Zrodzony z fantastyki

 
Raw__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 205
Rejestracja: pn cze 30, 2003 10:25 pm

Jak czêsto stosujecie bajery z nieoficjalnych podrêczników?

śr lis 19, 2003 11:16 pm

<!--QuoteBegin-Darius+-->
Darius pisze:
<!--QuoteEBegin-->MGP i parê innych firm ma (g³ównie ze wzglêdów marketingowych) tendencje do tworzenia do¶æ potê¿nych, czasami nielogicznych atutów, presti¿ówek czy przedmiotów. Je¿eli DM przywi±zuje du¿± wagê do tzw. równowagi w grze, musi byæ niezwykle ostro¿ny. Przyk³ady: atut Exotic Mastery, który oferuje bonusy GWF/GWS oraz zwiêksza mno¿nik krytyka (!) i nie wiedzieæ czemu dzia³a tylko w odniesieniu do broni egzotycznych czy te¿ presti¿ówka pozwalaj±ca na tworzenie broni/zbroi +13 na relatywnie niewysokich poziomach. Dochodzi do tego chocia¿by miecz 2d8/19-20 x3, atut zwiêkszaj±cy Init i AC o 2 prawie bez wymagañ, itp. "kwiatki". Dobre jako okazjonalny smaczek np. dla BN-ów, ale niezbyt wywa¿one.
<br /> <br />No w³a¶nie. Nie tylko sama seria Quintessentiali, ale wiele innych dodatków sieciowych (choæby Gryphon's Tome of Feats, który zdaje siê na tym polu przodowaæ) zawieraj± mnogo¶æ nowych featów, klas presti¿owych czy wszelakich bajerów, prosz±cych siê a¿ o zastosowanie ich w grze. Ale tak naprawde (o czym dobitnie ¶wiadczy cytat wypowiedzi Dariusa z innego tematu) bardzo czêsto zdarza siê, ¿e s± one zdecydowanie zbyt potê¿ne i niekiedy tylko przez wydaj± siê takie atrakcyjne. Dzisiaj na ten przyk³ad zassa³em z sieci GToF i mnie wprost zamurowa³o. Feat zamieniaj±cy ka¿d± szansê na krytyk na automatyczne trafienie krytyczne? Albo taki, pozwalaj±cy do broni dwurêcznej dodaæ mod z si³y nie nawet razy dwa, ale razy trzy! Lub te¿ anuluj±cy kary za rozmiar broni do walki dwiema broñmi, a przy okazji redukuj±cy karê do -2. W takim przypadku mo¿emy mieæ w rêkach dwa bastardy i nie cierpieæ ¿adnych kar do ataku... Nie wspominaj±c wcale o "bajkowych" PrC z Quintessential Monk! To tylko gar¶æ przyk³adów. Zatem mam pytanie do MG. Jak czêsto, je¶li w ogóle dopuszczacie tego typu elementy dla postaci graczy? Przyznam, ¿e sam miewam z tym pewne problemy. Bo kiedy ju¿ dopuszczê kilka "s³abszych" (przynajmniej z pozoru), to potem ciê¿ko jest wyznaczyæ granicê na co zezwoliæ, a na co nie. A kazaæ graczowi odpisaæ te¿ siê nie powinno (raz, podwa¿a autorytet prowadz±cego, a dwa, mo¿e zniszczyæ mechaniczne "kombo", pod które dobierane by³y pozosta³e featy i znacznie os³abiæ postaæ). Za¶ zupe³ne ignorowanie tych dodatków tak¿e nie jest rozwi±zaniem dobrym, bo tracimy sporo ciekwaego materia³u. Tak wiêc chcia³bym poznaæ Wasz± opiniê na ten temat, metody jakie stosujecie, oraz pewne rady, jak radziæ sobie z takimi problemami. No i jak to wszystko w ogóle u Was wygl±da?
 
Kiaryn'Veil Duskryn
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 2940
Rejestracja: wt lip 01, 2003 11:17 am

śr lis 19, 2003 11:51 pm

Swego czasu bardzo czêsto stosowa³em tematyczne dodatki firmy AEG - "War", "Undead" etc... Jednak to siê dzia³o do chwili, gdy natrafi³em na klasê Stalwart Defender (w ich dodatku o tytule "Mercenaries" bodaj¿e). Presti¿ówka ta dawa³a maksimum Punktów Wytrzyma³o¶ci na poziom i tak± premiê naturaln± do klasy pancerza, ¿e zbroja p³ytowa sz³a siê chowaæ. W tym momencie uzna³em, ze go¶cie z AEG jednak maja za ma³o zmys³u równowagi w swych manczkinowych g³owach :) , by im zaufaæ, wiêc teraz rzadko u¿ywam ich produktów. Je¶li chodzi o dodatki "spoza" WotC to siêgam teraz prawie wy³±cznie po produkty spod znaku Sword & Sorcery...
 
Darklord
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 9630
Rejestracja: sob lis 15, 2003 2:03 pm

czw lis 20, 2003 12:17 am

Tak¿e praktycznie nie korzystam z nieoficjalnych dodatków. Spoza WotC uznajê materia³y Sword and Sorcery, Malhavoc Press, The Game Mechanics i Sovereign Press oraz prace Sean K. Reynoldsa czy Monte Cooka.
 
Loethlin@-'-,--
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 965
Rejestracja: ndz gru 08, 2002 12:50 pm

czw lis 20, 2003 1:46 am

Ja uwa¿am, ¿e wiêkszo¶æ nieoficjalnych dodatków, i kilka oficjalnych, jest tak przegiêtych, ¿e w ¿yciu nie dopu¶ci³abym ich u siebie. Niektóre klasy i concepty z Quinessential'i poprostu zabu¿aj± równowagê! ?eby 17-poziomowa postaæ nie mog³a byæ trafiona przez 30-poziomowego epika??? Teraz bêdê prowadziæ ca³kiem now± kampaniê. Nie pozwoli³am na ¿adne z klas i ras, na które siê nie zgodzê. <br />To samo tyczy siê niektórych dodatków oficjalnych. Np Rage Mage. nied³ugo ma byæ podobno wydany w podrêczniku jakim¶, a nie tylko w Dragonie. Przecie¿ to jest TOTALNE przegiêcie! Mag, który nie traci slotów po rzuceniu czaru? I co mo¿e jeszcze, p±czka? :wink: <br />Jedynym mnieoficjalnym dodatkiem jaki uzna³am do tej pory (a z którym moi gracze te¿ siê zapoznali :evil: ) by³ Ranger wg Monte Cooka. <br />Chocia¿ uwa¿am, ¿e niektóre z rzeczy w nieoficjalnych dodatkach s± boskie, to jednak zazwyczaj s± albo przegiête, albo powielaj± to, co WotC ju¿ wymy¶li³o. I nie ma sposobu, ¿eby by³o inaczej, powiedzmy sobie szczerze. Albo znajdziemy co¶, co jest zbyt pote¿ne, albo co¶ co ju¿ by³o, ale jeszcze nie zosta³o wydane na 3 lub 3,5 edycjê (ale WotC ju¿ to szykuje). Prawa rynku, nic wiêcej.
 
Awatar użytkownika
Aragathor Roaringflame
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 6202
Rejestracja: wt lis 26, 2002 5:52 pm

czw lis 20, 2003 3:09 am

Ja stosuje ostry podział: <br /> <br />-PrC tylko z oficjalnych podręczników WotC lub z serii Legends & Lairs <br />-Sprzęt po uzgodnieniu z serii Quintessential. <br />-Atuty tylko WotC <br />-Czary tylko WotC lub L&L <br />-Dodatki w stylu Kit'ów po uzgodnieniu. <br /> <br />Dzięki temu nie mam problemów typu Stalwart Defender. <br />Jednak czasami ciężko tłumaczyć dlaczego korzystam tylko z 1/3 książki :wink: .
 
Duncan laird McLean
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 814
Rejestracja: czw wrz 04, 2003 9:26 am

czw lis 20, 2003 8:37 am

Problemy mam jedynie na sesjach z okazjonalnymi graczami. <br />Jak prowadzê w 3 ED ograniczam siê do oficjalnych podrêczników -w³a¶nie z powodu 'przegiêcia' wielu nieoficjalnych atutów, umiejêtno¶ci, przedmiotów, klas postaci- wszystkie odstêpstwa musz± byæ skonsultowane. Ponadto nie uznajê psioników i mnichów-jako ze nie pasuj± do swiata w ktorym prowadzê przygody. Natomiast to co próbuj± mi czasem zaserwowaæ przygodni gracze 8O <br />Niedawno trafi³em na jegomo¶cia 1Fgt/2Sorc z czarem 1 lvl- bez testów ataku i RO zabiera³ wrogowi k10 HP/PD rzucaj±cego i zwiêksza³ ¿ywotno¶æ na dobê rzucaj±cego ten czar maga. Posiada³ na 3 lvl miecz+3 z dodatkowym atakiem na rundê i zadaj±cym k8 obra¿eñ od kwasu oraz pier¶cien podwajaj±cy liczbê czarów mo¿liwych do rzucenia. Charakterystyka S18,ZR20,Bd16,Int17 MD17, Cha20( mia³ amulet +2 do tej cechy)
 
BLUE_MAN
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 9
Rejestracja: wt kwie 22, 2003 5:10 pm

czw lis 20, 2003 9:47 am

A ja tam uwa¿am, ¿e to tylko rozrywka i pozwalam graczom na prawie wszystkie PRC i FEATY (no czasami, gdy s± strasznie przegiête to nie pozwalam). Wszystko zale¿y od gracza, jesli dobrze uzasadni dany wybór i bêdzie on pasowa³ do jego postaci, to czemu nie. A nawet naj przesadzi lekko, i to zauwa¿e, to zwiêksze poziom trudno¶ci i po sprawie.
 
Awatar użytkownika
AdamWaskiewicz
Szef działu
Szef działu
Posty: 5543
Rejestracja: śr lut 05, 2003 1:06 pm

czw lis 20, 2003 12:39 pm

Ja z du¿± rezerw± podchodzê do wszelkiego rodzaju nowych atutów, a zw³aszcza do klas presti¿owych - nierzadko nie tylko s± one po prostu s³abo zbalansowane, ale czêsto wymagaj± tak¿e wprowadzenia znacz±cych zmian w obrazie ¶wiata - np. je¿eli wprowadzimy magów Bojowych (z podrêcznika Battle Magic: the Eldtritch Storm) to nagle okazuje siê, ¿e trzeba tak¿e wprowadziæ zrzeszaj±ce ich wyspecjalizowane gildie, aktualnie istniej±ce organizacje magiczne (i nie tylko) jako¶ te¿ musz± siê do tego ustosunkowaæ - jedna zmiana poci±ga za sob± kolejne, i w sumie skórka okazuje siê nie warta wyprawki. <br /> <br /> Osobi¶cie jestem zdania, ¿e najlepiej ograniczaæ siê do podstawki i podrêczników do konkretnego ¶wiata, a wszelkie "ogólnorozwojowe" dodatki ze znaczkiem d20 traktowaæ z ostro¿no¶ci±. <br /> <br /> To ostatnie w nieco mniejszym stopniu odnosi siê do pojedyñczych elementów, takich jak konkretne przedmioty (przynajmniej dopóki kto¶ nie zechce ich skopiowaæ), lokacje, monstra (choæ to nie do koñca) etc. <br /> <br /> Pozdrawiam, <br /> Adam
 
samuraii__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 57
Rejestracja: wt lis 18, 2003 5:26 pm

czw lis 20, 2003 4:30 pm

Zazwyczaj to nie ja nalegam na wprowadzenie nowych zasad tylko moi gracze. Chca po prostu ulepszyc i uatrakcyjnic swoje postacie przez dodanie nowych atutow broni itd. Najczê¶ciej przystaje na te zasady. Sam rzadko kupuje jakies dodatki. Jak narazie liczba tych z podstawki mnie zadowala :)
 
Darius__
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 906
Rejestracja: pn paź 21, 2002 8:24 pm

czw lis 20, 2003 6:10 pm

Pomy¶la³em sobie: "Hmm, pewnie zacytujê swoje s³owa w tym w±tku, aby siê nie powtarzaæ" - ale gdy otworzy³em w±tek, okaza³o siê, ¿e ju¿ zosta³y zacytowane :mrgreen: <br /> <br />Ja wpad³em w podobne sid³a jak Raw. Oprócz tego co powiedzia³em o samej sile i efektywno¶ci nieoficjalnych "bajerów", dodam jeszcze to, co napisa³em w punkcie 1 mojego komentarza w w±tku pt. "Jakie podrêczniki?": <br /> <br />
Materia³ nie jest autorstwa WotC, w zwi±zku z czym wiele presti¿ówek czy featów w mniejszym lub wiêkszym stopniu zazêbia siê z propozycjami Wizardów. Czêsto bardzo trudno jest oceniæ czy dany materia³ obu firm powinien wzajemnie siê wykluczaæ, czy te¿ wspó³graæ. Prowadzi to do sytuacji, w której np. mo¿emy nadu¿ywaæ atutów z podrêczników kilku ró¿nych firm, osi±gaj±c w efekcie np. bardzo wysok± AC czy do¶æ absurdalne po³±czenia typu "Dragon Disciple/Student of the Dragon". W niektórych przypadkach nawet nazwy siê pokrywaj±, choæ kryj±ce siê za nimi rozwi±zania mechaniczne oferuj± co¶ innego. Nale¿y uwa¿aæ, zw³aszcza z perspektywy DM, poniewa¿ "zlepianie" oficjalnych i nieoficjalnych podrêczników czêsto kreuje do¶æ ko¶lawe, wprawdzie efektywne mechanicznie, ale md³e fabularnie i w efekcie psuj±ce zabawê, hybrydy.
<br /> <br />To kolejny argument przemawiaj±cy za *ahem* monopolem WotC. Co wspó³gra, a co siê wyklucza? Jaka kombinacja materia³ów oficjalnych i nieoficjalnych ma jeszcze sens, a jaka jest ju¿ dziwacznym zlepkiem? Niestety, wpad³em troszeczkê w sid³a podrêczników nieoficjalnych. Jako w pewnym stopniu hmm... powiedzmy "power gamer", zach³ysn±³em siê zaoferowanymi mo¿liwo¶ciami. Doszed³em do wniosku, ¿e postaæ mo¿na tak ukszta³towaæ korzystaj±c z podrêczników ró¿nych firm, ¿e stanie siê napompowanym do granic mo¿liwo¶ci balonem statystyk. U mnie ten balon pêk³ :) <br /> <br />Nie oszukujmy siê - w podrêcznikach WotC równie¿ roi siê od kiepsko zaprojektowanych featów czy presti¿ówek. Kiepsko zaprojektowanych, czyli albo zupe³nie nieatrakcyjnych fabularnie i/lub mechanicznie, albo te¿ nieco zbyt potê¿nych. Wizardzi zreszt± staraj± siê to pó¼niej korygowaæ, ale zaraz w miejsce starego "manczkina" w postaci atutu czy PrC pojawia siê nowy. Zdarza siê to jednak Wizardom rzadziej ni¿ choæby MGP, jestem w stanie to stwierdziæ, pomimo faktu, i¿ nie dysponujê statystyk± tego dowodz±c± :) Poza tym, nie ma k³opotu zazêbiania lub pokrywania siê poszczególnych rozwi±zañ, przynajmniej na ogó³ nie ma... (zob. powy¿szy cytat). <br /> <br />Dlatego te¿ w³a¶ciwie wycofa³em nieoficjalny materia³ zarówno z mojej kampanii jak i rozpiski bohatera u DM-a, który dopu¶ci³ podrêczniki MGP. Teraz korzystam tylko z publikacji WotC i wszystko sta³o siê nieco bardziej wywa¿one i przejrzyste. Jasne, je¿eli co¶ w nieoficjalnym podrêczniku jest naprawdê oryginalne, wywa¿one i fajne, mo¿na to wprowadziæ. Przestrzegam jednak wszystkich przed ¶lepym zau³kiem. Ja akurat mam takich graczy, którzy w odniesieniu do D&D lubi± siê droczyæ i marudziæ, wiêc nie chcê arbitralnie decydowaæ o tym, co dopu¶ciæ, a co "zbanowaæ". Szlaban zarówno dla wszystkich BG jak i BN-ów jest w tym przypadku najlepszym wyj¶ciem :)
 
Awatar użytkownika
AdamWaskiewicz
Szef działu
Szef działu
Posty: 5543
Rejestracja: śr lut 05, 2003 1:06 pm

pt lis 21, 2003 11:48 am

<!--QuoteBegin-Darius+-->
Darius pisze:
<!--QuoteEBegin-->To kolejny argument przemawiaj±cy za *ahem* monopolem WotC. Co wspó³gra, a co siê wyklucza? Jaka kombinacja materia³ów oficjalnych i nieoficjalnych ma jeszcze sens, a jaka jest ju¿ dziwacznym zlepkiem?
<br /> <br /> Pisa³em ju¿ na ten temat trochê wy¿ej, ale dodam jeszcze jedn± kwestiê - materia³y wydawane do konkretnych settingów przez inne ni¿ Wizardzi firmy zachowuj± zazwyczaj wewnêtrzn± spójno¶æ. I powiem wiêcej - prowadz±c jak±¶ kampaniê osadzon± np. w ¶wiecie Demon Wars nie dopuszcza³bym w niej do u¿ytku "oficjalnych" suplementów Wizardów takich jak Tome & Blood czy Sword & Fist. <br /> <br /> Ogólnie mówi±c, nie ma jakich¶ konkretnych regu³, które pozwoli³yby na pierwszy rzut oka okre¶liæ, czy dana presti¿ówka / atut / zdolno¶æ jest przegiêta czy nie, a w sytuacji, kiedy jaki¶ przekrêt ju¿ funkcjonuje w grze, ciê¿ko mo¿e byæ z jego "odkrêceniem". Dlatego raczej by³bym sk³onny z za³o¿enia ograniczaæ wprowadzanie innych ni¿ standardowe dla danego settingu elementów. <br /> <br /> Pozdrawiam, <br /> Adam

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości