Zrodzony z fantastyki

 
Awatar użytkownika
The Prophet
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1044
Rejestracja: ndz lip 04, 2004 7:10 pm

Czy niemowlaki i dzieci w D&D mają charakter ?

czw lip 08, 2004 5:26 pm

Czytając pewien temat, gdzie poruszana była kwestia dziecka sukuba, padło stwierdzenie że takie dziecko nie miało by szansy przeżyć w klasztorze dobrgo bóstwa, ponieważ duchowni mają detect evil. To zaś skłoniło mnie do przemyśleń, tak samo jak fechmistrza domu Do'Urden. Czy zatem niemowlę poczęte przez demona ma automatycznie zły charakter i czy wogóle jakikolwiek ma. Temat może się wydawać niepotrzebny jednak ja przynajmniej prosiłbym o odpowiedzenie na moje pytanie, ew. zaspokojenie mojej ciekawości cytatem z oficjalnych źródeł informavcji. Jeśli niezbyt trafnie wybrałem miejsce na temat, to proszę moderatorów, o jego przeniesienie do stosowniejszego subforum. <br /> <br />Pozdrawiam <br /> <br />The Prophet
 
Ziemniak0r
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: śr lis 05, 2003 4:28 pm

pt lip 09, 2004 3:07 pm

*Spider sense tingling* - by³ chyba taki temat. No, ale ¿eby nie za¶miecaæ to odpowiem :). Otó¿, wg mnie charakter dziecka kszta³tuje jego otoczenie. Niemowlak (przynajmniej w mechanice) nie powinien mieæ okre¶lonej przynale¿no¶ci do prawa, chaosu, dobra czy z³a. Czyli zwyk³y neutral. Chyba, ¿e Mr. Darklord zaraz wklei nam cytacik, który rozwieje wszystkie w±tpliwo¶ci 8) .
 
Kras__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 35
Rejestracja: ndz lip 04, 2004 11:25 am

pt lip 09, 2004 3:31 pm

Doda³bym, ¿e neutral taki jak u psa, czy kota, a nie neutral taki jak u druidów.
 
Derezared
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 31
Rejestracja: pt paź 17, 2003 8:28 am

sob lip 10, 2004 12:09 am

Dziecko ma charakter, jednak jak by o uj±æ jest baardzo podatny na wszelkie wp³ywy z zewn±trz... Krasnaolud zawsze zachowuje chechy krasnoluda, choc mog± one byæ mocno zmodyfikowane... <br /> <br />Jednak to tylko moje zdanie :)
 
Kras__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 35
Rejestracja: ndz lip 04, 2004 11:25 am

sob lip 10, 2004 7:26 pm

Dziecko nie ma charakteru, gdy¿ nie jest zdolne do rozwi±zywania moralnych i etycznych problemów. Jak by³o napisane w podrêczniku - koty mog± siê wydawaæ niezale¿ne (cecha chaosu), a psy pos³uszne (cecha prawa), ale (tak samo jak ma³e dziecko) nie s± zdolne przemy¶leæ danych rzeczy w sposób wystarczaj±co filozoficzny i abstrakcyjny.
 
Neverwinter__
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: pt lip 09, 2004 4:14 pm

sob lip 10, 2004 7:45 pm

Je¿eli niemowle jest rasy o niezmiennym charakterze ( np sukkub- chaotyczny z³y)To ma ten charakter, ale zachowuje siê jakby mia³o neutralny.Dziecko IMHO nie mo¿e mieæ skrajnych charakterów, tzn: PD, CD, PZ, CZ bo nie do koñca rozumie pojêcie dobra/z³a.
 
JaaA
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 70
Rejestracja: czw cze 12, 2003 8:10 pm

sob lip 10, 2004 10:09 pm

Jest jeszcze taka kwestja ¿e gdyby dziecko "odziedzicza³o" charakter po rodzicach to np: ludzie byli PD, elf N itp. Odziedziczli by to po swoich przodkach.
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

sob lip 10, 2004 10:21 pm

Je¶li dobrze pamiêtam w przypadku szablonu pó³ biesa by³a mowa o tym, ¿e istoty te nawet je¶li s± odpowiednio wychowywane (w sensie w kierunku ND, CD, PD etc) to i tak rzadko odwracaj± siê od swego dziedzictwa-mog³oby to wskazywaæ na to ¿e nawet jako dzieci maj± ukierunkowania w stronê z³a.
 
Murdoc__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 100
Rejestracja: sob maja 08, 2004 12:05 pm

sob lip 10, 2004 10:27 pm

S±dze ¿e dzieciak by³by Neutralny. Gdyby takiego krasnoluda, znalaz³y elfy, które z niewiadomych przyczyn, chcia³by go wychowywaæ, zyska³by ich nawyki, zachowanie, zami³owanie do natruy, ¶piewów, gdy¿ wychowywa³by siê w tym od dziecka. <br /> <br />MO¯LIWE ¿e gdyby przyby³ do jakiej¶ kopalni, czy dosta³ z³oto czy co¶ podobnego, co lubi± krasnoludy, poczu³by zew natury, znaczy powo³anie "rasowe" i by³by mieszank±. Ale róznie to bywa, nie? <br /> <br />Podsumowuj±c - dziecko jest zale¿ne, od wp³ywów, lecz jesli pochodzi z jakiej¶ rasy nie-ludzkie, lub ma³o ró¿norodnej, mog³oby mieæ poci±g do pewnych rzeczy (jak gnomy do kamieni szlachetnych, orkowie do walki i sza³u etc.). <br /> <br />No i to wszystko
 
Morog__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1332
Rejestracja: czw kwie 25, 2002 7:57 pm

ndz lip 11, 2004 11:03 am

niekture niemowlenta s± zdecydowanie CHAOTIC EVIL <br />np. nie daj± ca³a noc spaæ i sa strasznie z³o¶liwe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
 
Ricko__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 237
Rejestracja: sob maja 15, 2004 10:35 pm

ndz lip 11, 2004 11:26 am

U ludzi, którzy mog± mieæ ka¿dy charakter dziecko ma charakter N i dopiero wychowanie kszta³tuje mu jego osobowo¶æ i zachowanie. Natomiast u ras, które we krwi maj± z³o czy dobro od razu maj± dany charakter. Chyba, ¿e ma³emu demonowi wpajano od dzieciñstwa dobro (co jest raczej niemo¿liwe) to mo¿e on byæ np. Neutralny dobry, lecz zlo bêdzie nadal w nim drzemaæ i w przysz³o¶ci demon ten mo¿e siê mu poddaæ i staæ siê CZ lub mieæ napady np. nieuzasadnionej agresji i ¿±dzy krwi. <br /> <br />Do notki poni¿ej: <br /> Gratulujê rejestracji i ¿yczê powodzenia na forum!!! :razz:
 
Maghr-Het__
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: ndz lip 11, 2004 11:43 am

Witam

ndz lip 11, 2004 11:47 am

Moim zdaniem dziecko posiada charakter Neutralny . Dopiero ¶rodowisko w jakim dojrzewa kszta³tuje ma³ej istocie chrakter , ale oczywi¶cie s³odki bobas ( :wink: ) posiada pewne sk³onno¶ci do charakteru rodziców .
 
Devik Crazystar
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1158
Rejestracja: śr maja 26, 2004 2:23 am

pn lip 12, 2004 12:55 am

.
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2015 4:45 pm przez Devik Crazystar, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
 
Awatar użytkownika
Dziewic
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 116
Rejestracja: ndz lip 13, 2003 9:58 pm

pn lip 12, 2004 11:25 am

W³a¶ciwie to wszystko zale¿y od tego, jak MG sobie to ustali. <br /> <br />Dodam jednak co¶ od siebie. <br />Rozwi±zanie z tzw. tabula rasa ("czysta tablica") wydaje siê najlepsze. Chod¼ i w ¶wiecie rzeczywistym filozofowie/psycholodzy doszli do wniosku, ¿e ¶rodowisko i sposób wychowania ma du¿y wp³yw na "charakter" ka¿dego osobnika, to jego predyspozycje genetyczne s± wa¿ne. <br /> <br />Nawi±zuj±c za¶ do pewnych ¼róde³ dodam, ¿e niejaki :wink: R.A. Salvatore w jednej z ksi±¿ek nale¿±cych do Trylogii Wojen Demona opisa³ jak to elfy wychowa³y gobliñskie dzieciê. Chocia¿ ¿y³o ono w ¶rodowisku dobrym (tyle o ile, bowiem elfy, mimo i¿ dobre, by³y ras± bardzo dymn±, czêsto maj±c± o sobie wysokie mniemanie), to jego z³a natura w koñcu przewa¿y³a i musiano je wypêdziæ (lub zg³adziæ, nie pamiêtam dobrze). Co prawda by³a tam sugestia, ¿e by³o to sopowodowane tym, ¿e goblin widzia³ swoj± inno¶æ w tym ¶rodowisku, to jednak wszystko wskazywa³o na jego "genetyczne predyspozycje".
 
Stong
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 122
Rejestracja: wt paź 12, 2004 9:42 pm

wt lis 09, 2004 5:39 pm

Niemowlaki i ma³e dzieci powinny mieæ (oczywi¶cie wg. mnie) N. Z tym, ¿e dziecko-demon bêdzie mia³o tak wielkie sk³onno¶ci do z³a i chosu, ¿e bêd± one prawie nie przezwyciê¿enia, a wychowanie w¶ród innych demonów jeszcze te szanse zmniejszy, praktycznie do minimum. I odnosi siê to nie tylko do takich stworzeñ jak niebianie, ale te¿ do zwyk³ych ludzi i nie mówiê tu tylko o sk³onno¶ciach do chaosu i z³a, ale te¿ od prawa, dobra czy neutralno¶ci (¿eby nie by³o niedomówieñ :D ). Byæ mo¿e takie silne sk³onno¶ci bêd± mog³y byæ wykryte czarami, co uniemo¿liwia³oby (jak to napisa³ The Prophet) wychowanie dziecka sukkuba w klasztorze.
 
Kiasewkxe
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 10
Rejestracja: wt lis 09, 2004 4:32 pm

wt lis 09, 2004 5:57 pm

niemowlaki na pewno nie maj± charakteru to pewne ale dzieci na pewno musz± mieæ w³asny Charakter. To moja opinia bo ja jestem DM (zazwyczaj ale nie zawsze) i wiem jak ,,tworzyæ'' dzieci i niemowlaki.
 
MarcouMG
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 308
Rejestracja: pn wrz 08, 2003 8:02 am

wt lis 09, 2004 8:56 pm

Wg. mnie niemowlaki i dzieci ras, które s± przypisane zwykle, b±d¼ czasem do charakteru rodz± siê neutralne i w trakcie rozwoju kszta³tuje siê w nich dany charakter, oczywi¶cie uwzglêdniaj±c wp³ywy kulturowe. Stwory zawsze jakie¶ w materii charakteru rodz± siê ju¿ z tym charakterem i to od tego charakteru mog± zachodziæ jakiekolwiek zmiany z powodów kulturowych, wychowawczych, itp. Choæ oczywi¶cie im m³odszy, tym podatniejszy na zmiany.
 
Master of Mint
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 199
Rejestracja: sob cze 04, 2005 10:01 pm

śr lis 10, 2004 8:27 pm

WProponuję przeczytać wstęp księgi potworów, a nie rzucać się na same potwory> :/
 
Nemezis2004
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: czw lis 11, 2004 4:20 pm

Wszystko w swoim czasie

czw lis 11, 2004 4:27 pm

Dzieciaki powinny byæ neutralne z "hakiem" - przecie¿ ka¿de dziecko kiedy¶ robico¶ bardziej z³ego czy dobrego - no nie :?:
Tzn Neutralny dobry, Neutralny z³y i tak dalej.
Jedynien niemowlaki nie powinny mieæ charakteru - no bo jakim cudem :!: :?:

Thanks
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

czw lis 11, 2004 5:08 pm

Jedynien niemowlaki nie powinny mieæ charakteru - no bo jakim cudem


Nemezis2004, czasem zlo/dobro jest integralna czescia natury danej istoty (np. demona/aniola). Wtedy nawet niemowle bedzie zle/dobre - nie oznacza to jednak ze bedzie postepowalo gorzej/lepiej od innych szkrabow - swiadome dzialanie na czyjas korzysc/niekorzysc jest jeszcze poza zasiegiem istoty, ktora nie osiagnela jeszcze nawet podstawowej sprawnosci umyslowej (chyba ze za taka uznasz typowe dla niemowlat "bla, bla, bla, guuu" ;) ). Jesli jednak nikt nie bedzie przeciwstawial sie naturalnym zapedom do zla/dobra, niemowle wyrosnie na zlosliwe/anielskie dziecko, ktore z wiekiem bedzie doskonalilo metody krzywdzenia/pomagania innym.
 
Ziemniak0r
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: śr lis 05, 2003 4:28 pm

czw lis 11, 2004 6:54 pm

Dopóki dziecko nie bêdzie umia³o odró¿niæ dobra od z³a nie mo¿na mówiæ o jakimkolwiek charakterze. A kiedy to nast±pi to zale¿y od rasy i ¶rodowiska.

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości