Strona 1 z 1

Umiejętności i języki - czy pozwalacie brać później?

: czw paź 10, 2002 9:10 pm
autor: bukwa
Podczas kreacji postaci gracz określa, jakimi językami się ona posługuje. Czy zezwalacie mu na "zachowanie" slotów językowych na później? Dzięki takiemu rozwiązaniu bohater może nauczyć się kolejnego języka po przeżyciu jakiegoś czasu, nie wydając punktów otrzymywanych na przejściu na wyższy poziom. <br /> <br />Gdy bohater awansuje na poziomy otrzymuje punkty umiejętności, wyczyny, a nawet punkty cech. Czy bylibyście skłonni pozwolić mu na podjęcie decyzji odnośnie ich przyporządkowania w późniejszym terminie?

: czw paź 10, 2002 9:22 pm
autor: prEDOator
Sam mam ten dylemat teraz, a dokładnie to chodzi tu o featy. <br /> <br />Jeżeli chodzi o języki to tak, jednak reszta chyba nie.

: czw paź 10, 2002 9:41 pm
autor: Darklord
Nie wydaje mi siê to z³ym pomys³em. Trzeba sobie tylko za³o¿yæ po jakim czasie postaæ mo¿e siê nauczyæ danego jêzyka i w jakich okoliczno¶ciach (uczenie siê z ksiêgi, przebywanie w¶ród osób naturalnie pos³uguj±cych siê danym jêzykiem, z³o¿ono¶æ jêzyka, ró¿nice w alfabecie etc.).

: pt paź 11, 2002 5:43 am
autor: nekromancer
Zawsze na to pozwalam. Czêsto doradzam. Sam przewa¿nie to robiê po konsultacjach z DM'em. <br />Z punktu widzenia "prze¿ywalno¶ci" postaci ma to swoje plusy - bo dobierasz to, czego potrzebujesz na danej kampanii do prze¿ycia i nie czekasz na skok. <br />Z punktu widzenia barwno¶ci kreacji te¿ daje plusy. Bo widaæ wtedy, ¿e prze¿ycia postaci, wp³ywaj± na jej kszta³t. Tymczasem dobieranie slotów przy skokach i jednoczesne ich wydawanie przypomina zakupy w supermarkecie przed wyjazdem na grilla. <br />-------- <br />Jakkolwiek to wymaga przemy¶lenia po jakim czasie postaæ siê uczy. I kiedy dostaje full umiejêtno¶æ.

: pt paź 11, 2002 9:23 am
autor: danant
Ja chętnie bym na to przystał - w koncu rzadko trafia się tak, żeby w wieku nastu lat (a w takim teoretycznie wg PHB pozwalany jest start postaciami - czarujący nieco wyżej) znac kilka języków. A tak pozostawiając wolne miejsce na języki można poznawać nowe w zależności od miejsca przebywania, spotykanych NPCów etc. <br /> <br />Jednak moi gracze wybierają wszystkie języki od razu przy starcie :?

: pt paź 11, 2002 1:25 pm
autor: Haron__
ciekawy pomysl... musze przyznac, ze mnie zaispirowal i postaram sie wykorzystac go przy najblizszej sesji 8)

: pt paź 11, 2002 4:34 pm
autor: Mirit
Pomysl genialny i bardzo logiczny :) ale jak postac np mag ma sie nauczyc ( chodzi mi o okolicznosci) ma sie nauczyc jezyka Draconic lub np Boskiego ( nie pamietam nazyw ale chodzi mi o jezyk bogow etc) :wink: ??

: pt paź 11, 2002 4:40 pm
autor: danant
<!--QuoteBegin-Mirit+-->
Mirit pisze:
<!--QuoteEBegin-->Pomysl genialny i bardzo logiczny  :)  ale jak postac np mag ma sie nauczyc ( chodzi mi o okolicznosci) ma sie nauczyc jezyka Draconic lub np Boskiego ( nie pamietam nazyw ale chodzi mi o jezyk bogow etc)  :wink:  ??
<br /> <br />A jak według Ciebie uczy się go podczas tworzenia postaci? :wink: <br /> <br />Ze starych tomów, traktatów, od samych istot... BTW jaki to jest język boski? Chodzi o Celestial? <br /> <br />Pozdra

: pt paź 11, 2002 9:13 pm
autor: Mirit
Jak hmm... no z ksiag czarow od mistrza itp. a podczas gry? zadko sie zdaza ze DM mi powie "No ta ksiega jest po celest -iemu" ...mowi no wiesz co tu pisze, albo nie mowi nic :? <br /> <br />A tak ten, jezyk to wlasnie ten o którym napisales. <br />A najlepiej powiedz jak mam w grze przedstawic sytuacje maga ktory cos takiego robi tj. deklaruje ze od tego momętu uczy sie języka Celestial, i co ? mam z nim zrobic ?? :? Wysłac do najbliższej biblioteki ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] <br /> <br />Ja tam prowadze w W Krainach Północy (lubie te klimaty :evil:, wymaga od graczy czegos wiecej niz zbroi i miecza :wink: ale to sie tyczy innego tematu na forum 8) ). <br /> <br />Napisz jak TY bys sobie z tym poradzil. <br /> <br />---------------------------------------------------------------------------------------------- <br />Modyfikowalem Błędy sorki [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img]

: pt paź 11, 2002 9:59 pm
autor: Rend
Moim zdaniem to jest i dobre w warstwie fabularnej, jak i zgodne z mechaniką. No bo jak uczysz się w czasie jakiejś przygody języka to musisz zrezygnować z czegoś innego, czego byś się uczył (utrata dwóch Skill Pointów). <br />A jeśli chodzi o zostawianie slotów to bohater zamiast takiego jezyka moze dostać dwa Skill Pointy, ktore wyda na inne Skille przy tworzeniu postaci, lub zużyje potem na jakiś inny język. <br /> <br />Aha, ja jeszcze tylko chciałem zauważyć że w Forgottenie postać dostaje kilka bonusowych języków (tzw. regionalne), czy na to też pozwalacie.

: pt paź 11, 2002 10:06 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Rend+-->
Rend pisze:
<!--QuoteEBegin-->(...)No bo jak uczysz siê w czasie jakiej¶ przygody jêzyka to musisz zrezygnowaæ z czego¶ innego, czego by¶ siê uczy³ (utrata dwóch Skill Pointów).(...)
<br />Bard i niektóre klasy presti¿owe "p³ac±" tylko 1 skill point. - To tak na marginesie 8) . <br /> <br /><!--QuoteBegin-Rend+-->
Rend pisze:
<!--QuoteEBegin-->(...)Aha, ja jeszcze tylko chcia³em zauwa¿yæ ¿e w Forgottenie postaæ dostaje kilka bonusowych jêzyków (tzw. regionalne), czy na to te¿ pozwalacie.
<br />Pozwalam na to i wprowadzi³em, to te¿ w innych settingach.

: pt paź 11, 2002 10:36 pm
autor: Rend
<!--QuoteBegin-Darklord+-->
Darklord pisze:
<!--QuoteEBegin-->Bard i niektóre klasy prestiżowe "płacą" tylko 1 skill point. - To tak na marginesie  8) .
<br /> <br />Sorry za pomyłkę. Dzięki za sprostowanie. Po prostu w drużynie nie mamy barda.

: pn lut 07, 2005 4:30 pm
autor: Zubada
Temat jezyka jest szczególnie wa¿ny i w wielu systemach zosta³ potraktowany nieco po macoszemu :( ot po prostu istnieje jaki¶ common który znaj± wszyscy wa¿niejsi NPC. A Ci którzy nie umiej± siê wys³owiæ w commonie dru¿yna i Mg traktuja jako tanie miêso armatnie <na marginesie zauwa¿yli¶cie ¿e nawet najg³upszy bandzior napadaj±cy na dru¿ynê w obcym kraju umie do nich powiedzieæ w zrozumia³ym jêzyku "dawajcie z³oto"- cud lingwistyczny :lol: > Tymczasem wiêkszo¶æ normalnych ludzi powinnna dysponow±æ tylko jednym jezykiem i moze podstawami common i dogadanie siê z nimi bohaterami nieznaj±cymi ich jêzyka powinno byc znacz±co utrudnione. Co do jêzykow regionalnych - to¿ to prawie podstawa - gracz powinien najpierw wykupywaæ swój jêzyk regionalny a potem common <poza wyjatkowymi sytacjami> w koñcu najpierw chyba jako dziecko pozna³ swój jêzyk ojczysty a potem wspólny. Prawdziwe znaczenie jezyków objawia siê na planach. Tu dopiero jest okazja do prawdziwego dokazywania w tej dziedzinie - to jeden z powodów dla których kocham Sigil :) Mozna siê tu nauczyc wiekszo¶ci u¿ywanych jêzyków w³±czaj±c w to parê naprawdê zwariowanych b±d¼ egzotycznych. Natomiast kwestja "odkladania" skilli i jezykow na potem jest dyskusyjna. Oczywistym wydaje siê ¿e gracze sami powinni regulowaæ rozwój swoich postaci opó¼niaj±c go troche - pozwala to w³a¶nie unikn±c tych skokowych róznic miedzy poziomami i jest rozwi±zaniem bli¿szym rzeczywisto¶ci. Pomys³ ten jest na tyle dobry ¿e powinien byæ nawet egzekwowany na si³e przez MG. Poniewa¿ nauka jest procesem d³ugotrwa³ym MG powinien zapisywaæ w czym wg niego dany gracz mo¿e awansowaæ i mniej wiêcej za ile czasu<treningu/nauki> Jak to by wygl±da³o w praktyce - prosto gracze nie uczyliby siê skillów ani jezyków "z dnia na dzieñ" tylko zale¿nie od ich inteligencji i stopnia wyzwania zajmowa³oby im to trochê czasu. Gracz mówi³by ¿e jego postaæ próbujê siê czego¶ nauczyæ i po¶wiêca³by na æwiczenie tej czynno¶ci pare godzin dziennie a po jakim¶ czasi MG pozwoli³by mu przyznac zas³u¿one ranki.

: pn lut 07, 2005 7:02 pm
autor: Dalamar Velkyn
Co do odk³adania skilli i featów na pó¼niej to mamy takiego home rule'a:
Wszystko trzeba æwiczyæ, tak wiêc je¶li w momencie otrzymania mo¿liwo¶ci wziêcia feata czy podniesienie rang skilli nie wyæwiczy³o siê tych rzeczy, pozostaje wolny slot na feata czy niewydane punkty umiejêtno¶ci które nalezy wykorzystaæ przy pierwszej sposobno¶ci nauki.

: pn lut 07, 2005 7:08 pm
autor: joseph__
Jakby nie patrzeć przedmówcy już powiedzieli w większości, że pomysł jest świetny, podpisuję sie pod tym. Jasnym jest, że inteligentna postać jest w stanie nauczyć się nowego języka w szybkim czasie, a pozostaiwnie wolnego punktu z inta daje taką możliwość. Świetny pomysł!

pozdrawiam joseph

: wt lut 15, 2005 12:39 pm
autor: sonic__
Je¶li chodzi o umiejêtno¶ci to jako MP nie pazwala³em braæ pó¼niej. Mo¿e to sprawiæ, ¿e postaæ bêdzie bardziej wypasiona ni¿ by³aby bez tego.

Np. mam x lvl jstem wojakiem i mam nowy atut. Za 1 te¿ bêdê mia³ atut i wêznê atut zmieniaj±cy umiejêtno¶æ miêdzyklasow± na klasow± (nie pamiêtam nazwy). Teraz nie dam sobie tych punktów umiejêtno¶ci, bo p³acê podwójnie a za lvl dam max i zyskujê liczbê rang równ± memu poziomowi.

U mnie gracze maj±cy 3 lvl ju¿ maj± zaplanowan± postaæ do min. 20 lvl :D .

Z jêzykami to mo¿e byæ ró¿nie, ale raczej nie. Ale to ju¿ ocena MP

: sob mar 05, 2005 6:57 pm
autor: Dread__
Powiedzia³bym, ¿e pomys³ jest prêdzej 'wygodny', ni¿ "¦WIETNY", przedewszystkim z tej racji, ¿e jest to trochê naci±gane. W rzadnym podrêczniku nie znalaz³em wzmianki na ten temat, ALE uwa¿am,¿e mo¿na to wprowadziæ, jednak niech nie bêdzie to rzecz natychmiastowa, wyci±gnieta z 'nik±d', ale powinna zajmowaæ do¶æ sporo czasu, a co do jakiej¶ poprzedniej wypowiedzi, ¿e "sk±d niby zna dany/e jêsyk/i w wieku kilkunastu lat'... TT', chocia¿by st±d, ¿e niemal ka¿dy Humanoid zna wspólny, a gnomy gnomi, itd, a jest to po prostu za³o¿enie, ¿e postaæ ta siê go nauczy³a, wiêc bez semsu jest siê tego domy¶laæ i doszukiwaæ ( za³ó¿my, ¿e na przyk³ad, jakie¶ diablê nauczy³o w dzieciñstwie Bg tego jêzyka jako opiekun [idiotyczny przyk³ad, ale jest ;P ]) xD<!--QuoteBegin-sonic+-->
sonic pisze:
<!--QuoteEBegin-->Je¶li chodzi o umiejêtno¶ci to jako MP nie pazwala³em braæ pó¼niej. Mo¿e to sprawiæ, ¿e postaæ bêdzie bardziej wypasiona ni¿ by³aby bez tego.  

Np. mam x lvl jstem wojakiem i mam nowy atut. Za 1 te¿ bêdê mia³ atut i wêznê atut zmieniaj±cy umiejêtno¶æ miêdzyklasow± na klasow± (nie pamiêtam nazwy). Teraz nie dam sobie tych punktów umiejêtno¶ci, bo p³acê podwójnie a za lvl dam max i zyskujê liczbê rang równ± memu poziomowi.

U mnie gracze maj±cy 3 lvl ju¿ maj± zaplanowan± postaæ do min. 20 lvl  :D .

Z jêzykami to mo¿e byæ ró¿nie, ale raczej nie. Ale to ju¿ ocena MP

......... osobi¶cie bardziej zwracam uwagê, na fabu³e, ni¿ na to aby postaæ by³a (>^^)>"jak najbardziej super wypasiona" <(^^<) dlatego te¿ nie planuje ka¿dego punktu umiejêtno¶ci i atutu do MIN 20 LVLU, tylko kieruje siê ogólnym powo³aniem, jakie sobie na starcie zak³adam, mam na my¶li to, ¿e gra z nastawieniem JAK NAJLEPSZEJ postaci, mo¿e siê szybko znudziæ i 'rozpu¶ciæ' graczy..... ma³a rada, bardziej zwraca³bym uwaê na fabu³e, znacznie przyjemniej siêgra ;]

: pt kwie 29, 2005 5:41 pm
autor: Dark One
Co do języków to jestem jak najbardziej za. Tak jak postać uczy się wielu rzeczy podzas przygód i owocuje to punktami dośwaidczenia, tak samo może się uczyć języków. Ale to bym rozwiązał bez pointów. MP ustala w tajemnicy czas, jaki gracz musi poświęcić na studia w latach (można zmodyfikować o intelekt) i musi cierpliwie uczyć się aż osiągnie przyzwoity poziom.