Zrodzony z fantastyki

 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

HoMM III vs. HoMM IV- polemika starego z nowszym

sob kwie 23, 2005 9:53 pm

Skoro zapl±tali¶my siê w rozmowe odno¶nie III i IV - to IMO ogólnie IV by³a CIUT lepsza, aczkolwiek zamki by³y.... ¿a³osne podobnie jak i dodatki, które wprowadzaly tyle, ¿e z Sieci mo¿na by³o wiêcej.
Stim - a mo¿e wprowadz± WIêCEJ zamków, skoro tyle jednostek? Mi tam by siê podoba³o.
Dodatkowo co¶ Wake of Godsowatego...
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'> No i nowy komputer</span>
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

ndz kwie 24, 2005 11:34 am

[quote=Suldarr'essalar]¯eby nie by³o ca³kowicie OT, to wola³em czwóreczkê ze wzglêdu na nie-biernych bohaterów i brak ulepszania jednostek. Sorrka, ale najwiêksz± pora¿k± HM&M3 jest ulepszanie jednostek. Np. podstawowe szkielety, zombie, krasnoludy, drzewce itd.... Strata miejsca na p³ycie.[/quote]
Dobrze prawi, polaæ mu ;). Ulepszanie jednostek w III by³o kiepskim pomys³em...

A sama IV mia³a ponadto plusy w postaci:
- Wypasionego rozwoju bohaterów.
- Konieczno¶ci dokonywania wyboru co budowaæ w zamku (np. gryfy czy jednoro¿ce?).
- Fajnych szkó³ magii.

Szkoda tylko, ¿e ma³o by³o tych wszystkich jednostek... np. zabrak³o czarnych je¼d¼ców. I wogóle powinni wyrzuciæ te wszystkie religijne bajery w postaci diab³ów i anio³ów - jako¶ nie pasuje mi to do ¶wiata fantasy (no mogliby chocia¿ po prostu przetransformowaæ anio³ów w solarów ;) ).

Ogólnie to uwa¿am, ¿e w Heroes V powinni zrobiæ zamki... rasowe. To znaczy: ludzki, elfi, krasnoludzki, nieumar³ych itd.. Trochê przejrzy¶ciej by siê zrobi³o.
 
Awatar użytkownika
Antara
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 1264
Rejestracja: ndz cze 29, 2003 7:01 pm

czw kwie 28, 2005 4:37 pm

Nie ważne co przedstawia, jest po prostu wspaniały. Jako MG na pewno go wykorzystam.

Wracając do dyskusji o wyższości III na IV:
1. Jest faktem niezaprzeczalnym, że III było lepsze od IV. :wink:
2. III pozwalało mi wykorzystać cały potencjał zamku. Nie musiałem odrzucać jednego typu jednostki z braku odpowiedniej ilości "slotów" w bohaterze jak w II, ani nie musiałem dokonywać dziwnych wybórów między dżemem a marmoladą jak w IV.
3. III miała przejrzystą, stonowaną grafikę. IV była zbyt pastelowa i przejście w pseudo 3D nie wyszło jej na dobre.
4. To prawda, że IV miała przyjemny rozwój postaci. Ale kto to widział, żeby bohatera wystawiać do bitwy jako jednostę. W II był namiot, w III nieaktywny konny bohater i było dobrze.
5. System magii to sprawa wybitnie subiektywna. Mnie w IV, jak i w II, najbardziej nie podobały się czary typu "Mass Bless". Po co przedrostek "Mass", skoro efekt czaru można uzależnić od zdolności bohatera?
6. I żeby nie było wątpliwości. Najlepszy zamek z III to Tower, zaraz za nim Conflux. Najlepsza jednostka to Tytan. A kto myśli inaczej ten niech poczeka aż nieco przypomnę sobie jak się grało w III i wyzwie mnie na pojedynek. :wink:
 
Haer
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 5081
Rejestracja: ndz paź 17, 2004 4:30 pm

czw kwie 28, 2005 5:36 pm

Wracaj±c do dyskusji o wy¿szo¶ci III na IV:


czy nie mieli¶my tego tematu nie poruszaæ celem unikniêcia burdy karczemnej miêdzy zwolennikami III i VI ;)

Najlepsza jednostka to Tytan.


b³±d - Azure dragon ;) Legion diamentowych golemów za¶ mo¿e i Conflux i Tower doprowadziæ do bia³ej gor±czki (nie ma to jak spell based hero przeciw istotom niewra¿liwym na magiê :D) Niestety taka dyskusja jest bezcelowa - je¶li kto¶ opanowa³ do perfekcji taktykê grania danym zamkiem to ¶mia³o bêdzie móg³ og³aszaæ wszem i wobec, ¿e ten, a ten zamek jest najlepszy (to siê tyczy tak¿e Fortress i Stronghold).
 
Awatar użytkownika
Anomer
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 116
Rejestracja: sob lip 16, 2005 10:11 pm

czw kwie 28, 2005 5:42 pm

Najlepsza jednostka to Tytan.

Najsilniejszą jednostką jest Demosmok z dodatku Winds of War.
 
Awatar użytkownika
smaller
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1633
Rejestracja: śr lis 15, 2006 2:55 pm

czw kwie 28, 2005 5:46 pm

<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->
4. To prawda, że IV miała przyjemny rozwój postaci. Ale kto to widział, żeby bohatera wystawiać do bitwy jako jednostę. W II był namiot, w III nieaktywny konny bohater i było dobrze.
5. System magii to sprawa wybitnie subiektywna. Mnie w IV, jak i w II, najbardziej nie podobały się czary typu "Mass Bless". Po co przedrostek "Mass", skoro efekt czaru można uzależnić od zdolności bohatera?
6. I żeby nie było wątpliwości. Najlepszy zamek z III to Tower, zaraz za nim Conflux. Najlepsza jednostka to Tytan. A kto myśli inaczej ten niech poczeka aż nieco przypomnę sobie jak się grało w III i wyzwie mnie na pojedynek. :wink:

Jak ja to uwielbiam ;).

Ad 4. Bohater to nie jednostka tylko... Bohater ;). M. in. nie działa na niego część czarów które działają na jednostki. No i bohater może być tylko jeden na slot.
Ad 5. Czyż nie lepiej wiedzieć, czy ten czar działa na wszystkie jednostki czy nie? ;)
Ad 6. Nie gram w H III. Zapraszam na sparing w IV ;)

Do postu poniżej: wspaniale :twisted:
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

HoMM III vs. HoMM IV- polemika starego z nowszych

czw kwie 28, 2005 6:48 pm

Za zgod± moderatora Haer'dalisa tworzê ten w±tek. Tu mo¿ecie siê wyszumieæ, fani herosów :wink:

Pozdrawiam
StiM

<span style='color:indigo'>Od siebie dodam, ¿e temat bêdzie pod obserwacj±. Burd karczemnych nie chcemy ;)
Haer'dalis</span>
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

czw kwie 28, 2005 7:25 pm

<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->1. Jest faktem niezaprzeczalnym, ¿e III by³o lepsze od IV.

Oj podpad³e¶ Antara, podpad³e¶ ;).<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->2. III pozwala³o mi wykorzystaæ ca³y potencja³ zamku. Nie musia³em odrzucaæ jednego typu jednostki z braku odpowiedniej ilo¶ci "slotów" w bohaterze jak w II, ani nie musia³em dokonywaæ dziwnych wybórów miêdzy d¿emem a marmolad± jak w IV.

Takie jest ¿ycie - trzeba dokonywaæ wyborów. Poza tym to wprowadza urozmaicenie do gry... mnie przynajmniej denerwowa³o te setki ci±gle tych samych, niczym nie ró¿ni±cych siê zamków.<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->3. III mia³a przejrzyst±, stonowan± grafikê. IV by³a zbyt pastelowa i przej¶cie w pseudo 3D nie wysz³o jej na dobre.

Tak przejrzyst±, ¿e postawiwszy w MapEditorze zamek Tower pod ziemi±, na terenie "podziemnym", ci±gle raczy³a nasze oczy biel ¶niegu. Szczegó³, ale denerwuje. Podobnie jak wiele innych.<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->4. To prawda, ¿e IV mia³a przyjemny rozwój postaci. Ale kto to widzia³, ¿eby bohatera wystawiaæ do bitwy jako jednostê. W II by³ namiot, w III nieaktywny konny bohater i by³o dobrze.

Proponujê przeczytaæ jeszcze raz tytu³ tej gry: Heroes of Might&Magic IV. Skoro heroes, to czemu niby ci herosi nie mieliby walczyæ i siaæ spustoszenia w¶ród wrogów?<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->5. System magii to sprawa wybitnie subiektywna. Mnie w IV, jak i w II, najbardziej nie podoba³y siê czary typu "Mass Bless". Po co przedrostek "Mass", skoro efekt czaru mo¿na uzale¿niæ od zdolno¶ci bohatera?

No i jest uzale¿niony - im lepiej bohater zna magiê, tym lepsze rzuca zaklêcia. Robisz trochê z ig³y wid³y ;).<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->6. I ¿eby nie by³o w±tpliwo¶ci. Najlepszy zamek z III to Tower, zaraz za nim Conflux. Najlepsza jednostka to Tytan. A kto my¶li inaczej ten niech poczeka a¿ nieco przypomnê sobie jak siê gra³o w III i wyzwie mnie na pojedynek.

B³±d. Oficjalnie:
Najlepszy zamek z III to Conflux, zaraz za nim Castle. Najlepsza jednostka to Fenix. Takie s± fakty - jaki¶ fanatyk zrobi³ testy zamków na wszelkie mo¿liwe sposoby (20 tygodniowy przyrost, walka z magi±, walka bez magii itd.). Bezsprzecznie wygra³ Conflux, bo mia³ gigantyczne przyrosty jednostek. Niestety nie mam nigdzie linka do tej strony, na której testy owe zosta³y opublikowane.

Dla mnie:
Najlepszy zamek z III to Fortress, zaraz za nim Necropolis. Najlepsza jednostka Gold Dragon. A co, ambitny jestem :). Bagna rz±dz±, wiwerny te¿.
Wracaj±c do tematu: Heroes III to ¶wietna gra. Ma swoje wady, ale te¿ wiele zalet. Heroes IV jest jednak trochê lepszy. Jaki¶ taki... realistyczniejszy. Tylko trzeba w niego trochê pograæ - wtedy dopiero docenia siê go w pe³ni. Choæ i tak nigdy nie bêdzie gr± idealn±... za du¿o ma wad. Ale idzie siê przyzwyczaiæ ;).
 
Awatar użytkownika
Suldarr'essalar
Arcypsion
Arcypsion
Posty: 13173
Rejestracja: sob maja 28, 2005 9:27 pm

czw kwie 28, 2005 7:37 pm

<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->Wracając do dyskusji o wyższości III na IV:
1. Jest faktem niezaprzeczalnym, że III było lepsze od IV. :wink:
Może coś na poparcietych śmiałych słów? Cóż, zaprzeczę Twojemu "niezaprzeczalnemu faktowi".
<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->2. III pozwalało mi wykorzystać cały potencjał zamku. Nie musiałem odrzucać jednego typu jednostki z braku odpowiedniej ilości "slotów" w bohaterze jak w II, ani nie musiałem dokonywać dziwnych wybórów między dżemem a marmoladą jak w IV.
Żeby życie miało smaczek raz ifrytek, raz koszmarek :wink:
Nie uważam tego za wadę. Różnorodność jest w wielu przypadkach zaletą.
<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->3. III miała przejrzystą, stonowaną grafikę. IV była zbyt pastelowa i przejście w pseudo 3D nie wyszło jej na dobre.
3ka miała zbyt kolorową grafikę. Nie twierdzę, że 4'ka miała lepszą. Oceniam obie tak samo źle.
<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->4. To prawda, że IV miała przyjemny rozwój postaci. Ale kto to widział, żeby bohatera wystawiać do bitwy jako jednostę. W II był namiot, w III nieaktywny konny bohater i było dobrze.
W dwójce także był bohater. Nie było "namiotu". Wiesz, bohaterowi mają to do siebie, że nie tylko uczestniczą, ale wsławiają się w walce. Dlaczego tutaj jest inaczej?
<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->6. I żeby nie było wątpliwości. Najlepszy zamek z III to Tower, zaraz za nim Conflux. Najlepsza jednostka to Tytan. A kto myśli inaczej ten niech poczeka aż nieco przypomnę sobie jak się grało w III i wyzwie mnie na pojedynek. :wink:
Nie przy tej cenie. Mając Castle mogłeś mieć w pierwszym tygodniu (grając na normalnym poziomie) aniołki (nie starczało kasy, by kupić, ale miałeś budowle. A aniołki przybywały z każdym tygodniem).
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

czw kwie 28, 2005 7:38 pm

Heroes IV jest jednak trochê lepszy. Jaki¶ taki... realistyczniejszy.


Tja.. realistyczny... ten barbie jednoro¿ec, nieudany wampir oraz robione na si³e klasy bohaterów. Rozwój ten by³by dobry, gdyby 'moce' poszczególnych 'hiro³sów' nie by³y robione na *** polkê...

Tak przejrzyst±, ¿e postawiwszy w MapEditorze zamek Tower pod ziemi±, na terenie "podziemnym", ci±gle raczy³a nasze oczy biel ¶niegu. Szczegó³, ale denerwuje. Podobnie jak wiele innych.


To ju¿ jest czepianie siê :wink: Poza tym edytor map w HoMM IV w stosunku do HoMM III to wo³a³ o pomstê do nieba. Fajne by³o w edytorze trójki, ¿e mapy budowa³o siê jak konstrukcje z klocków LEGO. Bardzo szybko mo¿na by³o zrobiæ grywaln± mapê z mnóstwem lokacji, zamków, skarbów, przeciwników. A kiedy jeszcze doszed³ losowy generator w AB to by³o ju¿ bosko...

B³±d. Oficjalnie:  
Najlepszy zamek z III to Conflux, zaraz za nim Castle. Najlepsza jednostka to Fenix. Takie s± fakty - jaki¶ fanatyk zrobi³ testy zamków na wszelkie mo¿liwe sposoby (20 tygodniowy przyrost, walka z magi±, walka bez magii itd.). Bezsprzecznie wygra³ Conflux, bo mia³ gigantyczne przyrosty jednostek. Niestety nie mam nigdzie linka do tej strony, na której testy owe zosta³y opublikowane.


A który zamek z czwórki by³ najlepszy, powiem mi... IMHO ¿aden. Wszystkie by³y równo skopane.

No i argument g³ówny, gwó¼d¼ do trumny 'wielko¶ci' HoMM IV: sprzeda¿ by³a tak ma³a, ¿e 3DO upad³o i teraz pi±tkê przygotowuje zupe³nie inna firma. O! 8)

Pozdrawiam
StiM
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

czw kwie 28, 2005 7:50 pm

<!--QuoteBegin-StiM+-->
StiM pisze:
<!--QuoteEBegin-->Tja.. realistyczny... ten barbie jednoro¿ec, nieudany wampir oraz robione na si³e klasy bohaterów. Rozwój ten by³by dobry, gdyby 'moce' poszczególnych 'hiro³sów' nie by³y robione na *** polkê...

Jednoro¿ce to stworzonka mocno bajkowe, a to wymaga takich kolorków ;). A wampir to wogóle skopany by³ te¿ w III, denerwowa³a mnie zawsze ta jednostka.


<!--QuoteBegin-StiM+-->
StiM pisze:
<!--QuoteEBegin-->To ju¿ jest czepianie siê

No wiesz, siedzê sobie w ciemnych podziemiach a tu nagle wyskakuje mi na ca³y ekran biel ¶niegu... to oczy uszkodziæ mo¿e ;).


<!--QuoteBegin-StiM+-->
StiM pisze:
<!--QuoteEBegin--> Poza tym edytor map w HoMM IV w stosunku do HoMM III to wo³a³ o pomstê do nieba.

Racja, edytor do IV jest trudniejszy w obs³udze ni¿ ten do III. Ale za to daje o wiele wiêksze mo¿liwo¶ci, a w konsekwencji i efekty. Wreszcie prawie ka¿dy budynek pasuje do ka¿dego pod³o¿a. I sosenki ³adnie wygl±daj± ;).


<!--QuoteBegin-StiM+-->
StiM pisze:
<!--QuoteEBegin--> Bardzo szybko mo¿na by³o zrobiæ grywaln± mapê z mnóstwem lokacji, zamków, skarbów, przeciwników. A kiedy jeszcze doszed³ losowy generator w AB to by³o ju¿ bosko...

Generator robi³ badziewne mapy. Przynajmniej dla mnie - ja jestem wymagaj±cy, oczekujê od mapy jakiej¶ tam fabu³ki czy choæby ciekawych que¶cików a nie bezmy¶lnego siekania. Dlatego te¿ gdy robi³em mapki dla siebie to ci±gnê³o to siê tygodniami...


<!--QuoteBegin-StiM+-->
StiM pisze:
<!--QuoteEBegin-->A który zamek z czwórki by³ najlepszy, powiem mi... IMHO ¿aden. Wszystkie by³y równo skopane.

A IMHO ten od magii natury, Preserve (bez skojarzeñ) czy co¶ w tym stylu... nastêpny fajny by³ zwyk³y ludzki, czyli Castle chyba. No i dziêki IV polubi³em Tower, a w³a¶ciwie to jego nastêpcê - Academy.


<!--QuoteBegin-StiM+-->
StiM pisze:
<!--QuoteEBegin-->No i argument g³ówny, gwó¼d¼ do trumny 'wielko¶ci' HoMM IV: sprzeda¿ by³a tak ma³a, ¿e 3DO upad³o i teraz pi±tkê przygotowuje zupe³nie inna firma. O!

Bo ludzie IV nie umieli doceniæ ;). Poza tym wielu "znielubi³o" t± grê od pierwszego wejrzenia, nie daj±c jej szansy. A to naprawdê fajna gra :mrgreen:.

Ps. Wed³ug mnie tak samo dobry jak Heroes IV jest dopiero Heroes 3.5: Wake of Gods.
 
Ymir__
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 396
Rejestracja: czw wrz 09, 2004 8:15 pm

czw kwie 28, 2005 7:59 pm

1. Jest faktem niezaprzeczalnym, ¿e III by³o lepsze od IV.  
2. III pozwala³o mi wykorzystaæ ca³y potencja³ zamku. Nie musia³em odrzucaæ jednego typu jednostki z braku odpowiedniej ilo¶ci "slotów" w bohaterze jak w II, ani nie musia³em dokonywaæ dziwnych wybórów miêdzy d¿emem a marmolad± jak w IV.  
3. III mia³a przejrzyst±, stonowan± grafikê. IV by³a zbyt pastelowa i przej¶cie w pseudo 3D nie wysz³o jej na dobre.


teraz rozumiem dlaczego jeste¶ wyró¿niony. od razu widac zes m±dry cz³owiek. :)

jak tylko wykupiê sobie sta³e zewnêtrzne IP to od razu Cie wyzywam :) tez wole III ale i tak pogram z przyjemno¶ci±.
Bagna rz±dz±, wiwerny te¿.


e? Bagna s± bardzo s³abym zamikem. Tylko pod wzglêdem klimatu sa rozwalaj±ce.
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

czw kwie 28, 2005 8:14 pm

<!--QuoteBegin-Ymir+-->
Ymir pisze:
<!--QuoteEBegin-->e? Bagna s± bardzo s³abym zamikem. Tylko pod wzglêdem klimatu sa rozwalaj±ce.

I w³a¶nie dlatego je uwielbiam 8). Gnolle s± fajne, a reptilioni to ju¿ wogóle wymiataj±. Wa¿ki te¿ lubiê, tak samo jak bazyliski, wiwerny i hydry. Tylko za gorgonami nie przepadam (a to najlepsza jednostka w tym zamku hehe), ale da siê prze¿yæ.

I jeszcze trochê masohizmu:
Fortress ma si³ê porównywaln± tylko ze Strongholdem i Necropolis (byæ mo¿e jeszcze z Inferno, ale nie lubiê zajmowaæ siê tym zamkiem). Reszta jest sporo silniejsza. Przy pojedynku Fortress-Stronghold o ile te drugie nie wygra bliztkriegiem, to te pierwsze ma wiêksze szanse. Natomiast Fortress-Necropolis to jest ju¿ trudne do przewidzenia ze wzglêdu na umiejêtno¶æ "Nekromancja".Edit:
[quote=Haer'dalis]<span style='color:indigo'>Od siebie dodam, ¿e temat bêdzie pod obserwacj±. Burd karczemnych nie chcemy ;)
Haer'dalis</span>
No jak to, przecie¿ tak zaczyna siê prawie ka¿dy nowy quest ;). A swoj± drog± to ciekawe, ¿e ten temat wywo³uje w ¶wiecie (hehe) tak wielkie napiêcia.
 
Awatar użytkownika
smaller
Fantastyczny dyskutant
Fantastyczny dyskutant
Posty: 1633
Rejestracja: śr lis 15, 2006 2:55 pm

czw kwie 28, 2005 8:27 pm

<!--QuoteBegin-STiM+-->
STiM pisze:
<!--QuoteEBegin-->Tja.. realistyczny... ten barbie jednorożec, nieudany wampir oraz robione na siłe klasy bohaterów. Rozwój ten byłby dobry, gdyby 'moce' poszczególnych 'hirołsów' nie były robione na *** polkę...


Lepszy barbie (sic! skąd takie skojarzenie?) niż zwykły koń o białej lub biało-złotej sierści. Jakiś taki... Mało fantastyczny. I co masz na myśli mówiąc, że moce były robione "na polkę"?

<!--QuoteBegin-STiM+-->
STiM pisze:
<!--QuoteEBegin-->A który zamek z czwórki był najlepszy, powiem mi... IMHO żaden. Wszystkie były równo skopane.


IMHO wszystkie są bardzo fajne. I kto ma rację? ;)
 
Stong
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 122
Rejestracja: wt paź 12, 2004 9:42 pm

czw kwie 28, 2005 9:39 pm

Dobrze prawi, polaæ mu

W³a¶nie, ¿e nie! Zabraæ mu bo ju¿ g³upoty wygaduje!
W IV Wszystkie te walki i grafika by³a beznadziejna. Jak te zamki wygl±daj±? Na si³ê robiono to na nowoczesn± grê, bo niby grafika pod 3D podchodzi³a. W III grafika by³a bardzo bogata i jako¶ taka pe³na, nie to co te puste pola w IV. A jak komu¶ III za kolorowa to niech sobie stuninguje monitor albo wstawi czarno-bia³y : 8) . Nie widzê nic z³ego w ulepszaniu jednostek, bo mo¿e i przej¶cia z jednego do drugiego (np. czerwone smoki w czarne) nie maj± uzasadnieñ to jednak to zapewnia t± sta³o¶æ i dziêki temu nie mo¿na by³o przy³±czaæ tych nieulepszonych, trzeba by³o kombinowaæ, ¿eby je zebraæ innym bohaterem, ulepszyæ i do³±czyæ. Poza tym zgadzam siê z punktami Antary od I do V, bo chod¼ kiedy¶ Tower by³o moim ulubionym zamkiem to ju¿ nim nie jest. W tej kwestii czêsto zmienia³em upodobania i chyba tylko Stronghold nigdy za bardzo nie lubi³em. Dla mnie IV to nieudany skok na kasê (nawet to im nie wysz³o :lol: ) obliczony na to, ¿eby przejechaæ siê na popularno¶ci pozosta³ych 3 czê¶ci pojechaæ. Gra³em we wszystkie czê¶ci i widzê, ¿e tak jak podczas wychodzenia I, II i III poziom ci±gle rós³ to kiedy wysz³a IV drastycznie spad³.
StiM napisa³:  
A który zamek z czwórki by³ najlepszy, powiem mi... IMHO ¿aden. Wszystkie by³y równo skopane.IMHO wszystkie s± bardzo fajne. I kto ma racjê?


IMHO StiM ma racjê :D

wielu "znielubi³o" t± grê od pierwszego wejrzenia, nie daj±c jej szansy

Nie bez powodu. Mo¿e dlatego, ¿e widzieli, ¿e nie warto?
 
Inglorion
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 84
Rejestracja: sob gru 13, 2003 6:45 pm

czw kwie 28, 2005 9:45 pm

8O Ju¿ kilka osób napisa³o w tym w±tku co¶ o HoMM VI :D
ciekawe, ciekawe

mi grafika w trójce siê podoba³a - barwna, ale jednocze¶nie przejrzysta i dla mnie ³adna
ta z czwórki to koszmar - pastelowe ¿ó³cie i fiolety by³y wszêdzie - nawet w karczmie, poza tym skutecznie zmniejsza³y przejrzysto¶æ mapy...

Ja bardzo lubiê Lochy (chyba Dungeon), Bastion z elfami i ew. zamek
Zamek z behemotami równie¿ by³ bardzo dobry na ma³ych mapach - w pierwszym tygodniu mia³o siê behemoty
Natomiast zamkami dla mnie beznadziejnymi by³o Necropolis (choæ wiem, ¿e ma sporo zwolennikow, bagna i zamek ¿ywio³aków (dla mnie beznadzieja, tylê ¿e Graala mieli fajnego)
 
Awatar użytkownika
Hekatonpsychos
Moderator
Moderator
Posty: 1695
Rejestracja: wt mar 07, 2006 10:05 pm

pt kwie 29, 2005 12:02 am

Wg mnie H4 byłoby lepsze, gdyby nie jedna rzecz.
Potwory (magia) niektórych zamków była niezrównoważona:
- death - wampiry (przegięta jednostka, niezgorsza w walce, regenerująca siły, odporna na część zaklęć, latająca, a na dodatek pomnażająca się dzięki Grandmaster Necromancy)
- order - niesamowicie mocne zaklęcia:hipnotize, berserk, teleport, illusion. Dzięki nim można wygrać niejedną walkę. No i dżiny. Naprawdę dopadkowane. Zwłaszcza w większych ilościach.
- might - niezrównoważona w dół. Wg mnie to behemothy, a nie smoki powinny mieć najwięcej PŻ i odporność na magię. W końcu might nie ma własnej szkoły zaklęć. Nędza jakich mało.
- live - nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam ten zamek, jeśli pominąć losowanie zaklęć. W tym względzie charakteryzuje mnie pech do kwadratu.
Co do reszty jednostek/zamków - mam neutralne podejście. Niczym się wg mnie nie wyróżniają. Ale też nie tracą wzgledem reszty (ech te nightmare'y w chaosie) :D
Pozdrawiam.
 
Gieferg__
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 163
Rejestracja: sob gru 04, 2004 12:41 am

pt kwie 29, 2005 12:20 pm

<!--QuoteBegin-Christopher+-->
Christopher pisze:
<!--QuoteEBegin-->Dobrze prawi, polaæ mu . Ulepszanie jednostek w III by³o kiepskim pomys³em...
dla mnie to akurat dobry pomys³, bez tego jest jako¶ tak nie-heroesowsko
<!--QuoteBegin-Antara+-->
Antara pisze:
<!--QuoteEBegin-->1. Jest faktem niezaprzeczalnym, ¿e III by³o lepsze od IV.  
2. III pozwala³o mi wykorzystaæ ca³y potencja³ zamku. Nie musia³em odrzucaæ jednego typu jednostki z braku odpowiedniej ilo¶ci "slotów" w bohaterze jak w II, ani nie musia³em dokonywaæ dziwnych wybórów miêdzy d¿emem a marmolad± jak w IV.  
no w³a¶nie.
4. To prawda, ¿e IV mia³a przyjemny rozwój postaci. Ale kto to widzia³, ¿eby bohatera wystawiaæ do bitwy jako jednostê. W II by³ namiot, w III nieaktywny konny bohater i by³o dobrze.  
te¿ racja, lewy ten pomys³ z IV by³ moim zdaniem.
Graficznie te¿ mi siê IV nie podoba.
Bezsprzecznie wygra³ Conflux, bo mia³ gigantyczne przyrosty jednostek.
tak to bywa z dodatkami, zwykle zaburzaj± w jak¶ sposób równowage gry (niech za przyk³ad pos³u¿± stare karcianki kult i doomtrooper, ale z innymi sprawa ma siê podobnie) dla mnie zamku conflux mog³o by nie byæ, nie podoba mi siê graficznie i w ogóle jaki¶ taki na si³e dorobiony jest...
e? Bagna s± bardzo s³abym zamikem. Tylko pod wzglêdem klimatu sa rozwalaj±ce
taaa, lubiê ten zamek w³a¶nie za klimat i za to ¿e ma³o kto go lubi :) ale moim ulubionym zamkiem jest bastion (elfy itd , nie wiem jak po angielsku bo mam polskie t³umaczenie i do tego tak skopane ¿e g³owa boli - np. prawie ka¿da kopalnia to tartak, a z³o¿e siarki to labolatorium alchemika)
 
Ric Simane
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 72
Rejestracja: pt gru 17, 2004 3:27 pm

pt kwie 29, 2005 2:11 pm

Bo ludzie IV nie umieli docenić . Poza tym wielu "znielubiło" tą grę od pierwszego wejrzenia, nie dając jej szansy. A to naprawdę fajna gra .


Wystarczyło mi 30 min grania żeby ją "znielubić" i zdania swojego nie zmienie. Przeraziła mnie ta cukierkowa grafika, na siłę wymyślane potwory, które zastąpiły te znane z trójki. Także trójwymiarowy model waki nie przypadł mi do gustu. Może kiedyś dam tej grze szansę, ale jeszcze nie teraz.

Cytat:
e? Bagna są bardzo słabym zamikem. Tylko pod względem klimatu sa rozwalające
taaa, lubię ten zamek właśnie za klimat i za to że mało kto go lubi  ale moim ulubionym zamkiem jest bastion (elfy itd , nie wiem jak po angielsku bo mam polskie tłumaczenie i do tego tak skopane że głowa boli - np. prawie każda kopalnia to tartak, a złoże siarki to labolatorium alchemika)


W pełni się zgadzam. Bagna pod wzglądem klimatu zrobione są doskonałe (szczególnie muzyka). Co do jego siły to uważam że jest słaby, choć gorgony są dość dobre (one chyba zabijają wzrokiem, kiedyś przez to mi 3 smoki sprzątnęły). Ja jednak polecam Lochy i Wrota Żywiołów (te szczególnie).

StiM napisał:
To już jest czepianie się

No wiesz, siedzę sobie w ciemnych podziemiach a tu nagle wyskakuje mi na cały ekran biel śniegu... to oczy uszkodzić może .


E tam. To tylko taki mały szczegół, niedopatrzenie autorów. Jeśli ja miałbym się czegoś czepiać z czwórki to chyba wyglądu wierz podczas walki. Przecierz one wyglądają jak 2 metrowy stos kamieni na których stoji sobie jakiś gościu. Aż się załamać można.

Kurcze, aż chciało by się coś jeszcze napisać przeciw Heroesowi IV ale za mało znam tą grę. I kończe, żeby nie zaśmiecać tematu (bo wileki brat czówa)
 
Zantax Holyshield
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 58
Rejestracja: pn wrz 13, 2004 12:38 pm

pt kwie 29, 2005 2:18 pm

Ja my¶lê, ¿e nie ma co porównywaæ Herosa III i IV bo to w sumie dwie ró¿ne gry :!:

Niby podobny tytu³, podobny temat, a jednak klimat czy zasady diametralnie ró¿ne.

Je¶li jednak mam siê opowiedziæ po jednej ze stron to mówiê, ¿e lepszy by³ Heros (Heroes?)o numerze III. W IV rzeczywi¶cie, interesuj±cy by³ rozwój bohaterów, jednak walki by³y naprawdê okropne. Nie podoba³ mi siê te¿ podzia³ jednostek na tylko 4 poziomy. No i nie te kolory, nie ten klimat.

Wolê Wog-a :D
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

pt kwie 29, 2005 2:19 pm

¯eby ¿ycie mia³o smaczek raz ifrytek, raz koszmarek


¯eby ¿ycie mia³o smaczek raz dziewczynka, raz ch³opaczek :wink: (by George, Paradise Kiss)

A chyba najlepsz± jednostk± z podstawowej trójeczki by³ Phoenix - g³ównie za to , ¿e by³o ich dwa razy wiêcej ni¿ innych tego samego poziomu, a poziomem si³y tak nie odstawa³y (no i by³y szybkie). Z WoG - pewnie Supreme Archangel do spó³ki z Sacred Phoenixem i Hell Baronem (nie wiem czemu, czasami pisze Antichrists). Za¶ zamek mój ukochany to oczywi¶cie Tower/Order - po prostu tu wszystkie jednostki s± niez³e (a w Orderze czary przepakowane) - ach jak mi³o patrzeæ jak gremlinki zalewaj± pole minami.
Nigdy nie lubi³em Rampart, a i Bagna jako¶ mi nie przypada³y (choæ gra siê nimi hmm.... mocne s± nawet ;p). Natomiast po WoG Necropolis to lekkie przegiêcie - mówiê o tym ,¿e jak zbierzesz trzy artefakty (Buty, P³aszcz i Amulet - nazw ca³ych nie pamiêtam , ale dodaj± do Nekromancji), to dostajesz pewien fajny p³aszczyk, który sprawia, ¿e zamiast Szkieletów wskrzeszasz w sporej ilo¶ci ... Power Liches - oj zabijesz 1000 Sylfid i masz 700 Power Liches :roll:

Dla mnie milej by³o, kiedy bohaterek walczy³ (w WoG [tak wiem odnoszê siê, ale to jest ¶wietne], zast±piono to commanders). Choæ, akurat t± konieczno¶æ odrzucania jednostek...
bardziej jeszcze razi³o to, ¿e np w zamku Death mia³e¶ i demony i nieumar³ych :?
Nie da³o siê dowaliæ choæby pozmienianych jednostek i zrobiæ dwa zamki?

System magii - IV bez w±tpienia. Szko³y magii, które trzeba by³o wykuæ by móc rzucaæ czary i dostêp do nowych umiejêntno¶ci w zwi±zku z tym (i kombinacje zmieniaj±ce klasê bohatera).
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

pt kwie 29, 2005 3:10 pm

[quote=Stong]W³a¶nie, ¿e nie! Zabraæ mu bo ju¿ g³upoty wygaduje![/quote]
Niechaj pije do dna! Tak ma byæ! 8)


[quote=Stong]W IV Wszystkie te walki i grafika by³a beznadziejna. Jak te zamki wygl±daj±?[/quote]
Ludzie, ju¿ zaczynacie mnie denerwowaæ. Grafika w IV jest o wiele lepsza ni¿ w III. Choæby dlatego, ¿e te gry dzieli spory dystans czasowy, III zosta³a wydana sporo lat wcze¶niej ni¿ IV. Je¶li kto¶ uznaje grafikê w III lepsz± ni¿ w IV to radzê okularki kupiæ ;).


[quote=Stong]A jak komu¶ III za kolorowa to niech sobie stuninguje monitor albo wstawi czarno-bia³y[/quote]
Cóz za wspania³e rady... mo¿e po prostu niech przerzuci siê na IV ;).


[quote=Stong] Nie widzê nic z³ego w ulepszaniu jednostek[/quote]
Sam sobie tutaj przeczysz:[quote=Stong]bo mo¿e i przej¶cia z jednego do drugiego (np. czerwone smoki w czarne) nie maj± uzasadnieñ[/quote]
Nie mo¿e, tylko napewno. Czyli jednak widzisz w ulepszaniu jednostek "co¶" z³ego 8).


[quote=Stong] to jednak to zapewnia t± sta³o¶æ i dziêki temu nie mo¿na by³o przy³±czaæ tych nieulepszonych, trzeba by³o kombinowaæ, ¿eby je zebraæ innym bohaterem, ulepszyæ i do³±czyæ.[/quote]
Dla mnie to nie jest ¿adna zaleta. Zreszt± system "okienkowych" armii te¿ nie jest najwy¿szych lotów. Swoj± drog± to w IV zamiast trudno¶ci z do³±czaniam nieulepszonych do ulepszonych mamy po prostu o jedno okienko mniej.

IV ma te¿ t± zaletê, ¿e jednostki wreszcie mog± poruszaæ siê same, bez herosów. I to jest fajne.


[quote=Stong]Dla mnie IV to nieudany skok na kasê (nawet to im nie wysz³o ) obliczony na to, ¿eby przejechaæ siê na popularno¶ci pozosta³ych 3 czê¶ci pojechaæ.[/quote]
Chc±c czy niechc±c KA¯DA gra to skok na kasê, a wiêc nie bulwersuj siê tak...


[quote=Stong]IMHO StiM ma racjê[/quote]
IMHO Smaller ma racjê. I co teraz?


[quote=Stong][quote=Ric Simane]Ja jednak polecam Lochy i Wrota ¯ywio³ów (te szczególnie).[/quote]
Przecie¿ Conflux to IMO najbardziej lamerski zamek (chocia¿ ³adnie wygl±da). Przepak, przepak, przepak! Czy o to chodzi, ¿eby graæ przepakowanym zamkiem?


[quote=Ric Simane]Przerazi³a mnie ta cukierkowa grafika, na si³ê wymy¶lane potwory, które zast±pi³y te znane z trójki.[/quote]
A które s± niby na si³ê wymy¶lane, zastêpuj±c te z trójki? Ewentualnie przychodz± mi do g³owy: bia³e tygrysy (powinny byæ raczej poza zamkiem), koszmary (fajne), truj±ce pomioty z necropolis (fajny pomys³, ale nie ten zamek), smocze golemy (super, wolê je od tytanów), lodowe demony (te¿ lubiê), gigantyczne modliszki (mog± byæ), potwory morskie (niez³e)... hmm, nie chce mi siê wszystkich wymieniaæ. Pamiêtajmy te¿, i¿ nie wszystkie jednostki z trójki by³y takie "wypasione", przypomnijcie sobie knurzych je¼d¼ców chocia¿by ;).
[quote=Phobos] Z WoG - pewnie Supreme Archangel do spó³ki z Sacred Phoenixem i Hell Baronem (nie wiem czemu, czasami pisze Antichrists).[/quote]
A czy przypadkiem i tak nie przerasta ich B³ekitny Smok/Azure Dragon? Swoj± drog± to ja mam t³umaczenie "Antychryst".

WoG ma te¿ ten plus, ¿e ulepszone Hydry Chaosu wymiataj± :twisted:, chyba s± lepsze nawet od ulepszonych Czarnych Smoków. G³ównie dziêki regeneracji, truci¿nie itp..


[quote=Phobos]bardziej jeszcze razi³o to, ¿e np w zamku Death mia³e¶ i demony i nieumar³ych
Nie da³o siê dowaliæ choæby pozmienianych jednostek i zrobiæ dwa zamki?[/quote]
To te¿ mnie denerwuje... wmieszali nielubiane przeze mnie diab³y pomiêdzy nieumar³ych.


[quote=Phobos] (i kombinacje zmieniaj±ce klasê bohatera).[/quote]
To te¿ fajna sprawa, Arcymaga mo¿na sobie zrobiæ 8). Choæ ja i tak najbardziej lubiê tego gostka powstaj±cego po po³±czeniu szkó³ magii Chaosu i Natury.
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

pt kwie 29, 2005 3:33 pm

A czy przypadkiem i tak nie przerasta ich B³ekitny Smok/Azure Dragon? Swoj± drog± to ja mam t³umaczenie "Antychryst".


Osobi¶cie te cztery smoki z AB uwa¿am za lekko.... przepakowane? Pzt. w normalnych misjach s± rzadko¶ci±, wiêc te¿ ich nie plasuje. T³umaczenie? Masz WoG po Polsku? Jaka¶ ³atka? ^^' (PM! PM! PM!) Pzt. w moim WoG jest Hell Baron, ale w dokumentacji i na stronkach s± dalej Antichrists - sorry, ale wersje z gry uwa¿am, za poprawniejsz± :wink:

IV ma te¿ t± zaletê, ¿e jednostki wreszcie mog± poruszaæ siê same, bez herosów. I to jest fajne.


Jednostki same do Ciebie przyjd± :wink:

Aha wspomnia³em te¿, ¿e dodatki do czwórki by³y idiotyczne. Do trójki wydano jeden dodatek + jedn±.. edycjê gold? AB to klasyczny dodatek - nowy zamek, parê ¶wietnych kampanii, potworki i ró¿ne takie. SoD oferowa³ niewiele , drobne zmiany, ³±czone artefakty, no i kampanie, wiêc teoretycznie niewiele wiêcej ni¿ dwa dodatki do HoMM IV - ALE SoD nie potrzebowa³ podstawki gry by dzia³aæ. Kupi³e¶ SoD i AB i ju¿ mia³e¶ ca³o¶æ. (Opcja dla spó¼nialskich 8) ) Ale Heroes Chronicles - to ju¿ by³o ¿a³osne.
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

pt kwie 29, 2005 3:47 pm

[quote=Phobos]Osobi¶cie te cztery smoki z AB uwa¿am za lekko.... przepakowane? Pzt. w normalnych misjach s± rzadko¶ci±, wiêc te¿ ich nie plasuje.[/quote]
Wiem, ale to zawsze jest jednostka... do tego najsilniejsza w ca³ej grze ;).


[quote=Phobos]T³umaczenie? Masz WoG po Polsku? Jaka¶ ³atka? ^^[/quote]
Oficjalna polska strona HoM&M 3.5: WoG - wejd¼ do dzia³u "Pliki" i spójrz na pierwsz± pozycjê, a nie zawiedziesz siê ;). Haczyk jest taki, ¿e proces instalacji tej ³atki jest baaaaardzo skomplikowany. Ale je¶li bêdzie siê przestrzegaæ instrukcji, to powinno pój¶æ g³adko.

A, i jeszcze jedno - to nie jest ca³kowita polonizacja. Chyba czê¶æ kampanii nadal pozostaje w jêzyku angielskim. Ale ca³a reszta jest za to po polsku.Hmm, teraz jeszcze jedna zaleta Heroes IV przysz³a mi do g³owy - gdyby nie ta gra nie powsta³by WoG :).
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

pt kwie 29, 2005 5:11 pm

Hmm, teraz jeszcze jedna zaleta Heroes IV przysz³a mi do g³owy - gdyby nie ta gra nie powsta³by WoG Smile.


Odwrócê: Gdyby nie HoMM III nie by³oby WoG i HoMM IV :wink:

Ojæ przepraszam, psujê poziom dyskusji

A i na tej stronie nie by³em. Dziêkujê ^_^
 
StiM
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 552
Rejestracja: ndz paź 05, 2003 6:20 pm

pt kwie 29, 2005 6:50 pm

By³ te¿ ma³y b³±d w walce: komputer nie atakowa³/nie wychodzi³ z zamku w czasie oblê¿enia. Je¶li mia³em dostêp do czarów przywo³uj±cych potwory mog³e¶ ich narobiæ, a¿ Ci siê mana skoñczy³a. I rze¼ gotowa :wink:

Pozdrawiam
StiM
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

pt kwie 29, 2005 11:33 pm

A ja siê przyznam, ¿e dla mnie najlepsza by³a druga czê¶æ :)
Zaraz potem III, natomiast IV jest ma³o "hiro³sowa".
Teraz pytanie: kto z bohaterów wyst±pi³ we wszystkich czterech czê¶ciach? (Bez Patrzenia Do ¦ci±gawek!). Proszê o uczciw± odpowied¼ :)
Nagrod± bêdzie talon na pomidory i tygodniowa wakacje w nadmorskim o¶rodku "Ciocia".
 
Phobos
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 620
Rejestracja: sob maja 03, 2003 11:20 am

sob kwie 30, 2005 8:12 am

Sandro the Necromancer? <span style='font-size:8pt;line-height:100%'>co za spamerogenne pytanie</span>
 
Christopher__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 1204
Rejestracja: pt lis 26, 2004 7:23 pm

sob kwie 30, 2005 9:35 am

Hmm, jako¶ sobie nie przypominam, ¿eby Sandro zaistnia³ w IV czê¶ci... przecie¿ chyba wykoñczyli go w III? :lol:


Nie znam czê¶ci I i II, ale stawiam na... Melphalê ;). Z pewno¶ci± by³a w III i IV, zreszt± tak jak kilku innych herosów.

<span style='font-size:13pt;line-height:100%'>Phobos, nie tylko spamerogenne, ale tak¿e offtopicogenne hehe</span>


[quote=Phobos]A i na tej stronie nie by³em. Dziêkujê ^_^[/quote]
Nie ma za co :).
 
Jierdan
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 655
Rejestracja: czw lis 16, 2006 12:25 am

sob kwie 30, 2005 10:35 am

Phobos, jak ca³y temat 8)
Tylko trójka bohaterów przetrwa³a od pierwszej czê¶ci do czwartej. Ciekawe, czy pojawi± siê V. S± to:
nekromanta Sandro
barbarzyñca Crag Hack
druidka Gem
Sandro pocz±tkowo by³ warlockiem, gdy¿ w HoMM I nekromantów nie by³o, ale ju¿ wtedy by³ lichem ;)
Gem siê pewnie pojawi w V czê¶ci, tak samo jak Crag Hack. S± w sumie postaciami drugorzêdnymi, ale wszêdzie wystêpuj±, podczas gdy Gelu, Dracon, Haart, etc graj± w zasadzie role epizodyczne :roll:
Wiecie, ¿e Solmyr pojawi³ siê pierwszy raz w Price of Loyalty, dodatku do Heroes II? Co ciekawe, by³ wtedy cz³owiekiem. Na d¿ina przerzucili go dopiero w III, a nazwiski dokleili w IV ;)

Dobra, koniec z tym spamem :D

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości