Strona 1 z 1

Co sądzicie o Waszych Mistrzach?

: wt paź 14, 2003 11:17 pm
autor: Malaggar
Zainspirowany tematem "My, Mistrzowie gry", postanowiłem założyć temat w którym gracze mogliby wypowadać się o swoich Mistrzach.

: wt paź 14, 2003 11:35 pm
autor: Kiaryn'Veil Duskryn
Pierwszy mój MG o ciekawej ksywce Sówek umia³ tylko prowadzic r±banki i sesje p³ytkie pod wzglêdem fabu³y. <br /> <br />Drugim jest Bathoris - mój Apprantice :wink:. Radzi sobie ca³kiem nie¼le... Lata wspólnego grania od ko³yski chyba cos da³y 8) .

: śr paź 15, 2003 3:06 pm
autor: Rince__
Hmmm....pierwszy DM u którego gra³em prowadzi³ dobrze.Opisy by³y przystêpne, dobra równowaga miêdzy walk± a odgrywaniem.Potrafi³ zaintersowaæ tym co mówi³.Czasem tylko jak mu co¶ odbi³o to trzeba by³o przerwaæ sesjê i postaraæ przestaæ siê ¶miaæ. <br /> <br />Drugi za¶ te¿ by³ dobry.Fajnie odegrani NPC, dobre opisy, walka trochê s³abo opisana ale nikt nie jest doskona³y.Równie¿ potrafi³ zainteresowaæ tym co mówi³.Chocia¿ czasem denerwowa³ sowim zachowaniem to prowadzi³ dobrze. <br /> <br />Ogólnie po ka¿dym mam dobre wspomnienia.

: śr paź 15, 2003 4:07 pm
autor: Haron__
Mój pierwszy MG wudawa³ mi siê dobry, ale w miarê up³ywu czasu zaczynam dostrzegaæ jego b³êdy (notabene robiê podobne :wink: ). <br /> <br />Kumpel, u którego gram w Warhammera i Cybera jest ca³kiem niez³y, ale jest leniwy i reprezentuje typ olewacza. Nie chce mu siê wymy¶laæ imion i nazw miejscowo¶ci, ale przygody wymy¶la ca³kiem ciekawe.

: śr paź 15, 2003 4:28 pm
autor: Mirit
Ja po wiekszosci swoich Mg mam dobre wspomnienia :) <br /> <br />Piotr : ( DnD ), ciekawe opisy , akcja i "coś" wciąz Mi prowadzi spoko człowiek :) . <br />Artis : ( Autorski, fantasy & future ), za klimat, ten koles to umi wprowadzic nastroj grozy :) . <br />Ania : ( DnD ), początkująca, ale nie wychodzi jej to zle, no moze tylko czasami :razz: . <br />XxxX : ( warhammer ), do bani, fatalnie, w dodatku tak faworyzuje swoją dziewczynę ze po 1 sesji podziękowałem :evil: . <br /> <br />To Ci wazniejsi :mrgreen: , reszta prowadziła mi raptem 1 sesje wiec nie mam zdania, poza tym jednym w/w . <br /> <br />Pozdrawiam

: śr paź 15, 2003 5:06 pm
autor: Picasso11
Moj pierwszy MG wprowadzil mnie calkiem ciekawymi sesjami do RPG. Teraz jednak sam troche mistrzuje i zauwazylem jego bledy oraz to ze nie umie on wymyslic nowych misji i walkuje caly czas te stare. Teraz takze zauwazylem ze jego niegdys ciekawe dla mnie sesje polegaly glownie na rozrabywaniu wrogow. Pozniej zmienialem szybko MG poniewaz zaden nie umial mi dogodzic. Teraz jednak mam wspanialego MG ktory zawsze ma w zanadrzu ciekawe nowe misje i kampanie. Jest on uczciwy i prowadzi ciekawie w kazdej sytuacji. Na pewno zaskoczylby wszystkoch swoimi pomyslami na tym forum ale... Nie ma internetu.

: śr paź 15, 2003 7:19 pm
autor: Korgan
Ja mam do swojego MG wielki dług wdzięczności ponieważ to właśnie ON wrowadził mnie w klimaty fantastyki i ogólnie rpg. Jestem mu za to dozgonie wdzięczny. A tak poza tym to jest spoko koleś.

: śr paź 15, 2003 9:36 pm
autor: Behemot
moj pierwszy mistrz byl gosciem bardzo inteligentnym, potrafil zrobic swietny klimat oraz szpikowal gre mnostwem zagadek, niestety teraz jest wspolgraczem a mistrzuje kto inny

: śr paź 15, 2003 11:19 pm
autor: Eylon
Ja wci±¿ mam tego samego MG co zawsze. Chocia¿ czasem przewala, to da siê go lubiæ. To dziêki niemu teraz gram :) To fajny go¶æ. Zna siê na rzeczy. Mam nadziejê, ze bêdzie u nas prowadzi³ jak najd³u¿ej :)

: czw paź 16, 2003 8:28 am
autor: Abaddon__
Hnph. <br />Mój MG - Thaliondur. <br />Du¿o mo¿naby o nim mówiæ. Oprócz tego, ¿e jest ¶wietnym MG to jest ¶wietnym kumplem i za to jestem mu wdziêczny najbardziej. Wprowadzi³ mnie w cudowny ¶wiat D&D, pokaza³ ile zabawy mo¿e p³yn±æ z u¿ywania w³asmej wyobra¼ni. Otworzy³ przede mn± nowe dzrwi, przez które zosat³em zassany do innej, D&D' owskiej czasoprzestrzeni. Dziêki Thaliondur. <br /> <br />P.S. Szanuj MG swego bo mo¿esz mieæ gorszego :evil:

: czw paź 16, 2003 8:54 am
autor: Ikki
Tomek: Facet wci±gn±³ mnie w DnD, jako Mg nadu¿uywa swej w³adzy faworyzuje jednych garczy, a innych têpi, ogó³em nieciekawie dletego niewiele mistrzuje, ale widzaæ ¿e siê poprawia. <br />Marcin: Odbywam w³a¶nie u niego kampaniê, ma potencja³, ale traktuje RPG na równi z grami komputerowymi i ¿yje w prze¶wiadczeniu i¿ nie wnosz± one nic do ¿ycia, ponadto ma matkê z chorymi ambicjami, która nakazuje mu æwiczyæ na grê szkrzypcach 4 godz. dziennie (pomiomo szko³y muzycznej dzieñ w dzieñ ! ) <br />Roman: Ten go¶ciu to jest Mistrz przez du¿e M, piêkny klimat, daleko snuj±ce siê intrygi, niestety pogrywam u mniego tylko w wakacje, ponadto minusem jest iz uwa¿a mechnikê d20 za syf i albo gramy w AD&D (którego zasad nie pozna³em do koñca) albo w jego autorski system, do¶c dziwny i raczej niezbyt dobry. <br /> <br />Ponadto gram czasem na konwentach a to poziom mistrzowania ma szeroki rozrzut...

: czw paź 16, 2003 1:09 pm
autor: Zelvherst
Bartek Mój pierwszy MG w M³otka. Ciesze sie ze to w³a¶nie na niego trafi³em na samym pocz±tku przygody z RPG. On to potrafi³ robic klimat... <br />Ufretin Mój pierwszy MG w D&D. Choæ wszyscy gracze dopiero co uczyli siê rzemios³a RPG sesje by³y ca³kiem ciekawe. <br />Damian Pierwszy s³aby MG z którym gra³em. Zero klimatu zero zagadek i zero zabawy z gry. Ale nie wszyscy musz± umiec mistrzowaæ. (dodam ¿e Damian jako gracz spisuje sie teraz dobrze) <br />Adam Dobry MG z ca³± mas± ¶wierzych pomys³ów. Poprowadzi³ najlepsze sesje na jakich by³em.

: czw paź 16, 2003 2:40 pm
autor: Arashi__
Beam - mój ulubiony Mi¶ Gry. W sumie zreszt± jedyny - nie licz±c kilku sesji u innych ludziów. Prowadzi³ mi ju¿ wiele rzeczy, od Warha poczynaj±c, poprzez Kryszta³y Czasu, In Nominae, Fading Suns i masê innych, na DnD i innych ze stajni d20 koñcz±c (oby nie :razz: ). Co jeszcze mogê napisaæ ? Potrafi zrêcznie poprzeplataæ r±bankê kawa³kami "na my¶lenie" i "na odgrywanie". Kilka razy doprowadzi³ mnie do ³ez, i to nie chamstwem, a prze¶licznie melodramatyczna akcj±... Zawsze wie, jak napisaæ dla mnie sesjê. Inni te¿ nie narzekaj±. Brawo Beam :-). Czekam na jeszcze [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]

: czw paź 16, 2003 5:23 pm
autor: świerzbik
Ja sam gra³em z trzema MG. Pierwszy mia³ chyba troszke por±bane we ³bie bo wszystko przesi±kniête w jego ¶wiecie by³o jego chorym poczuciem humoru. Przez niego o ma³o co nie rzuci³em RPG. Drugi chcia³ dobrze ale mu nie wychodzi³o( facet nawet do koñca nie zna³ regu³). Trzeci natomiast to osoba, która do swoich sesji potrafi przygotowywac siê praktycznie przez ca³y wolny czas( a nawet w szkole na lekcjach). Uwa¿am go za prawdziwego MG i fana DnD

: czw paź 16, 2003 5:27 pm
autor: Darius__
W tej chwili mam niestety tylko dwóch Mistrzów, obaj prowadz± obecnie wy³±cznie D&D. <br /> <br />Micha³ (Caios na forum) - na pocz±tku by³o ¼le, wrêcz fatalnie. Nie bawi³em siê dobrze, przygody nam "ucieka³y", a poza tym by³y cholernie p³ytkie, wrêcz prymitywne. Zero fabu³y, improwizacja non-stop, ma³o obiektywizmu w mechanice... Teraz jednak jest o niebo lepiej. Facet dorwa³ FR i pozna³ ¶wiat w miarê nie¼le - na efekty nie trzeba by³o d³u¿ej czekaæ. Wreszcie chce mi siê graæ - jest przyzwoita narracja, do¶æ wiarygodni BN-i, *ahem* jako-tako wywa¿ona walka i przede wszystkim znacznie lepszy klimat. Fabu³a mo¿e nie powala na kolana, ale trudno na 3 czy 5 poziomie o epickie intrygi... choæ z drugiej strony tworzenie ambitnych przygód na niskich levelach nie jest niemo¿liwe. Ogólnie jest OK, mo¿e to jeszcze nie to o czym "marzê", ale ochota na grê moim magiem na pewno jest, wiêc to ju¿ co¶! Wierzê, ¿e rozwój Micha³a jako MG tak naprawdê dopiero siê zacz±³, choæ gra d³u¿ej ode mnie :) <br /> <br />Grzesiek - hmm... Mieszane uczucia. Kiedy¶, Grzesiek by³ moim ulubionym MG (mieli¶my jeszcze dwóch). Jego scenariusze w WFRP by³y do¶æ konwencjonalne, ale lubi³em graæ u niego. Zawsze potrafi³ motywowaæ do gry, intrygowa³ przeciwnikami, przedmiotami... By³o fajnie, choæ Grzesiu nigdy nie by³ tytanem narracji :wink: Teraz natomiast z jednej strony mam postaæ, któr± lubiê i chcia³bym doprowadziæ j± "na sam szczyt", ale z drugiej strony za du¿o obecnie u Grze¶ka surrealizmu, absurdu i zwyczajnej megalomanii. Potwory o dwa numery za du¿e dla naszej dru¿yny, kontakt z potê¿nymi istotami... Trochê siê obawiam, ¿e mój DM odkrywa za wcze¶nie karty - ¿e kiedy bêdziemy na epickich levelach, niczym nas ju¿ nie zaskoczy. Równie¿ fabularnie trochê siê pogubi³. Mam nadziejê, ¿e wkrótce wróci do swojej dawnej formy i przede wszystkim, lepiej pozna zarówno mechanikê D&D jak i ¶wiat FR, bo przej¶cie z WFRP na obecny system wyra¼nie mu nie s³u¿y.

: czw paź 16, 2003 10:51 pm
autor: Mordoran
Mój MG to Bellevar. <br />Swego czasu pisa³ na forum ale jako¶ ucich³. <br />Prowadzi troche chaotycznie ale mozna mu to wybaczyæ gdy¿ potrafi zrobic to co¶. Chodzi mi o powstanie atmosfery. <br />A o to chyba chodzi jak s±dzicie??

: pn paź 20, 2003 10:33 pm
autor: eric
Dobry jest i nie ma w±tpliwosci. Tylko szkoda ze ch³opak sie produkuje napisze cos a coniektorzy gracze lec± se w kulki i wol± grac w starcrafta.

: wt paź 21, 2003 1:12 pm
autor: Elrebril
Mój pierwszy MG wprowadzi³ mnie w ¶wiat Warhammera i prowadzi³ nienajgorzej jak na pocz±tkuj±cego. To dziêki niemu zacz±³em interesowaæ siê fantasy na szersz± skalê. Niestety siê przeprowadzi³ i sielanka siê skoñczy³a. <br /> <br />Jednak prawdziwa przygoda rozpoczê³a siê gdy mój obecny MG zacz±³ prowadziæ dedeki. Potrafi zbudowaæ ciekawy klimat i wprowadziæ dynamikê, dziêki którym zapominam czasami o Bo¿ym ¶wiecie. Do tego ³atwo i ciekawie improwizuje. Na razie jestem bardzo zadowolony z sposobu w jaki prowadzi i mam nadziejê, ¿e to siê niezmieni. <br /> <br />Ostatnio grywam te¿ od czasu do czasu w Warhammera u innego MG i równie¿ mi siê podoba, choæ na razie mam za krótki sta¿ u niego aby co¶ wiêcej o nim powiedzieæ.

: wt paź 21, 2003 1:53 pm
autor: Ufretin
Ja sam- Moje pierwsze spotkanie z RPG(D&D). Prawie nie zna³em zasad nie mówie juz o graczach. Sesje by³y nudne i monotonne ale ¶mieszne. <br />Zelvherst- Mia³ do¶wiadczenia z Warhammera, które wykorzysta³ bardzo dobrze, nie znam za bardzo mechaniki gry, ale nadrabia³ to ciekawymi przygodami, narracj±. Bardzo podoba³y mi sie sesje, które prowadzi³ Zelvherst. <br />Damian- Zelvherst juz o nim mówi³. Typowa r±banina, podró¿ wytyczon± tras± przez Swiat(oczywi¶cie wytyczon± przez MP). Nie chcieli¶my szybko konczyæ tej "kampani" bo mieli¶my fajne postacie :wink:. Musze przyznaæ ¿e ten MP mnie faworyzowa³(bo znamy siê juz chyba z 10 lat). <br />Adam- Dobry mistrz, chocia¿ nie zawsze. Czasem jego sesj± s± nudne ¿e a¿ sie zastanawiam czy nie wyj¶æ w trakcie, ale jak ma pomys³ to jestem podwra¿eniem. Poprowadzi³ najlepsz± sesje w jakiej mog³em uczestniczyæ(narazie :wink:). <br /> <br />Podsumowuj±c to najbardziej lubi³em graæ gdy MP by³ Zelvherst. Jednak bardzo lubie go jako gracza. Nie moze byæ wszedzie. :mrgreen:

: wt paź 21, 2003 5:02 pm
autor: Samael__
Gra³em z 2 MG(obaj dnd 3e). Pierwszy(¶wierzbik) wprowadzi³ mnie w ca³y ¶wiat dnd, dziêki niemu nauczy³em siê podstaw i zainpirowany jesgo zadaniem sam zacz±³em prowadziæ sesje. Niezbyt dobrze zna³ regu³y, czêst myli³ siê w zasadach, ale jego sesje mia³y dziwny magnetyzm. Nie sposób by³o siê od nich oderwaæ, mia³y w sobie to co¶. <br /> <br />Drugi MP naogl±da³ siê Tenku Denki Berserk i wszêdzie wwala³ nam bohaterów tego anime. Nie potrafi³ nic sam wymy¶liæ. Zdarza³o siê, ¿e dzieñ po prowadzonej przeze mnie sesji, graj±c u niego powtarza³y siê motywy, pomys³y, miasta(!!!) z mojego ¶wiata. Szkoda, bo w ¿yciu nawet fajny z niego go¶æ.

: czw paź 23, 2003 5:06 pm
autor: Hadess
Mój MG - Thaliondur, jest naprawde dobry w swoim "fachu". Ma genialne pomys³y lochów i miast i innych lokacji, jest mi³ym i dobrym MG ale czasami sie denerwuje(nie dziwie mu sie, w koñcu po tym co jego grupa robi na sesjach ma prawo). Na dodatek dobrze sie wciela w ludzi których odgrywa role. Jest bardzo dobrym MG :) .