Zrodzony z fantastyki

 
Thormus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 12:42 am

wt lis 28, 2006 10:28 pm

<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--> Nordycki Wódz Wojenny<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /> Obrazek<br /><br /><br />Nordyccy Wodzowie byli najwspanialszymi wojownikami wikingów. Znani ze swej si³y i szybko¶ci stanowili ogromne zagro¿enie. Jednak to wrodzona charyzma i zmys³ taktyczny tworzy³y z nich twardych przeciwników. Ich strategie s± opisywane w legendach, i by³y wielokrotnie wykorzystywane przez bardziej cywilizowane spo³eczeñstwa. Ci wodzowie s± uwielbiani przez lud, czczeni przez ¿o³nierzy i znienawidzeni przez wrogów, niezale¿nie od ich intencji. Nikogo i tak nie obchodzi czy ich wódz jest „dobry” czy „z³y”. Wódz to wódz. Wa¿ne by wygrywa³.<br />Przygody: Dla Wodzów najlepszymi przygodami s± bitwy. Chocia¿ zazwyczaj s± równie¿ dobrymi dyplomatami, to w³a¶nie w walce pokazuj± sw± si³ê. Rzadko kiedy decyduj± siê na samotne wêdrówki i wyprawy. Ceni± sobie towarzystwo, i zazwyczaj maj± go a¿ za du¿o.<br />Charakterystyka: Wodzowie s± ¶wietnymi wojownikami, i nie raz pokazywali to na polu bitwy. W po³±czeniu ze swoimi umiejêtno¶ciami, mog± zetrzeæ z powierzchni ziemi nawet ¶cianê. Pomimo tego, najlepiej sprawdzaj± siê dowodz±c innymi i tworz±c skomplikowane strategie. Dziêki temu w³a¶ciwie ka¿da armia chce go mieæ na w³asne us³ugi. Rzadko siê jednak zdarza by Wódz zdradzi³ w³asny klan.<br />Charakter: Wodzowie mog± mieæ dowolny charakter. Zazwyczaj jakikolwiek charakter by mieli, uwa¿aj± ¿e to co robi± jest dobre. Mo¿na powiedzieæ ¿e ka¿dy wódz jest inny pod wzglêdem charakteru.<br />Religia: Wodzowie wyznaj± przeró¿ne religie, choæ zazwyczaj wyznaj± Bóstwa Nordyckie lub Skandynawskie. Mog± równie¿ wyznawaæ jak±¶ ideologie b±d¼ kodeks (Oczywi¶cie wszystko zale¿y od ¶wiata gry. W Faerunie trochê trudno by³o by znale¼æ Odyna b±d¼ Thora).<br />Pochodzenie: Prawie wszyscy Wodzowie s± Nordami, b±d¼ maj± nordyckie korzenie. Niektórzy pochodz± z innych regionów, ale tacy wodzowie s± niezwykle rzadcy.<br />Rasy: Chocia¿ s³yszano tylko o Wodzach-Ludziach, mo¿liwe jest aby inne rasy, takie jak krasnoludy czy orkowie mieli w³asnych wodzów. Obie te spo³eczno¶ci, chocia¿ tak inne, maj± odpowiednie uosobienie i krzepê, która pozwala im na bycie wodzem. <br />Inne klasy: Wodzowie, choæ niekoniecznie mog± zrozumieæ ideologie innych klas, zazwyczaj dochodz± z nimi do porozumienia. Najlepiej czuj± siê w towarzystwie wojowników, barbarzyñców, bardów czy druidów. Nie za bardzo rozumiej± natury magii, wiêc staraj± siê unikaæ czarodziei czy zaklinaczy.<br /><br />Ko¶ci wytrzyma³o¶ci: k10<br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Wymagania<!--sizec--></span><!--/sizec--><br />Oto wymagania, które postaæ musi spe³niæ by zostaæ Nordyckim Wodzem Wojenny:<br />Bazowa premia do ataku: + 5<br />Umiejêtno¶ci: Wiedza (wojna b±d¼ taktyka) ranga 5, Dyplomacja ranga 4<br />Atuty: Potê¿ny atak, Wyspecjalizowanie<br />Specjalne: Musi mieæ Nordyckie korzenie b±d¼ byæ wychowywany przez nordów (lub inn± podobn± rasê, zale¿y od mistrza gry). <br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Umiejêtno¶ci klasowe<!--sizec--></span><!--/sizec--><br />Umiejêtno¶ci klasowe Nordyckiego Wodza Wojennego to Dyplomacja, Je¼dziectwo, P³ywanie, Profesja, Równowaga, Rzemios³o, Skakanie, Tajniki dziczy, Upadanie, Wiedza (wszystkie zwi±zane z wojn±), Zauwa¿anie.<br /><br />Punkty umiejêtno¶ci na ka¿dym poziomie: 4 + modyfikator z intelektu.<br /><br />Bazowy atak: Jak wojownik.<br />Rzuty obronne: Dobra wytrwa³o¶æ, s³aby refleks i wola.<br /><br />Poziom......Zdolno¶ci specjalne<br />1.............. Wsparcie + 1, Atut premiowy, <br />2.............. Mistrz strategii, Stalowy g³os<br />3.............. Wsparcie + 2, ¦mierciono¶na szar¿a<br />4.............. Si³a Tarana, Znam swoich ¿o³nierzy<br />5.............. Wsparcie +3, Atut premiowy, Przygotowania moralne<br />6.............. Cios chwa³y<br />7.............. Wsparcie + 4, <br />8.............. Atut premiowy<br />9.............. Wsparcie +5, ¦mierciono¶ny plan, Sza³ Hordy<br />10.............Atut premiowy, Miazga, Niszczyciel Murów<br /><br /><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->W³a¶ciwo¶ci Klasowe<!--sizec--></span><!--/sizec-->[b]<br />[b]Bieg³o¶æ w broni i pancerzu:Nordycki Wódz Wojenny nie zyskuje bieg³o¶ci w ¿adnym orê¿u ani pancerzu. Wiêkszo¶æ wodzów nosi na sobie lekkie, skórzane zbroje, ale nie jest to regu³a.<br />Wsparcie: Ju¿ na pierwszym poziomie Wódz umie swoim okrzykiem (b±d¼ jak±¶ inn±, stosunkowo g³o¶n± i epick± metod±) polepszyæ morale sojuszników. Je¶li na pocz±tku bitwy Wódz zrobi taki czyn, bliskie zaprzyja¼nione oddzia³ dostaj± premiê do ataku równ± warto¶ci w tabelce na czas 30 min. Je¶li MP siê zgodzi, Wódz mo¿e wybraæ zamiast premii do ataku, premie do jakiej¶ innej cechy (np. rzuty obronne na wytrwa³o¶æ czy premia do odporno¶ci na strach). Zdolno¶ci tej mo¿na u¿yæ raz na godzinê. Jest to akcja ca³orundowa prowokuj±ca ataki okazyjne. <br />Atut premiowy: Na pierwszym, pi±tym, ósmym i dziesi±tym poziomie Wódz dostaje premiowy atuty z listy premiowych atutów wojownika.<br />Mistrz strategii: Nawet je¶li Wodzowie s± niekoniecznie roztropni lub inteligentni, wszyscy maj± wrodzony talent do opracowywania strategii. Dziêki tej zdolno¶ci Wódz mo¿e stworzyæ plany do bitwy, które wykorzystane daj± premiê + 1 do wybranej z listy cech:<br />-Do ataku<br />-Do KP<br />-Do dowolnego rzutu obronnego<br />-Do dowolnego z trzech wspó³czynników: Si³y, Zrêczno¶ci b±d¼ Budowy.<br />-Do dowolnej umiejêtno¶ci (w granicach rozs±dku, np. Rzemios³o (gotowanie) na pewno nie sprawdzi siê na polu bitwy. Za to ju¿ je¼dziectwo b±d¼ upadanie ¶wietnie pasuj±)<br />-Do punktów wytrzyma³o¶ci, ró¿nica jednak polega na tym ¿e ¿o³nierze otrzymuj± tyle kostek wytrzyma³o¶ci k6 ile wynosi premia.<br />Wódz musi po¶wiêciæ przynajmniej godzinê na przygotowanie planu. Aby premia zadzia³a³a, wszyscy ¿o³nierze musz± zostaæ zapoznani z planem. Je¶li nie zostan±, na nich owa premia nie zadzia³a³a, i dodatkowo bêd± utrudniaæ wszystkim zaprzyja¼nionym ¿o³nierzom w promieniu 3 metrów, obni¿aj±c ich premie do po³owy (zaokr±glaj±c w dó³).