru ma nieco specyficzne, ale to nie przeszkadza zbytnio.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 3:09 pm

Ja my¶la³em bardziej o Praworz±dnym Neutralnym... taki elegancki cz³owiek, lecz uczuciowy, gdy siê go bli¿ej pozna :mrgreen:
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pt wrz 26, 2003 3:10 pm

Kiaryn'veil Duskryn -> nawet pasuje. Pytanie, co praworz±dna postaæ zrobi, je¶li nekromancja bêdzie ogólnie potêpiana lub wrêcz zakazana? <br /> <br />Thomas Percy -> nie wiem, czy w wieku przedemerytalnym, i nie wiem, czy normalny (du¿e poczucie humoru :wink: ), ale - jest jeden taki historyk wygl±daj±cy na wiek POemerytalny :evil:.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 3:16 pm

No w³a¶nie, tak jak mówi Percy, czy zawód A? tak wp³ywa na ¶wiadomo¶æ postaci? <br /> <br />Ais Seveu -> Gramy w Forgotten Realms, pewnie w Cormyrze lub na Wybrze¿u Mieczy (mo¿e Tethyr?) Tam jest nekromancja powszechnie potêpiana?
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

pt wrz 26, 2003 3:34 pm

Zawód wpływa na percepcję świata, a nekromanta ma dość specyficzny teren zainteresowań :wink: . <br />Ale pamiętajmy że ten wpływ nie jest aż tak duży. <br /> <br />Kiaryn nie bierz charakteru dobrego, biorąc go rezygnujesz z przyzywania zmarłych, a to już duża strata. <br />Weź lepiej coś neutralnego. <br /> <br />Na całym Wybrzeżu Mieczy i w Cormyrze nekromancja jest zakazana.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 3:36 pm

uuuuuuuuu... to chyba tutaj najodpowiedniejszymm charakterem by³by chyba "czysty" neutralny, co? Bo praworz±dno¶æ mej postaci nie pozwala³aby na ³amanie prawa w tych regionach.
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

pt wrz 26, 2003 3:37 pm

Czysty neutralny lub chaotycznie neutralny to dobre charaktery dla nekromanty który nie jest neutralnie zły.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 3:40 pm

Hm... przydomek "czysto" neutralnego: "niezdecydowany" (:wink:) jako¶ mi jednaknie pasuje do zaplanowanej przeze mnie osobowo¶ci postaci. Jedyn± alternatyw± jest Chaotyczny Neutralny... Ech. A gdzie nekromancja nie jest zakazana (chodzi mi o rejony klimatem przypominaj±ce Cormyr lub Wybrze¿e Mieczy) :mrgreen: ?
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pt wrz 26, 2003 3:41 pm

Ale chaotyczny neutralny jest czêsto definiowany trochê jak 'szaleniec'... IMHO najbardziej pasowa³by neutralny. <br /> <br />Có¿, nekromancja jest ¼le kojarzona, a wiêc i ¼le widziana w wielu krajach :evil:. <br /> <br />Do notki powy¿ej: Dlaczego 'niezdecydowany'..? Neutralny mo¿e tak¿e oznaczaæ, ¿e wierzy w równowagê si³ wszech¶wiata albo co¶ takiego :).
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 3:44 pm

Chyba jednak neutralny... reeety, jaki¿ to ma³y wybór tych charakterów :wink: (chyba to kwestia tych po trzykroæ przeklêtych etykietek: "niezdecydowany"? "szaleniec"???). Ale neutralny chyba rzeczywi¶cie jest najodpowiedniejszy... je¶li do¿yje wysokich poziomów bêdzia, jako NPC, tak ¶wietnym sojusznikiem, jak i adwersarzem dla innych postaci graczy 8) <br /> <br />Do notki powy¿ej: "niezdecydowany" pochodzi z mojego t³umaczenia "undecided" z angielskiego opisu z angielskiego Podrêcznika Gracza
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pt wrz 26, 2003 3:54 pm

Do notki powy¿ej: Nie tylko to jest napisane w PG: <br /> <br />
(...) Z drugiej strony, niektóre neutralne postacie filozoficznie anga¿uj± siê w neutralno¶æ. Postrzegaj± dobro, z³o, prawo oraz chaos jako uprzedzenia i niebezpieczne ekstrema. Popieraj± drogê le¿±c± po¶rodku, neutralno¶æ, jako najlepsz± na d³u¿sz± metê. (...)
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 3:57 pm

Czyli zasada "z³otego ¶rodka", wiem. :) Ale czy taka postaæ: próbuj±ca wszystko zbalansowaæ moze byæ wiernym przyjacielem? Mo¿e wiernie kochaæ?
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

pt wrz 26, 2003 4:07 pm

Kochać może każdy, nawet chaotycznie zły barbarzyńca. <br />Z przyjaźnią jest tak samo, tylko "neutralnej" postaci trudniej będzie znaleźć przyjaciól ze względu na swój dystans.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 4:14 pm

Chyba to wystarczy. Pozostawiam to forum otwartym, jednak ju¿ chcia³bym podziêkowaæ wam: Loethlin, Ais Seveu, Thomasowi Percy, Aragathorowi Roaringflame za udzia³ w dyskusji. A oto efekty: <br /> <br />Zefirion (N male half-elf Nec1) <br />Hair: Copper; Eyes:Purple; Size: Medium (170cm) <br />Str 9 Dex 12 Con 10 Int 17 Wis 17 Cha 17 <br />Skill ranks: Concentration +4, Diplomacy +1, Knowledge (arcana) +3, Knowledge (anatomy) +3, Knowledge (nobility & royalty) +1, Knowledge (religion) +3, Spellcraft +4 <br />Feats: Scribe Scroll, Spell Focus (necromancy) <br />Prohibited shools: Enchantment, Illusion <br /> <br /> 8) <br /> <br />Jeszcze raz dziêkujê <br /> Kiaryn'Veil Duskryn <br /> <br />Do notki poni¿ej: dziêki, kruk :wink:. Wprowadzi³em odpowiednie modyfikacje :mrgreen:
 
kruk__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 455
Rejestracja: pt lis 15, 2002 2:39 pm

pt wrz 26, 2003 5:03 pm

proponowal bym knowledge(religion) jako ze knowledge(undead) zostalo z nia scalone w 3.5. nektomanta raczej powinien je miec :mrgreen::D:D <br />np. zamiast alchemii, bo z niczego innego chyba nie mozesz zrezygnowac. <br /> <br />pozdrawiam <br />kruk
 
Loethlin@-'-,--
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 965
Rejestracja: ndz gru 08, 2002 12:50 pm

pt wrz 26, 2003 6:29 pm

Wiem, ¿e to bêdzie ju¿ z lekka przesada, bo mo¿e nie starczyæ skill pointów, ale ja bym jeszcze doda³a albo proffesion herbalist, albo proffesion apothecary, ewentualnie knowlege nature, je¶li to ma byæ lekarz z zami³owania... <br />I pó¼niej, mo¿e feat brew potion..? <br /> <br />Do notki ni¿ej: no prob. :mrgreen:
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 6:30 pm

Pomy¶lê o tym na wy¿szych poziomach, gdy sobie podwy¿szê inteligencjê i dojdzie mi trochê skill pointsów :wink: Dziêki Loethlin.
 
Ais Seveu
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 223
Rejestracja: pn lip 14, 2003 11:21 pm

pt wrz 26, 2003 6:40 pm

Dwie notki poni¿ej: Fakt :oops: . Jako¶ o tym nie pomy¶la³am :wink:. Spojrza³am i widzê dwa skille na 1, trzy na 3, reszta na cztery... jako¶ mi siê podzielno¶æ przez 4 nie zgadza³a :). Nie z³o¶æ siê, w³a¶nie robi³am zadania z teorii liczb...
 
kruk__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 455
Rejestracja: pt lis 15, 2002 2:39 pm

pt wrz 26, 2003 6:41 pm

polecam Mistic Theurge - magia wizarda+kap³añska (+domena ¶mierci) <br />a wymaga tylko 3 lvli jednego i drugiego <br /> <br />potem droga otwarta na True Necromancera <br /> <br />pozdrawiam <br />kruk
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 6:42 pm

Ais Seveu -> Dyplomacja dla nekromanty chyba jest cross-classem, wiêc musia³em zap³aciæ podwójn± ilo¶æ skill pointsów. Mylê siê? <br /> <br />Tak wiêc: <br /> <br />Concentration 4 <br />Knowledge (nobility & royalty) 1 <br />Knowledge (arcana) 3 <br />Knowledge (anatomy) 3 <br />Knowledge (religion) 3 <br />Diplomacy 2 (cross-class, dostajê 1 rank) <br />Spellcraft 4 <br /> <br /> = 20 <br /> <br /> 8) <br /> <br />kruk -> <!--QuoteBegin-kruk+-->
kruk pisze:
<!--QuoteEBegin-->polecam Mistic Theurge - magia wizarda+kap³añska (+domena ¶mierci) <br />a wymaga tylko 3 lvli jednego i drugiego <br /> <br />potem droga otwarta na True Necromancera <br /> <br />pozdrawiam <br />kruk
<br />Rzeczywi¶cie, kusz±ca to perspektywa. Jednak moja koncepcja opiera siê na "czystym" czarodzieju. Po prostu, mimo swej wysokiej m±dro¶ci, Zefirion raczej nie ma ci±gótek do kariery kap³ana. Ale dziêki za sugestiê! :) <br /> <br />Pozwolê sobie na grzeczno¶ciowy off-topic: <br /> <br />Ais Seveu napisa³a: <br />Dwie notki poni¿ej: Nie z³o¶æ siê (...) <br /> <br /> <br />Na ciebie? Za tak± b³ahostkê? Tak w ogóle to jestem ci wdziêczny w ogóle za po¶wiêcon± uwagê! <br /> <br /><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->[b]Do¶æ tego! Co to ma byæ, towarzystwo wzajemnej adoracji? Od tego jest czat lub real! Wy dwoje, skoñczcie z tym offtopiciem! Nie jestem sprz±taczk±!<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br />Ale¶ siê wkurzy³.... Ale rozumiem ciê i przepraszam :wink: <br /> <br /><!--coloro:darkblue--><span style="color:darkblue"><!--/coloro-->Wkurzy³A. Bo to by³am ja, Loe.<!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /> <br />Hehe, to ciê bardzo przepraszam, o pani (uk³on) <br />Chyba mnie nie wych³oszczesz? W koñcu jeste¶ drowk± :wink: <br /> <br />Pozdrowionka
 
Haron__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 298
Rejestracja: pt sie 09, 2002 11:55 am

pt wrz 26, 2003 7:01 pm

Tak sobie czytam ten w±tek i dochodzê do wniosku, ¿e mam zupe³nie inne wyobra¿enie nekromanty ni¿ wiêkszo¶æ moich poprzedników. Dla mnie nekromanci powinni mieæ z³e charaktery, w wyj±tkowych przypadkach neutralne. A tu ja czytam sobie, ze mag który wykorzystuje ¶mieræ i rozk³ad mo¿e byæ dobry i na dodatek pomagaæ ludziom. Ciekawe jak? rozsiewaj±c plagê, zarazê? przyzywaj±c trupy? Moim zdaniem nekromanci to ludzie porz±dnie skrzywieni psychicznie (bez urazy Nekromancer :wink: ), szaleñcy, któ¿y igraj± ze ¶mierci± i patrz± jej w oczy. Nie mog± byæ normalni, a w³adza nad ¿yciem i ¶mierci± sprawia, ¿e czuj± siê lepsi od innych ¿yj±cych, którzy non stop ¶mierci siê lêkaj±.
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

pt wrz 26, 2003 7:04 pm

Haron -> i w³a¶nie po to otworzy³em ten temat :wink: Zachêcam do dalszej dyskusji. Moim zdaniem nekromancja ma ró¿ne oblicza. Bardziej znane jest to najbardziej mroczne, zwi±zane z obrzydliwymi rytua³ami i mrocznymi intencjami. Nie znaczy to jednak, ¿e moc nekromancji nie mo¿e byæ u¿yta w innych celach, ni¿ zniszczenie ¶wiata i desekracja cia³. 8) Pozdrawiam

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość