Strona 1 z 2

Czarodzieje z Krynnu - Rozmowy ogólne

: czw lis 07, 2002 8:38 pm
autor: prEDOator
Proponuję ogólną rozmowe o czarodziejach z Krynnu. Do tego 2 pytania: <br /> <br />Kto jest waszym ulubionym magiem ze świata DL? <br /> <br />Kto jest według was najpotężniejszym magiem w historii DL? <br /> <br />------------ <br />8.4.2003 -<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro--> Temat zmieniony <!--colorc--></span><!--/colorc-->

: czw lis 07, 2002 10:56 pm
autor: merlin93
Chyba nie bêdê orginalny, ale Raistlin ! Bardzo do gustu przypad³ mi te¿ Dalamar. Najpotê¿niszy, wed³ug mnie, by³ Fistandantilus. <br />Pozdrawiam!

: czw lis 07, 2002 11:11 pm
autor: Darklord
Najpotê¿niejszym magiem by³ prawdopodobnie Raistlin Majere - jednak uda³o mu siê pokonaæ bóstwa... <br /> <br />A moim ulubieñcem jest Magius 8) - jedyny mag, który by³ we wszystkich zakonach oraz by³ tak¿e renegatem :) . I to mi siê w nim podoba - szuka³ magii we wszystkich jej postaciach.

: sob lis 09, 2002 11:58 am
autor: Haron__
Ja rowniez nie bede oryginalny i zgodze sie z moim poprzednikiem co do najpotezniejszego maga w siwecie DL. <br /> <br />Bardzo zaciekawila mnie postac Dalamara - elfa, ktory wstapil do zakonu Czarnych Szat (co wsrod przedstawicieli jego rasy jest ogromna rzadkoscia), uczen Raistlina i zarazem szpieg Konklawe.

: ndz lis 10, 2002 10:47 am
autor: prEDOator
Znam kilka osób twierdzących, że najpotężniejszym magiem był Palin Majere, gdyż potrafił on rzucić ostatni czar z księgi Magiusa albo Fistandantiliusa (nie pamietam ktorego).

: ndz lis 10, 2002 1:18 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Edo+-->
Edo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Znam kilka osób twierdz±cych, ¿e najpotê¿niejszym magiem by³ Palin Majere, gdy¿ potrafi³ on rzuciæ ostatni czar z ksiêgi Magiusa albo Fistandantiliusa (nie pamietam ktorego).
<br />Móg³by¶ napisaæ na podstawie jakiego ¼ród³a to twierdz±? I najwa¿niejsze - w jakim wieku móg³ wed³ug nich tego dokonaæ? Pytam ze wzglêdów formalnych 8) .

: ndz lis 10, 2002 1:31 pm
autor: takisobieMG
Atam, walna jakims zakleciem z ksiegi magiusa o ile pamietam. Nie wiem jaki to byl czar, ani z jakiego poziomu. Podejrzewam, ze nikt nie wie. Najprawdopodobniej jednak nie bylo to zaklecie, ale uaktywnil jakies ukryte moce laski magiusa, a ta o ile pamietam miala ich sporo. Do takich tytanow jak Raistlin bylo mu daleko.

: ndz lis 10, 2002 5:34 pm
autor: merlin93
TakisobieMG ma racjê, Palin mia³ przed sob± jeszcze d³ug± drogê do prawdziwej potêgi, takiej jak± posiada³ np. Raistlin. On nawet jak moc straci³ to i tak potrafi³ sobie ¶wietnie radziæ :evil:

: ndz lis 10, 2002 10:07 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-merlin93+-->
merlin93 pisze:
<!--QuoteEBegin-->TakisobieMG ma racjê, Palin mia³ przed sob± jeszcze d³ug± drogê do prawdziwej potêgi, takiej jak± posiada³ np. Raistlin. On nawet jak moc straci³ to i tak potrafi³ sobie ¶wietnie radziæ :evil:
<br />Czy mam przyjemno¶æ z osob± znaj±c± Dragonlance Fifth Age? Czy te¿ tylko opierasz swoj± wiedzê na pozycjach wydanych po polsku (czyt. ksi±¿ki z serii Dragonlance)?

: ndz lis 10, 2002 10:50 pm
autor: merlin93
Có¿, trafi³e¶, opieram swoj± wiedzê na ksi±¿kach wydanych po polsku, ale chyba piszê prawdê? Te przyk³ady które poda³em s± z czwartego tomu kronik. A tak z ciekawo¶ci, co to jest Dragonlance Fifth Age, wiesz, moja przygoda z Dragonlance zaczê³a siê niedawno( jakie¶ pó³ roku temu). Pozdrawiam!

: ndz lis 10, 2002 10:57 pm
autor: Darklord
O Dragonlance Fifth Age mo¿esz siê trochê dowiedzieæ z w±tku SAGA Game Rules - co to by³o?. A wiêcej na ten temat napisze w artykule na forumow± stronê o D&D (trudno mi teraz powiedzieæ jak szybko sama strona ruszy jak i kiedy wezmê siê za ten artyku³). <br /> <br />A Palin Majere jest potê¿ny, ale Raistlin jednak osi±gn±³ wiêcej w alternatywnej przysz³o¶ci.

: ndz lis 10, 2002 11:05 pm
autor: merlin93
Dziêki! Poch³on±³em tekst i muszê powiedzieæ, ¿e mnie zaciekawi³. Idê co¶ wiêcej o tym poczytaæ! :mrgreen:

: pn lis 11, 2002 8:58 pm
autor: prEDOator
<!--QuoteBegin-Darklord+-->
Darklord pisze:
<!--QuoteEBegin--> <br />Mógłbyś napisać na podstawie jakiego źródła to twierdzą? I najważniejsze - w jakim wieku mógł według nich tego dokonać? Pytam ze względów formalnych  8) .
<br />Chodzi tu o 4 tom kronik. A co powiecie o Fistandantiliusie? Czy dzięki niemu Raistlin zawdzięczał swą moc?

: pn lis 11, 2002 9:54 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Edo+-->
Edo pisze:
<!--QuoteEBegin-->[...] A co powiecie o Fistandantiliusie? Czy dziêki niemu Raistlin zawdziêcza³ sw± moc?
<br />W du¿ym stopniu tak - zacytujê tutaj fragment pochodz±cy z Dragonlance Nexus: <br />
The spellbooks of Fistandantilus represent a considerable portion of the lich's knowledge throughout his age long existence. The lore recorded in these books represents over 1000 years of research and observation on magic. More importantly the books contained the means to cross the threshold between mortal and god [...] The complete collection of the Spellbooks contained all the spells from the schools of Conjuration, Necromancy, Evocation and Transmutation. In addition they also contained all the spells of up to level 5 from the schools of Divination and Enchantment. The most potent feature of these great tomes however is the vast number of epic spells that Fistandantilus researched. Many of these spells are beyond the ability of even the most capable archmage but for those with the intellect and courage to use them they offer quite staggering power.
<br />Czyli wynika z tego tekstu, ¿e ksiêgi Fistandatilusa by³y istn± skarbnic± wiedzy. Poza tym Raistlin przej±³ potêgê Fistandatilusa po walce za pomoc± blood stone/krwawego kamienia. <br /> <br />A wracaj±c do Palina - ma on talent, ale nie osi±gn±³ wiêkszej potêgi ni¿ wuj.A owo zaklêciê z ksiêgi Magiusa uda³o siê rzuciæ Palinowi dopiero, gdy us³ysza³ s³owa Raistlina. Mo¿na wiêc braæ pod uwagê, ¿e zrobi³ to tylko przy jego wsparciu (zanim je us³ysza³ nie potrafi³ go poj±æ i rzuciæ w dobry sposóB).

: pn lis 11, 2002 10:00 pm
autor: prEDOator
Jeżeli dobrze mi sięwydaje aby Magius mógł wpisać je do swej księgi też musiał je poznać i zrozumieć. Więc on też potrafił je rzucić?

: pn lis 11, 2002 10:06 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Edo+-->
Edo pisze:
<!--QuoteEBegin-->Je¿eli dobrze mi siêwydaje aby Magius móg³ wpisaæ je do swej ksiêgi te¿ musia³ je poznaæ i zrozumieæ. Wiêc on te¿ potrafi³ je rzuciæ?
<br />Tak, na 3E zapewne mia³by epicki poziom. Magius by³ genialnie uzdolnionym magiem i stworzy³ potê¿ne przedmioty, ale nie pokona³ Królowej Ciemno¶ci... Wiêc raczej by³ mniej potê¿ny od Raistlina czy Fistandantilusa (który jednak ¿y³ d³u¿ej od Magiusa). Jednak mimo wszystko :wink: bardzo go lubiê 8) .

: wt lis 12, 2002 10:58 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Queen Gone Jane+-->
Queen Gone Jane pisze:
<!--QuoteEBegin-->Niezapominajmy o irdach, o ile sie niemyle to sa oni najpotezniejszym magami na krynie i to raczej wsrod nich powinnismy szukac najpotezniejszych magow...[...]
<br />Irda posiadaj± du¿y talent w magii, ale nie osi±gali oni takich wy¿yn w jej u¿ywaniu jak chocia¿by mistrzowie Konklawe. Istniej± rasy potê¿niejsze od Irda (nie mo¿na o nich dowiedzieæ siê z polskich ¼róde³ - je¶li mnie pamiêæ nie myli): <br />-Hulderfolk - niezwylke potê¿ni w magii ¿ywio³ów <br />-Scionowie - mistrzowie w umagicznianiu przedmiotów i istot <br />Ale ich te¿ nie wymieni³bym jako najpotê¿niejszych magów.

: pn lis 25, 2002 1:37 pm
autor: Xariell
Kto jest moim ulubionym magiem ze ¶wiata DL? <br /> <br />No jak to kto? Oczywi¶cie, ¿e Raistlin... Mo¿na by te¿ wzi±æ pod uwagê Dalamara, ale to inna historia... :wink: Tiaa... Raistlin jest po prostu geniuszem... Potê¿nym magiem, którego potêgi nic nie przebija...

: pn lis 25, 2002 6:33 pm
autor: Sevin
Osobi¶cie moim ulubionym magiem w DL by³ Palin <br />Co prawda zanim przeczyta³em Letnie Smoki bili nimi Raistlin... <br />i Fizban <br />No to Zegnajcie. Niech Tymora bywa z wani!

: pn lis 25, 2002 6:45 pm
autor: Mirit
Nie wiem czy Fr kfalifikuje się do DL ,ale wątek nazywa się czarodzieje, tak wiec moim ulubionym jest Elminister, oraz Harkle Harpell :mrgreen:. <br /> <br />Pozdrwaiam <br /> <br />Dodano po nastepnej notce DarkLorda: <br />Ok przepraszam ale nie znam innych magów, bo o ile sie nie myle smoki w DL sa zredukowane do roli wierzchowców a to mnie skutecznie odstrasza [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crying.gif[/img] . Przepraszam za nieporozumienie.

: pn lis 25, 2002 6:52 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Mirit+-->
Mirit pisze:
<!--QuoteEBegin-->Nie wiem czy Fr kfalifikuje siê do DL ,ale w±tek nazywa siê czarodzieje, tak wiec moim ulubionym jest Elminister, oraz Harkle Harpell :mrgreen:.[...]
<br />Elminster odwiedza³ Krynn, rodzina Harpellów byæ mo¿e, ale w tym temacie chodzi o magów natywnych dla Krynnu. Dlatego by unikn±æ nieporozumieñ :wink: rozszerzy³em tytu³ tematu (z Czarodzieje na Czarodzieje z Krynnu).

: wt lis 26, 2002 4:33 pm
autor: Nostaven
Ja tam najbardzije lubię Dalamara, pomimo, iż Raist też mi się podoba. Po prostu wolę ten, jakże piękny motyw mrocznego elfa, jako wygnanego z elfickiej społeczności. <br />A co do najpotężniejszego, to uważam za niego Raista. W końcu posiadł on moc Fistandantilusa, dodając do tego swoją własną. A Palin? Też był potężny, lecz uważam, iż zarówno Dalamar, jak i Fistandantilus (nie wspominając nawet o Raistcie) byli potężniejsi.

: czw lis 28, 2002 11:00 am
autor: Xariell
Nie czyta³am jeszxcze Letnich Smoków... Ale póki co i tak Raistlin jest dla mnie najlepszy... :)

: czw gru 26, 2002 12:09 am
autor: Fallen Deva
Tak¿e Celiban by³ ¶wietny ( a dok³adnie jego serce :wink: ) <br />______________ <br /> <br />Dopisane pó¼niej <br />Mój b³±d sorki.

: pn gru 30, 2002 6:52 pm
autor: prEDOator
<!--QuoteBegin-Fallen Deva+-->
Fallen Deva pisze:
<!--QuoteEBegin-->Także Celiban był świetny ( a dokładnie jego serce :wink: )
<br /> <br />A propo Calibana: <br /> <br />Caliban's Song <br /> <br />I gave him his kingdom, he left me to rust <br />Alone with the old broken armor and dust. <br />Now what sort of payment is this for a king <br />To give to the one who his freedom did bring, <br />Oh, Arthur, where are you now? <br /> <br />Trapped in a stone to chose kings for this land, <br />He drew me forth lovingly with his own hand; <br />But now he has left me, now all is forgot -- <br />Alone and unneeded, I’m left here to rot. <br />Oh, Arthur, where are you now? <br /> <br />I guided his hand and I led him to war -- <br />I showed him the dreams that were worth fighting for. <br />But now that he’s won them, what’s been left for me? <br />Just a place by myself in this dark armory. <br />Oh, Arthur, where are you now? <br /> <br />Yes, now he has won the dream for which he fought; <br />He bears a new sword now, while I lie forgot. <br />I brought him to this, to the life he now lives; <br />What didn’t I offer? What couldn’t I give? <br />Oh, Arthur, where are you now? <br /> <br />So here I will wait, though I’m waiting in vain -- <br />My heart’s made of steel, but I still can know pain. <br />If anyone asks, I am waiting, alone... <br />And wondering why he took me from the stone. <br />Oh, Arthur, where are you now? <br /> <br />Oh, Arthur, where are you now? <br />

: pn gru 30, 2002 8:11 pm
autor: Loethlin@-'-,--
Dla mnie Raistlin jest absolutnie bezkonkurencyjny. Dalamar jest poprostu fajny a Palin za bardzo "moralny" w porownaniu do jego wujaszka. :mrgreen:

: czw sty 02, 2003 11:54 am
autor: Nostaven
Palin za bardzo moralny? Hmmm... Można i tak powiedzieć. Powiedzcie, czy była jakaś kobieta-mag? Bo żadnej sobie nie przypominam...

: czw sty 02, 2003 4:12 pm
autor: Loethlin@-'-,--
Pewnie, ¿e by³y kobiety-czarodziejki! Na przyk³ad, poprzednia, przd Raistlinem g³owa zakonu Czarnych szat, Ladonna, ex-dziewczyna Par-Saliana. I by³a te¿ panna Dalamara, Jenna. By³a w zakonie Czerwonytch szat, jak jej ojciec, Justarius, g³owa Czerwonych szat. Jej tatu¶ by³ bardzo niezadowolony ze zwi±zku swojej córeczki z tym okropnym mrocznym elfem. :mrgreen:

: czw sty 02, 2003 8:31 pm
autor: Toriel
Raistlin the best