<br />Stalowy g³os: Wódz mo¿e krzyczeæ bardzo g³o¶no, wiêc nie ma problemu z wydawaniem rozkazów na polu bitwy. Dziêki tej zdolno¶ci mo¿e siê porozumiewaæ pomimo ha³asów i odleg³o¶ci z ka¿d± osob± któr± widzi b±d¼ s³yszy. MG mo¿e ograniczyæ t± zdolno¶æ je¶li pomys³ Wodza bêdzie za bardzo nierealny.<br />¦mierciono¶na szar¿a: Wykrzykuj±c ten rozkaz sojusznicy mog± wykonaæ szar¿e, która zmiata stoj±ce przed nimi jednostki, spychaj±c je. Dzia³a jak zwyk³a szar¿a, z dwoma ró¿nicami:<br />1. Je¶li przed sojusznikami znajduj± siê inne jednostki, Szar¿a dzia³a jak Bycza Szar¿a.<br />2. Tej zdolno¶ci mo¿na u¿yæ nawet w ¶rodku bitwy, a nie tylko na pocz±tku.<br />Tej zdolno¶ci mo¿na u¿yæ raz na godzinê.<br />Si³a tarana: Dziêki tej zdolno¶ci Wódz mo¿e u¿yæ swojego cia³a jako ¿ywego tarana. Wódz mo¿e u¿yæ tej zdolno¶ci raz dziennie. Je¶li to zrobi, mo¿e zadawaæ przez jedn± rundê obra¿enia jak taran. Po tym ataku jest jednak wyczerpany(- 6 do si³y i zrêczno¶ci, porusza siê z po³ow± szybko¶ci). Jest to akcja ca³orundowa, prowokuj±ca okazyjne ataki.<br />Znam swoich ¿o³nierzy: Je¶li Wódz i jego sojusznicy prze¿yli razem, (niekoniecznie walcz±c) co najmniej 3 bitwy, mo¿e uwa¿aæ ¿e ich dobrze zna. W nastêpnych bitwach tacy sojusznicy dostaj± +2 do ataku z morale je¶li s± pod komend± Wodza.<br />Przygotowania moralne: Dziêki tej zdolno¶ci Wódz mo¿e wykorzystaæ dostêpne mu zasoby na zrobienie igrzysk, turnieji, popijaw i temu podobnych rozrywek. Dziêki takim zabawom w jego ¿o³nierze dostaj± do nastêpnej bitwy premie +2 do ataku z morale (b±d¼ innej cechy, patrz wsparcie). Koszt takiego przedwsiemwziêcia jest ustalany przez MG.<br />Cios Chwa³y: Zadaj±c jeden ,bardzo silny, efektowny cios, Wódz mo¿e wzbudziæ w sojusznikach dumê. Je¶li wódz zdecyduje siê u¿yæ tej zdolno¶ci, musi wykonaæ atak z pe³n± bazow± premi± do ataku. Je¶li mu siê uda, zadaje zwyczajne obra¿enia, a wszyscy którzy widz± atak dostaj± premiê +2 do ataku (b±d¼ innej cechy, patrz wsparcie) na czas bitwy. Jest to zdolno¶æ ca³orundowa. Wódz mo¿e jej u¿yæ 3 razy na bitwe.<br />¦mierciono¶ny plan: Analogicznie do „mistrza strategii”, z dwoma ró¿nicami:<br />1. Premia wzrasta z +1 do +2.<br />2. Przygotowywanie planu trwa pó³torej godziny.<br />Zastêpuje „mistrza strategi”.<br />Sza³ Hordy: Dziêki temu okrzykowi Wódz wzbudza agresje w swoich sojusznikach (analogicznie do sza³u 1 poziomowego barbarzyñcy). Jest to akcja ca³orundowa prowokuj±ca ataki okazyjne.<br />Miazga: Wódz, dziêki swym nadprzyrodzonym zdolno¶ciom taktycznym, mo¿e podczas ataku wprowadziæ dodatkowy efekt. Przed atakiem musi zatwierdziæ ¿e chce go wykonaæ. Wtedy wódz wykonuje cios z pe³± bazow± premi± do ataku. Je¶li mu siê uda, przeciwnik dostaje -6 do wybranej cechy a¿ do wyleczenia:<br />-Do ataku<br />-Do KP<br />-Do dowolnego rzutu obronnego<br />-Do dowolnego z trzech wspó³czynników: Si³y, Zrêczno¶ci b±d¼ Budowy.<br />Jest to akcja ca³orundowa, prowokuj±ca okazyjne ataki. Wódz mo¿e jej u¿yæ tyle razy dziennie ile wynosi jego modyfikator z si³y.<br />Niszczyciel Murów: Analogicznie do „si³y tarana”, lecz zamiast 4k6 obra¿eñ, wódz zadaje 8k6 obra¿eñ.<br />Zastêpuje „si³e tarana”.<br /><br />No, my¶le wszystkie b³êdy zosta³y usuniête. Klasa traci przydomek beta. Oceniajcie i krytykujcie!
 
Cesiu the MP
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 99
Rejestracja: ndz paź 22, 2006 4:29 pm

wt lis 28, 2006 11:44 pm

Fajna klasa, dobra mechanicznie, ale
Wódz mo¿e wzbudziæ w sojusznikach dumê.
. Ta dume to mozna by zmienic na chec do walki, albo motywacje. Zdolnosci sa troche podobne do siebie (same premie). Nie masz jeszcze opisu fabularnego (wszyscy chcieliby sie na to przyczepic, ale ja bylem pierwszy :razz: )<br /><br />I jeszcze jedno, zgadzam sie z tym zeby zmniejszyc premie dla calego wojska do np +1, albo zostwic tak jak jest i dac krótki czas trwania.
 
Awatar użytkownika
Leriel
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 337
Rejestracja: ndz gru 17, 2006 2:21 pm

śr lis 29, 2006 12:10 am

Do której edycji jest ta prc?<br />Wsparcie: <br />1)Jaki jest zasięg tej zdolności?<br />2)Ogranicz jakoś czas działania. Byłoby to zbyt mocne gdyby mogło działać kilka godzin.<br />Mistrz strategii:<br />Przepakowane i to ostro. Nawet najpotężniejsi magowie i kapłani nie są w stanie podnieść siły całej armii o 3, a co tu mówić o innych zdolnościach. Że nie wspomnę o śmiercionośnym planie.<br />Siła tarana:<br />Dopisz statsy tego ataku.<br />Znam swoich żołnierzy:<br />Premia na oko powinna pochodzić z morale.<br />Cios Chwały:<br />Zmień zasięg. Normalnie zasięg to wielokrotność 1,5m (by było prosto ustalać zasięg danego efektu na planach). Jak długo trwa ten efekt?<br />Przygotowania moralne:<br />Znowu, premia z morale. <br />Siła tarana:<br />Dopisz efekty stanu wyczerpany (-6 do Zr i S, porusza się z połową normalnej prędkości). Nie bardzo rozumiem skąd ta kara do KP.<br />Miazga:<br />Dokładnie rozpisz efekty tej zdolności.
 
Thormus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 12:42 am

śr lis 29, 2006 7:46 am

1.Czas dzia³ania ju¿ zmniejszy³em, do 30 min. A nad zasiêgiem siê nie zastanawia³em, macie jakie¶ propozycje?<br />2.Poprawione, premia zmieniona do +1 i +2.<br />3.Dopisa³em efekt, i usun±³em karê do kp. Chyle czo³a, to by³o du¿o lepsze wyj¶cie.<br />4.Poprawione.<br />5. Czas trwania okre¶li³em, i znowu mam problem z zasiêgiem. Nie mam pojêcia jak okre¶liæ go ¿eby by³ bardziej wiarygodny.<br />6.Poprawione.<br />7. Poprawionne, ale nie wiem czy umiejêtno¶æ jak na 10 poziomow± nie jest zbyt s³aba.<br />Ta klasa jest przeznaczona do edycji 3.0. Oceniaæ proszê!
 
Awatar użytkownika
Leriel
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 337
Rejestracja: ndz gru 17, 2006 2:21 pm

śr lis 29, 2006 1:01 pm

Wsparcie: Rozsądnym pomysłem wydaje mi się 9m.<br />Cios chwały: Premię nich dostają wszyscy sojusznicy, którzy widzą ten atak.<br />Mizga: Daj, że można tej zdolności użyć tyle razy dziennie ile wynosi premia do budowy.
 
Thormus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 12:42 am

śr lis 29, 2006 2:16 pm

1. Nad tym jeszcze my¶lê, ale moim zdanie zasiêg powinien byæ wiêkszy. Prawdopodobnie ustawie zasiêg na wszystkich którzy widz± jego czyn.<br />2: Zmienione.<br />3.Zmieni³em, ale zamiast modyfikatoru z budowy da³em modyfikator z si³y.
 
Sluagh
Częsty bywalec
Częsty bywalec
Posty: 242
Rejestracja: wt paź 10, 2006 12:12 pm

śr lis 29, 2006 5:02 pm

To może i ja się przyczepię. <br />Lód może być co najwyżej zimny. A wodzowie mogą być uwielbiani tylko przez lud. Lud -- ludzie nie lódzie :wink:<br />
 
Thormus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 12:42 am

pt gru 01, 2006 3:33 pm

Poprawione by³bym wdziêczny za jeszcze jakie¶ uwagi.
 
Awatar użytkownika
Leriel
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 337
Rejestracja: ndz gru 17, 2006 2:21 pm

pt gru 01, 2006 3:43 pm

Dorzuciłbym do umiejętności wspinaczkę, a rzemiosła ograniczył do wytwarzania rozmajtych rodzajów broni.<br /><br />I drobna dygresja do umiejętności Mistrz strategii: albo popraw albo wywal z niej zwiększenie prędkości (zgodnie z opisem prędkość rośnie o 1 ale nie ma tam żadnego opisu o 1 czego, poza tym prędkość podobnie jak zasięg powinna być wyrażona wielokrotnością 1,5m)
 
Thormus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 12:42 am

sob gru 02, 2006 9:49 am

Dobra, poprawione, po d³u¿szym zastanowieniu wywali³em szybko¶æ. Rzemios³o zostaje tak jak jest, po prostu nie ma po co komplikowaæ graczom ¿ycia w ten sposób. Klasa traci przydomek "Beta", bo ju¿ w³a¶ciwie wszystkie rzucaj±ce siê w oczy b³êdy zosta³y poprawione.
 
Awatar użytkownika
Ar0n
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 652
Rejestracja: pn gru 12, 2005 9:41 pm

sob gru 02, 2006 7:03 pm

Klasa fajna, brakuje mi jednak opisu fabularnego.<br /><br />Co do oceniania 4/5 jak dla mnie (brak fabuły :/).
 
Thormus__
Użytkownik zaawansowany
Użytkownik zaawansowany
Posty: 61
Rejestracja: ndz sie 21, 2005 12:42 am

sob gru 02, 2006 9:46 pm

Opis ala podrêcznik gracza dodany. Teraz ca³a klasa wygl±da du¿o bardziej estetycznie :wink:.
 
Awatar użytkownika
Ar0n
Zespolony z forum
Zespolony z forum
Posty: 652
Rejestracja: pn gru 12, 2005 9:41 pm

sob gru 02, 2006 10:34 pm

Teraz wygląda znacznie lepiej :wink: <br />A co do Bogów fr - idealnie nadadza się Tempus, Uthgar, Garagos i może Czerwona Rycerka (planowanie bitwy, strategia). A może i jeszcze Talos - taki odpowiednik Thora, tylko nastawiony bardziej na niszczenie :wink:

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości