Zrodzony z fantastyki

 
Game Master
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 26
Rejestracja: czw mar 17, 2005 5:08 pm

Czterej Zapomniani (kampania)

wt sie 23, 2005 7:56 pm

Po pierwsze po co to piszê chcê aby uczestnicy forum zapoznali siê z moim dos³ownie zarysem fabu³y. Mam co do niej jeszcze kilka w³asnych do¶æ ciekawych pomys³ów lecz przedstawiam na razie tylko "szkic". Chcê poradziæ siê bardziej do¶wiadczonych zarówno graczy jak i MG czy owy pomys³ jest dobry, co mo¿na by by³o zmieniæ dodaæ uj±æ poprawiæ. Cieszy³ bym siê równie¿ gdyby pojawi³y siê jakie¶ pomys³y na w±tki lub przygody poboczne.

Ca³± kampaniê zamierzam poprowadziæ w nastêpne wakacje w naszym przypadku ¶redni czas sesji wynosi 10h dlatego kampania by³a przygotowywana powiedzmy w kontek¶cie od zera do bohatera czyli od 1poziomu do postaci epickich :P . Gorzej jak zginie który¶ z graczy (Czterej Zapomnini mieli wiêcej potomków)

Jest to mój w³asny pomys³ na now± kampaniê dla 4-6 pocz±tkuj±cych graczy graj±cych zwyk³ymi rasami (bez ¿adnego EPP) z dowoln± klas± i charakterem w ¶wiecie FR

Ca³okszta³t polega na wojnie bogów która rozpoczê³a siê na dobre w 1367 RD.

Krótki wstêp

W pradawnych czasach jeszcze zanim pojawili siê dzisiejsi mieszkañcy Torilu a nawet sam Toril istnia³y we wszech¶wiecie cztery potê¿ne bóstwa odpowiedzialne za ¿ywio³y. To one stworzy³y S³oñce, Toril, Plany ¯ywio³ów pierwsz± prastar± rasê Geenesai (Potê¿niejsi Genasi) i pierwszego (szarego) smoka. [wykuli równie¿ dla niego piêkn± mithrilow± zbrojê].

Potem po wielu latach pojawi³ siê AO który zapragn±³ wzi±æ w posiadanie Toril w widowiskowej walce potê¿nych si³, zwyciê¿y³ i os³abi³ powa¿nie Czterech Wielkich. Nie zabi³ ich jednak. Uwiêzi³ ich na astralnym planie o którym nie wie nikt oprócz niego. Sprawi³, ¿e nikt oprócz ich tworów ju¿ o nich nie pamiêta³ i nigdy nie mia³ pamiêtaæ. Z tego miejsca Czterej Zapomniani mieli ogl±daæ jak stworzony przez nich ¶wiat przejmuje AO i bóstwa które stworzy³. Geeneasai uciekli na Pó³noc umykaj±c w³adzy innych bóstw. Tam osiedlili siê w Górach Grzbietu ¦wiata i zbudowali ¶wi±tyniê ¿ywio³ów aby móc otrzymaæ z Czterema Zapomnianymi jakikolwiek kontakt. Co jednak nie powiod³o siê. Czterej Zapomniani zapadli w g³êboki sen i regenerowali si³y po walce z AO. Sen trwa³ bardzo d³ugo.
Ich miejsca zajê³y nowe bóstwa stworzone przez AO

W tym czasie Bane wygra³ swoj± bosko¶æ z Jergalem i zacz±³ powoli snuæ swoje wszystkie mroczne plany dominacji nad Torilem. Wiedzia³, ¿e aby to zrobiæ musi pozbyæ siê wszystkich innych bóstw i AO. Pewnego dnia wraz z Myrkulem wykradli tablice przeznaczenia AO. Co przyczyni³o siê do nadej¶cia czasu k³opotów. Potem Bane zosta³ zabity przez Torma. (1361 RD).

W 1057 RD Czterej Zapomniani przebudzili siê ze snu. Widz±c wszystko to co sta³o siê z ich ¶wiatem i to co inne bóstwa ¿ywio³ów tam wyprawiaj±. Wpadli w wielki gniew. Który doprowadzi³ do Burzy ¯ywio³ów na Torilu. By³a to seria klêsk ¿ywio³owych jednak bóstwa Torilu szybko je powstrzyma³y. Jednak tak wielkie wy³adowanie mocy spowodowa³o, ¿e astralne wiêzienie w którym Czterech Zapomnianych uwiêzi³ AO uleg³o zniszczeniu. Czterej Zapomniani uciekli na Toril na Pólnoc do swojej ¶wi±tyni. Podró¿owali w postaci Awatarów.
W tym czasie p³odzili oni na ziemi swoich potomków. (BG 2 mi siê przypomina 8) ).

Bane widz±c efekty burzy ¿ywio³ów zapragn±³ posiadania tak wielkiej mocy. Zlokalizowa³ jej ¼ród³o czyli Czterech Zapomnianych po wielu latach i wyruszy³ aby ich pokonaæ. Czterej Zapomniani wyczuli niebezpieczeñstwo. Sami nie mieli si³ walczyæ. Stworzyli wiêc Obelisk mocy który mia³ wykryæ na Torilu obecno¶æ wszystkich ich potomków. Mieli oni w sobie wielk± moc jednak aby j± uwolniæ potrzeba by³o Czterech Zapomnianych. Stworzyli oni resztkami swej mocy kamienie ¿ywio³ów które mog³y doprowadziæ do wyzwolenia mocy ¿ywio³ów z boskich potomków. Czterej Zapomniani zawarli "sojusz" z Tormem i Cyricem aby pomogli oni zniszczyæ Bane'a. Wys³ali równie¿ wtedy swoich wybrañców i tak sze¶æ wielkich potêg (dobro, z³o i ¿ywio³y) stanê³o w 1368 RD do walki z Bane'm. W trakcie walki dosz³o do niesamowitego wrêcz wybuchu energii który zawali³ grotê gdzie walczyli wybrañcy. Tylko wybraniec Cyrica uszed³ z ¿yciem. A kamienie energii wszystkich bóstw rozrzuci³o po ca³ym Torilu. Historia uznaje ze zabójc± Bane'a jest Cyric. Nikt nie wiedzia³ o sprzymierzonych si³ach innych bóstw.

Jest 1372 RD ¦rudzimie Bane Powróci³...


To tyle je¶li chodzi o wstêp
Na czym ma polegaæ kampania... có¿ okazuje siê ze BG s± potomkami Czterech Zapomnianych. Zostali wybrani przez radê ¶wi±tyni ¿ywio³ów do spe³nienia bardzo wa¿nej misji... Zabicia Bane'a raz na zawsze.

Bane Jednak nie pró¿nowa³ jego syn Xvim stworzy³ Gildiê Demonów której zadaniem jest zabicie wybrañców i zdobycie 6 kamieni mocy przed nimi. ?ród³a wiedzy Gildii siêgaj± bardzo daleko dlatego znalezienie wybrañców jest ju¿ dla nich tylko kwesti± czasu.

Zaczyna siê wy¶cig trzeba znale¼æ kamienie mocy o których po³o¿eniu nikt teraz nie ma pojêcia. (Ciekawym motyw by³by wtedy gdyby obie strony mia³y jak±¶ czê¶æ kamieni)

BG w ucieczce przed Gildi± bêd± pewnie musieli nie raz zmieniaæ to¿samo¶æ i wygl±d.

Jedna z agentek Gildii przechodzi do szeregów dru¿yny BG sk±d szpieguje ich postêpy i informuje o tym gildiê. (Mo¿na by prowadziæ w±tek mi³osny i np. owa agentka bêdzie sk³onna pomóc grupie lub po¶wiêciæ ¿ycie dla ukochanego zatrzymuj±c pogoñ mo¿e siê okazaæ równie¿ ze sama jest wybrañcem ... TORMA !!! To by by³o ciekawe.)

Ciekawe co siê stanie jak im siê nie uda ? :mrgreen:
 
Skrad
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 268
Rejestracja: ndz paź 29, 2006 11:54 am

sob sie 27, 2005 12:25 pm

Mogę coś dodać od siebie

<!--QuoteBegin-Game Master+-->
Game Master pisze:
<!--QuoteEBegin-->
Zostali wybrani przez radę świątyni żywiołów do spełnienia bardzo ważnej misji... Zabicia Bane'a raz na zawsze


A wcześniej
<!--QuoteBegin-Game Master+-->
Game Master pisze:
<!--QuoteEBegin-->latego kampania była przygotowywana[...]od zera do bohatera czyli


W tym miejscu wg. mnie wkrada się pierwsza nieścisłość, która w tego typu kampaniach zawsze mnie uderza, jak to jest, że 1 poziomywch bohaterów desygnuje się do zabicia bogów. Nawet jeśli dowiedzą się o tym na 18nastym poziomie to szanse mają nikłe. Poza tym musieli by dożyć do tego 18nastego poziomu, a przecież gildia demonów depta im po piętach nawet ich szpieguje. W takiej sytuacji widzę tylko dwa wyjścia:
- świątynia przygarnia BG pod swoje skrzydła na kilka lat i w tym czasie uczą ich jak zabić Bane, znaczy sie przez kilka lat BG przechodzą intesywny trennig i wychodzą na poziomie 20+
- dać im jakiś super item który ukrywa ich przed sługami Bane i Gildia Demonów i niech sobie radzą sami, ale takie coś jest lekko naciągane
- dać im info o jakimś sztylecie, mieczu czy innym artefakcie który może zabić Bane, ale w takiej sytuacji to na miejscu Bane rzucił by na takich BG wszystkie siły albo nawet sam się im pokazał i bym ich rozwalił

Podsumowując: Pomysł fajny ale wymaga dopracowania, poza tym mogę być stronniczy bo nie przepadam za takimi kampaniami, zważ na fakt że takie epickie postacie do swojej potęgi dochodziły latami, a śmiem przypuszczać że ta kampania potrwa góra 2 lata, ale mogę się mylić.


Pozdrawiam,
S.
 
Rend
Wyróżniony
Wyróżniony
Posty: 3065
Rejestracja: sob paź 05, 2002 9:03 pm

sob sie 27, 2005 1:15 pm

Tak szczerze mowiąc to bóstwa mają ogromne kohorty sług, plus boskie zdolności, więc tak na moje oko poniżej głębokich poziomów epickich (tak trzydziesty to zupełne minimum na pomniejsze bóstwa moim zdaniem). Na dwudziestym to bohaterowie zostaną zmiażdżeni, bo około dwudziestego to są śmiertelnicy slużący bóstwu...
Bohaterowie nie są jedynymi wysokopoziomowymi postaciami w świecie.
Więc cały pomysł kampani zabójstwa bóstwa (zwłaszcza od niskich poziomow) jest średni.
 
Ryanik__
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 945
Rejestracja: sob sty 08, 2005 4:14 pm

sob sie 27, 2005 1:46 pm

daæ im jaki¶ super item który ukrywa ich przed s³ugami Bane i Gildia Demonów i niech sobie radz± sami, ale takie co¶ jest lekko naci±gane

Dlaczego w Forgottenie jest ju¿ jedna postaæ, która posiada taki artefakt. Chroni on j±, przed wykryciem, nawet przez bogów. Pozatym skoro postacie s± potomkami owych Czterech Zapomnianych, to mog± mieæ tak± zdolno¶æ wrodzon±, a przetrwanie zapewni im si³a, o której istnieniu mog± nie wiedzieæ nawet oni.

Jednak¿e muszê siê zgodziæ, ¿e pomys³ rozegrania takiej kampani od totalnego zera nie jest najlepszym pomys³em. Znacznie lepiej by by³o, gdyby rada nie zdradza³a im od razu kim s± i jakie maj± zadanie, czym nie zdradzi³a by ich tak¿e przed cz³onkami gildi demnoów. Niech podsy³a im zadania przez kogo¶, niech przychodz± do nich osoby zupe³nie z sob± niepowi±zane, które bêd± mia³y dla nich naró¿niejsze zadania. Od odszczurzenia czyjego¶ mieszkania(na niskim poziomie), po znalezienie jakiego¶ przedmiotu, dobrze strze¿onego(na ¶rednim), po zabijanie osobisto¶ci niewygodnych dla samej ¶wi±tyni. Oczywi¶cie rada powinna staraæ siê zachowaæ jak najd³u¿ej anonimowo¶æ przed ca³ym ¶wiatem. A gdy ju¿ bêd± na 20 poziomie, zgarn±æ ich do swojej kryjowki i rozbudziæ w nich moce Czwórki Zapomnianych, przez co mogli by siê staæ przynajmniej pó³bogami i walka by³aby od razu ³atwiejsza.

pozdro
<span style='color:blue'>Ryanik</span>
 
Game Master
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 26
Rejestracja: czw mar 17, 2005 5:08 pm

Ju¿ wyja¶niam

ndz sie 28, 2005 10:06 pm

Tak wracam po jakim¶ czasie i widzê ze pojawiaj± siê nie¶cis³o¶ci no to wszystko ju¿ t³umaczê.<br /><br />Dlaczego od zera: Po pierwsze nie lubiê kiedy moi gracze zaczynaj± na poziomach wy¿szych ni¿ 2-3. Chcê aby ich postacie kszta³towa³y siê d³ugo i tak aby zd±¿yli siê do nich przywi±zaæ i "dbaæ" o nie. Chcê zrobiæ co¶ takiego z uwagi na to ze grupa jest ostatnio bardzo rozlu¼niona i odgrywanie postaci przychodzi im z trudem nie mówi±c o tym ze co tydzieñ chcieli by graæ inn± postaci± [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_sad.gif[/img]. Poza tym chcê t± kampaniê prowadziæ d³ugo a nawet bardzo d³ugo zw³aszcza ze s³ynê z tego ze sk±pie PD ... no có¿ ale moim zdaniem w D&D za szybko skacz± poziomiki.<br /><br />Za s³abi na Bane'a: Otó¿ tak kilka faktów pragnê zauwa¿yæ po pierwsze gdy kampania siê zaczyna Bane jest zaledwie kilka miesi±ce po ponownym odrodzeniu musi zgromadziæ si³y które zabierano ju¿ mu trzy razy... Teraz przynajmniej przez d³u¿szy czas bêdzie jedynie swoim Awatarem jak za czasu k³opotów. On sam potrzebuje kamieni mocy o których wcze¶niej wspomnia³em aby odzyskaæ czê¶æ swojej energii która w czasie wybuchu zosta³a tam uwiêziona. Dopóki tego nie zrobi bêdzie tkwi³ w swojej aktualnej postaci. Kamieni jest sze¶æ tak samo jak wybrañców. Zanim gracze stan± do walki z Bane'm bêd± musieli: <br />Odnale¼æ kamienie (które z czasem bêd± wyzwalaæ w swoich nastêpcach coraz wiêcej mocy, z ka¿dym poziomem zale¿nie od kamienia graczom przys³uguj± nowe stosunkowo nieznaczne moce. W koñcu stan± siê oni Geneasai czyli w zasadzie pó³ bogami choæ bez boskiej rangi.<br />Odnale¼æ pozosta³ych wybrañców: O ile nie gra 6 BG. Co równie¿ mo¿e byæ k³opotliwe.<br />Pokonaæ Gildiê: A przynajmniej Xvima (syna Bane'a)<br />Zmierzyæ siê z Bane'm<br /><br />
Podsumowuj±c: Pomys³ fajny ale wymaga dopracowania, poza tym mogê byæ stronniczy bo nie przepadam za takimi kampaniami, zwa¿ na fakt ¿e takie epickie postacie do swojej potêgi dochodzi³y latami, a ¶miem przypuszczaæ ¿e ta kampania potrwa góra 2 lata, ale mogê siê myliæ.
<br /><br />Gramy codziennie od 9 do 21 przez 61 dni [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_twisted.gif[/img] mo¿e lekko przeginamy ale w to wliczyæ trzeba jeszcze 3 godziny odpoczynku i czasem jak±¶ nockê.<br /><br />
Bohaterowie nie s± jedynymi wysoko poziomowymi postaciami w ¶wiecie. <br />Wiêc ca³y pomys³ kampanii zabójstwa bóstwa (zw³aszcza od niskich poziomow) jest ¶redni.
<br /><br />Ale inne wysoko poziomowe postacie nie s± potomkami czterech zapomnianych. Moc czterech by³a tak wielka ¿e by³a w stanie zaszkodziæ nawet AO je¶li wiecie co¶ o AO to rozumiecie o jak± potêgê tu chodzi.<br /><br />
Tak szczerze mówi±c to bóstwa maj± ogromne kohorty s³ug, plus boskie zdolno¶ci, wiêc tak na moje oko poni¿ej g³êbokich poziomów epickich (tak trzydziesty to zupe³ne minimum na pomniejsze bóstwa moim zdaniem). Na dwudziestym to bohaterowie zostan± zmia¿d¿eni, bo oko³o dwudziestego to s± ¶miertelnicy s³u¿±cy bóstwu...
<br /><br />No i te Hordy s³ug trzeba bêdzie pokonaæ i te 30 lev zdobyæ i pokonaæ tych boskich ¶miertelnych s³u¿±cych. Poza tym daje graczom tak± moc i mo¿liwo¶ci aby mogli siê dobrze bawiæ nie trzymaæ siê ¶ci¶le i zwiê¼le wszystkich regu³ i standardów daæ siê ponie¶æ w koñcu fantazji tak jak to robi³em zanim kupili¶my podrêczniki i co stwierdzam ... by³o o niebo lepiej.<br /><br />
Dlaczego w Forgottenie jest ju¿ jedna postaæ, która posiada taki artefakt. Chroni on j±, przed wykryciem, nawet przez bogów. Poza tym skoro postacie s± potomkami owych Czterech Zapomnianych, to mog± mieæ tak± zdolno¶æ wrodzon±, a przetrwanie zapewni im si³a, o której istnieniu mog± nie wiedzieæ nawet oni.
<br /><br />Takiego czego¶ nie planuje, nie chce te¿ robiæ z Gildii jaki¶ Nazguli no mo¿e nie do koñca ale to czy wytropi± BG zale¿y tylko od tego jak bêd± oni "zacieraæ ¶lady" ka¿dymi sposobami.<br /><br />
Jednak¿e muszê siê zgodziæ, ¿e pomys³ rozegrania takiej kampanii od totalnego zera nie jest najlepszym pomys³em.
<br /><br />Có¿ w takim razie my¶lê, ¿e móg³bym rozegraæ dla nich kilka mniejszych przygód wprowadzaj±cych i tak na 3 lev sprawiæ, ¿e znajd± ich Genesai czterech zapomnianych.<br /><br />
Dobrym pomys³em jest nie zdradzaniem im kim naprawdê s± aby siê o tym sami dowiedzieli, dziêki temu graczom bêdzie siê trudno domy¶liæ po co w³a¶ciwie s± na tym ¶wiecie i to doda klimatu grze.
<br /><br />Zastanowiê siê nad tym<br /><br /><br /><br />O co mi chodzi niech podczas tej kampanii gracze zwiedz± ca³y ferun odwiedz± wszystkie plany spotykaj± siê z bóstwami niech zwalcz± wielkie z³o a potem... kolejny wybuch energii tym razem wybrañcy prze¿yli. Bane i Xavim ju¿ nie ¿yj±, kamienie zosta³y zniszczone czterej zapomniani trac± resztê swej mocy zawart± w tych kamieniach zmieniaj± siê w to co ma obwie¶ciæ nadej¶cie nowej ery, ery ¿ywio³ów zmieniaj± siê w kolosalnego Feniksa, przelatuj± nad ca³ym ferunem aby zobaczyæ go po raz ostatni. Lec± w stronê s³oñca aby powróciæ gdy Toril znów znajdzie siê w potrzebie. A sam AO przyznajê im bosk± rangê i tworzy now± planetê która noc± w oddali mieni siê wszystkimi barwami i sprawia, ¿e o czterech ju¿ zawsze bêdzie mówi³o siê WIELCY...<br /><br />THE END.<br /><br />Potem tylko pozostaje prowadz±c nowe dru¿yny na nowe przygody zachowaæ realia tego co siê sta³o. Sami gracze zostaj± pó³ bogami aby symbolizowaæ CZTERECH WIELKICH i przywracaj± wszystkich Genasi do swojej pierwotnej wiary. TO mo¿e byæ ciekawe mam naprawdê wiêcej takich pomys³ów ale nikogo ju¿ nie zanudzam<br /><br />POZDRO FOR ALL CO CO¦ NAPISALI
 
Cesiu the MP
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 99
Rejestracja: ndz paź 22, 2006 4:29 pm

śr lut 14, 2007 11:05 am

Ja mysle ze z tej kampanii moze wyjsc cos fajnego i nietypowego.<br />Mysle ze móglbys dac im moce których zazwyczaj nie da im inny przedmiot, cos co da im te swiadomosc ze to oni sa potomkami bogów. Na przyklad jak masz druida to mozesz zrobic tak ze na 15 czy 16 dostanie dodatkowy czar, bedziesz go musial wymyslic, np. Wir kwasowych pnaczy, czy cos takiego.<br />Na którym poziomie postacie beda musieli walczyc z Bane'em?? Bo jak sobie czasem patrze na staty bóstw to nie przychodzi mi do glowy ze ich mozna zniszczyc.<br />A ilu graczy bedzie w tej kampanii?
 
Awatar użytkownika
szymik
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 14
Rejestracja: sob lip 21, 2007 2:56 pm

pn lip 23, 2007 5:35 pm

Jak dla mnie proba zabicia bóstwa jest nierealna. Nawet w mitach grekich rzymskich czyt jakich tam chcecie bóg moze zsotax zabity tylko przez drugiego boga(np Ozyrys przez Seta), ale nigdy sie nie spotkalem by czlowiek zabil boga. Nie przesadzajcie.NAwet z super itemem czlowiek moze co najwyzej machac nozkami w powietrzu gdy rozzloszczony bog zlapie go i podniesie by cisnac nim na ziemie. bez przesady
 
Awatar użytkownika
Raven (TS)
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 614
Rejestracja: śr mar 15, 2006 12:15 pm

pn lip 23, 2007 7:00 pm

ale nigdy sie nie spotkalem by czlowiek zabil boga

Cyrik zabił Bhaala. Ale to nie była zwyczajna sytuacja. Bhaal był znacznie osłabionym awatarem, a Cyrikowi pomagał Mask, zamieniony w miecz. Ale to offtopic.

Co do samego pomysłu na kampanię, to myślę, że raczej należałoby się zapytać Game Mastera jak poszło, niż wyrażać własne opinie. W końcu temat został założony dwa lata temu.
 
Awatar użytkownika
szymik
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 14
Rejestracja: sob lip 21, 2007 2:56 pm

wt lip 24, 2007 10:00 am

w sumie masz racje, zobaczymy co o przygoddzie powie GAME MASTER (jeśli powie, bo nie wiem czy tu jeszcze zagląda :))

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość