Zrodzony z fantastyki

 
Katerek
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 75
Rejestracja: ndz mar 16, 2003 12:27 pm

Dziwne t³umaczenia i dziwne s³owa

czw lip 15, 2004 8:53 pm

Ten temat niniejszym chcia³bym po¶wiêciæ pogmatwanym wymys³om naszych t³umaczy. Niech bêdzie to przestrog± dla innych którzy by nadwyrê¿ali nasz piêkny jêzyk.

i tak na pierwszy plan:

ang. UNHOLY t³umaczenie z PG nie¶wiêty, zastanawia mnie sk±d t³umacz wzi±³ to s³owo skoro w jêzyku polskim takowego nie ma.

ang. WARMASTER t³umaczenie z PiM taktyk a czy czasem nie bardziej by pasowa³ polski odpowiednik wojmistrz?

Je¶li znale¼li¶cie jakie¶ inne absurdy proszê o podzielenie siê nimi tutaj.
 
Pietrucha__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 643
Rejestracja: wt gru 30, 2003 1:12 pm

czw lip 15, 2004 9:07 pm

ang. UNHOLY t³umaczenie z PG nie¶wiêty, zastanawia mnie sk±d t³umacz wzi±³ to s³owo skoro w jêzyku polskim takowego nie ma
Jêzyk polski jest elastyczny. Widaæ, ¿e nie czytasz du¿o fantastyki, polecam zacz±æ. W niektórych ksi±¿kach fantasy czy te¿ s-f powstaj± nowe s³owa, których znaczenia czytelnik o przeciêtnej inteligencji moze siê domy¶liæ. Tu to móg³by siê chyba Thomas Percy wypowiedzieæ bo to chyba polonista :)
ang. WARMASTER t³umaczenie z PiM taktyk a czy czasem nie bardziej by pasowa³ polski odpowiednik wojmistrz?
Wojmiastrz brzmi swojsko. A¿ za swojsko jak dla mnie. Taktyk czy te¿ Strateg jest bardziej uniwersalne.
Niech bêdzie to przestrog± dla innych którzy by nadwyrê¿ali nasz piêkny jêzyk.
Bawiæ siê jêzykiem w sposób umiejêtny - to mnie nie razi. Choæ czasem g³owa boli od pokrêconych wymys³ów.
 
Awatar użytkownika
Herr Bata
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 727
Rejestracja: pt kwie 09, 2004 9:01 pm

czw lip 15, 2004 9:15 pm

ang. UNHOLY tłumaczenie z PG nieświęty, zastanawia mnie skąd tłumacz wziął to słowo skoro w języku polskim takowego nie ma.
<br />Przetłumacz to słowo lepiej i do tego tak, by nie zmienić jego znaczenia (jako przeciwieństwa świętości) oraz aby nie użyć już zastosowanej gdzie indziej nazwy. <br />
PiM
<br />Chodzi Ci o MiP, tak? <br />
ang. WARMASTER tłumaczenie z PiM taktyk a czy czasem nie bardziej by pasował polski odpowiednik wojmistrz?
<br />"Taktyk" jest łatwiejszy do zrozumienia i lepiej oddaje znaczenie klasy. <br /> <br />Podzielę się moim spostrzeżeniem: elfia kobieta to wg tłumacza PMP (DMG) "elfica". Ohydne tłumaczenie, brzmiące prostacko i grubiańsko. Czy nie mogła zostać zwyczajna "elfka"?
 
The Raven__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 572
Rejestracja: ndz maja 26, 2002 1:03 pm

pt lip 16, 2004 8:41 am

Elfica mi siê kojarzy z gburowatym krasnoludem który chce pokazaæ swój brak szacunku do rasy elfów stosuj±c takie s³owo, moim zdaniem elfka brzmi du¿o mniej grubiañsko i powinna byæ stosowana przez wiêkszo¶æ ras...
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

pt lip 16, 2004 9:00 am

Przet³umacz to s³owo lepiej i do tego tak, by nie zmieniæ jego znaczenia (jako przeciwieñstwa ¶wiêto¶ci) oraz aby nie u¿yæ ju¿ zastosowanej gdzie indziej nazwy.
<br /> <br />Przeklêty. Od dawna u¿ywane. (Ale mi s³owo "nie¶wiêty" nie przeszkadza) <br /> <br />EDIT: Nie chodzi³o mi o samo t³umaczenie s³owa, a o "przeciwieñstwo ¶wiêto¶ci".
 
Katerek
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 75
Rejestracja: ndz mar 16, 2003 12:27 pm

pt lip 16, 2004 11:27 am

Widaæ, ¿e nie czytasz du¿o fantastyki, polecam zacz±æ. W niektórych ksi±¿kach fantasy czy te¿ s-f powstaj± nowe s³owa
<br /> <br />Wbrew pozorom przeczyta³em masê fantastyki i zdajê sobie sprawê z nowopowstaj±cych wyrazów. Ale t³umacz nie jest twórc± nowej powie¶ci, a jedynie przetwórc± ju¿ powsta³ej na inny jêzyk. A wa¿ne jest to co zauwa¿y³ Phobos, ¿e ostatnimi czasy t³umacze zmieniaj± ju¿ istniej±ce kanony. <br /> <br />Temat ten mia³ ukazaæ w jaki sposób t³umaczenia staj± sie coraz bardziej "swawolne", a nie rozpoczynaæ polemike nad s³uszno¶cia s³owotwórstwa w fanstyce.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

pt lip 16, 2004 12:01 pm

Jakby miało być "Przeklęty", to w oryginale było by "Cursed". Ale jako że jest "UnHoly", więc przetłumaczono na "Nieświęty". Akurat, to jest dobrze przetłumaczone. W polskiej wersji, jest kilka o wiele gorszych wpadek. I to takich że włos się na głowie jeży (tłumaczenie "Wisdom").
 
The Raven__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 572
Rejestracja: ndz maja 26, 2002 1:03 pm

pt lip 16, 2004 12:28 pm

Tego "Wisdom" to nigdy nie darujemy :wink: <br /> <br />Przeklêty nie pasuje do UnHoly, gdy¿ jest ju¿ t³umaczeniem innego wyrazu...pomy¶la³em chwilkê, ale nei wymy¶li³em nic lepszego on Nie¶wiêty, chocia¿ moim zdaniem nie oddaje ono w pe³ni s³owa UnHoly, bardziej pasowa³o by co¶ stylu anty¶wiêty, ale to g³upio brzmi...w ka¿dym razie przeciwieñstwo ¶wiêtego, a nie jedynie brak ¶wiêto¶ci (mogê powiedzieæ, ze mój widelec jest nie¶wiêty, ale nie jest unholy :wink:
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pt lip 16, 2004 12:35 pm

Na forum by³y dyskusje nad tymi t³umaczeniami. <br />Warmaster <br />t³umacz chcia³ nazwê "Wojski" <br /> <br />Przeklêty to Cursed-a pewnikiem jest lub bêdzie potwór/klasa/presiti¿ówka która tak siê bêdzie nazywaæ... <br /> <br />O elficy jest gdzie¶ w temacie o polskiej edycji DnD <br />Elfica <br />oto co pan t³umacz napisa³ o piêknym s³owie elfica <br />
Je¶li twój pies przet³umaczy, to pytanie, co zrobi z tym redaktorka itp. itd. Nawet ma³pa, jak siê da jej wystarczaj±co du¿o czasu i maszynê do pisania, mo¿e stworzyæ "W poszukiwaniu straconego czasu" - metod± wstukiwania czego jej siê podoba.  <br /> <br />Nie mówiê o tym, co MO¯E byæ, ale o tym, co JEST. A jest ile¶ t³umaczeñ, które zredagowano, wydano i sprzedano - to baza, z której wypada i warto korzystaæ. Tak jak siê korzysta ze s³owników. To wiesz - taki "¶redniowieczny autorytet". Nie wiem jak ty, ale ja z jego korzystam. A t³umaczenia twojego psa póki co nie wydano...  <br /> <br />Z czym siê ci kojarzy elfica - to ju¿ twój problem. Ja ci nie broniê mieæ takich czy innych skojarzeñ. Mam nadziejê, ¿e ty mi te¿ nie bronisz. Mi i kilku innym osobom, które nie czytaj± tego forum, tylko czytaj± ksi±¿ki i s± "¶redniowiecznymi autorytetami". <br /> <br />A mnie elfica kojarzy sie z Galadriel± - wiekow±, do¶wiadczon± kobiet±. Elfki zrobi³ Sapkowski, a te siê mi z kolei kojarz± z rozwi±z³ymi panienkami <br /> <br />Z elfami jest bardzo ¼le...  <br /> <br />Najbardziej mi odpowiada elfowie, nie elfy. <br />Ale z kolei elfy le¶ne i elfy wysokiego rodu brzmi ³adniej ni¿ elfowie le¶ni / wysokiego rodu.  <br />Nienawidzê elfek - stanowczo elfice. <br />I elficki nie elfowy/elfi (analogia - tak, analogia - do Delf, bo to ró¿nica tylko jednej spó³g³oski).  <br />
<br />Jeszcze jakie¶ pytania ? :wink: <br /> <br />Ogólne kwestie t³umaczeniowe : <br />T³umaczenie <br /> <br />Kwestie nazw geograficznych <br />Geografia <br /> <br />T³umacz chce przet³umaczyæ Spellsword na : <br />CZAROMIECZ !
 
Awatar użytkownika
Herr Bata
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 727
Rejestracja: pt kwie 09, 2004 9:01 pm

pt lip 16, 2004 12:50 pm

mogę powiedzieć, ze mój widelec jest nieświęty, ale nie jest unholy
<br />Wystarczy po prostu powiedzieć "mój widelec nie jest święty". <br />Odpowiadam na pytanie, zanim zostanie ono zadane: Tak, widziałem emotikonkę. <br />
Tego "Wisdom" to nigdy nie darujemy
<br />Jaki wpływ ma mądrość na wzrok i słuch? Roztropna osoba będzie bardziej czujna.
 
Awatar użytkownika
Bleddyn
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 885
Rejestracja: wt maja 25, 2004 1:25 pm

pt lip 16, 2004 1:10 pm

Niektóre tlumaczenia są dziwne, ale mimo wszystko doceniam pracę tlumaczy. Niektóre angielskie nazwy są bardzo trudne do prztłumaczenia, aby w naszym języku nie brzmiało to głupio i śmiesznie. <br /> <br />Tłumaczy-amatorów zapraszam do tematu Midnight d20 - low magic dark fantasy... , aby podali swoje propozycje dla nazw channeler i magecraft. <br /> <br />Pozdrawiam, <br />Bleddyn z Eredane
 
Ziemniak0r
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: śr lis 05, 2003 4:28 pm

pt lip 16, 2004 1:31 pm

W PMP unholy przet³umaczono jako "blu¼nierczy". Tak samo czar kap³ana ¶wiête s³owo w odmianie ze z³ym okre¶lnikiem brzmi "blu¼nierstwo".
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

pt lip 16, 2004 2:16 pm

T³umacz chce przet³umaczyæ Spellsword na :  <br />CZAROMIECZ !
<br /> <br />Albo o czym¶ nie wiem, albo siê mylê, ale Spellsword jest przet³umaczony na Czarownika Miecza.
 
Molobo
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 5011
Rejestracja: pt cze 28, 2002 11:29 pm

pt lip 16, 2004 2:36 pm

Bo to s± propozycje sprzed wydania podrêcznika.
 
Awatar użytkownika
Xavier
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 561
Rejestracja: pt maja 06, 2005 4:13 pm

pt lip 16, 2004 3:23 pm

Wtrące się swym śmiecionotkowym jednolinijkowcem. <br />Jak powiedział pewien mądry tłumacz "Tłumaczenie nie żona, nie musi być wierne".
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

pt lip 16, 2004 4:27 pm

Ups.... Sorry Molobo. <br />Nastêpnym razem napisz CHCIA£ <br /> <br />
T³umaczenie nie ¿ona, nie musi byæ wierne".
<br />Ale nie mo¿e raziæ.
 
Anonim_1

pt lip 16, 2004 11:09 pm

Ciekawa wstawka z polskiego MM: <br /> <br />
Co ciekawe, srebrne smoki lubią ludzkie mięso i mogłyby się nim nieustannie żywić.
<br />Przy tym zdaniu tłumacz chyba miał na moment zaćmienie... 8)
 
Pietrucha__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 643
Rejestracja: wt gru 30, 2003 1:12 pm

sob lip 17, 2004 9:06 am

Ju¿ o tym pisa³em w jakim¶ temacie, ale mnie rozwali³ tekst z Ksiêga i Krew (Tome & Blood). Cytujê z pamiêci: <br />
Nekrofobiczne potrzeby pana szarosinych staj± siê zbyt silne by o nich mówiæ, dlatego ucina sobie rêkê(...)
Od tamtej pory nie kupujê classbóków :)
 
Awatar użytkownika
Herr Bata
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 727
Rejestracja: pt kwie 09, 2004 9:01 pm

sob lip 17, 2004 9:31 am

<!--QuoteBegin-Pietrucha+-->
Pietrucha pisze:
<!--QuoteEBegin-->Już o tym pisałem w jakimś temacie, ale mnie rozwalił tekst z Księga i Krew (Tome & Blood). Cytuję z pamięci:  <br />Cytat: <br />Nekrofobiczne potrzeby pana szarosinych stają się zbyt silne by o nich mówić, dlatego ucina sobie rękę(...)
<br />Prawie dobrze. Zgadzam się, to tłumaczenie jest wspaniałe (co ma nekrofobia do nieumarłych przeszczepów?).
 
Firewall
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 136
Rejestracja: sob wrz 13, 2003 11:50 pm

czw lip 29, 2004 10:37 pm

<!--QuoteBegin-Pietrucha+-->
Pietrucha pisze:
<!--QuoteEBegin--> <br />
Nekrofobiczne potrzeby pana szarosinych staj± siê zbyt silne by o nich mówiæ, dlatego ucina sobie rêkê(...)
] <br />Panu tlumaczowi naprawdopodobniej pomylila sie nekrofobia z nekrofilia Jak wiadomo fobia to lêk- z greckiego, a filia (tez z greckiego) to milosc -w tym wypadku oczywiscie nie fizyczna :mrgreen:
 
Morlas
Nowy użytkownik
Nowy użytkownik
Posty: 6
Rejestracja: pt sty 30, 2004 3:45 pm

pn sie 30, 2004 11:09 pm

Ale człowiek jest człowiekiem i błędy się zdażają... Dlatego ludzie wymyślili erraty :mrgreen:
 
Hejas
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 616
Rejestracja: wt lut 01, 2005 7:06 pm

śr lut 02, 2005 12:28 am

Tego "Wisdom" to nigdy nie darujemy

Jaki wp³yw ma m±dro¶æ na wzrok i s³uch? Roztropna osoba bêdzie bardziej czujna.[/quote]

No w³a¶nie :twisted: W tym wypadku polskie s³owo trafniej oddaje znaczenie atrybutu, ni¿ angielskie...

Co do elfów p³ci ¿eñskiej - zdecydowanie elfki, a nie elfice (fuj!)
 
Ilithandiir
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 311
Rejestracja: czw wrz 30, 2004 6:32 pm

wt lut 08, 2005 8:25 pm

Hejas pisze:
Co do elfów p³ci ¿eñskiej - zdecydowanie elfki, a nie elfice (fuj!)


Hmm... elfice da siê prze¿yæ. Elfica to chyba elfia dziewica...
Najgorsze jednak jest to jak kto¶ powie: elfowie.
 
Ymir__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 396
Rejestracja: czw wrz 09, 2004 8:15 pm

wt lut 08, 2005 8:37 pm

Najgorsze jednak jest to jak kto¶ powie: elfowie.


nieprzezy³bys ani jednej ksia¿ki DragonLance :P
 
Bjorn Westlander
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 686
Rejestracja: sob lis 29, 2003 2:11 pm

wt lut 08, 2005 10:26 pm

Najgorsze jednak jest to jak kto¶ powie: elfowie.
Hm, zupe³nie nie rozumiem, co niektórzy ludziowie maj± do tej nazwy. :twisted:
Hmm... elfice da siê prze¿yæ.
O nie... Brzmi toto jak pomys³ zalanego krasnoluda.
PS: wy siê kurde módlcie, ¿eby nie zrobili z "Hexblade'a" Wied¼mostrza albo co gorsza Kl±twiaka (Kl±twiak by³ w NWN, ale nie pamiêtam, co to by³o...)
Poza tym sejmitarów im nie podarujê. Dla mnie jest to szabla (bo, rzecz ciekawa, nie rozró¿niamy tych wielkich pirackich majchrów od karabel i zygmuntówek oraz szabli indyjskich). I tyle.
 
Awatar użytkownika
Mortis
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1074
Rejestracja: sob lut 21, 2004 9:39 am

wt lut 08, 2005 11:23 pm

Rozwalil mnie jeden tekst, który jest najgorszy z tych wszystkich jakie wymieniliście. W FR:CS (Zapomniane Krainy: Opis Świata) Great Wyrm (wielki jaszczur) zostal przetłumaczony jako... wielki robak. Dla zainteresowanych podaję strony w wyd. PL- 216, 255.
Ja nie wiem, ale ten tłumacz to chyba jakiś "upośledź umysłowy".
 
Carunion__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 51
Rejestracja: sob cze 26, 2004 5:12 pm

śr lut 09, 2005 8:51 am

A mnie rozwali³ jeden tekst (a dok³±dniej nazwa przedmiotu). Mianowicie chodzi mi o "OGIEñ NA OPA£". :lol: Jest on w PG na stronie 108, w tabeli 7-7 ;)

Ogieñ na opa³ (na 1 dzieñ)  1 sm 10 kg
 
Ziemniak0r
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 327
Rejestracja: śr lis 05, 2003 4:28 pm

czw lut 10, 2005 5:36 pm

Najlepsze s± nazwy potworów z KP:
"Be³kocz±cy paszczowiec" oraz "galaretowaty sze¶cian". Ogólnie wiadomo o co chodzi, ale brzmi jako¶ tako... jak amerykañskie horrory klasy C ;D.
 
Tharivol__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 203
Rejestracja: pt cze 04, 2004 5:10 pm

czw lut 17, 2005 12:56 pm

A jak powinno siê mówiæ: orki czy orkowie? Dla mnie to drugie (bo orki mog± byæ mylone z rybami :) ) ale i tak wszêdzie stoi: orki.
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

czw lut 17, 2005 1:16 pm

orki czy orkowie?


podobnie jest z elfami: elfy i elfowie (zgadnijcie czyj przek³ad ;p) Zgrabniej brzmi wersja orki/elfy, ale mo¿esz ich u¿ywaæ na przemian.

bo orki mog± byæ mylone z rybami


WTF ???? Czy polska edukacja upad³a naprawdê tak nisko? Jakimi rybami? Orka to ssak, a nie ryba...<idzie siê za³amaæ do k±ta>

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości