Strona 1 z 1

Szalony Baron

: pn lut 16, 2004 3:19 pm
autor: Razor__
Nie wiedzia³em czy jest sens zak³adaæ nowy temat, ew. bêdzie mo¿na zmieniæ go na jaki¶ ogólny z pytaniami o tre¶æ dragonów, ale to tak BTW. <br /> <br />Na ostatniej sesji ja i mój nowy towarzysz krasnolud pomogli¶my pewnemu magowi (jak siê domy¶lam) rozprawiæ siê z band± goblinków. Po krótkiej walce ów jegomo¶æ zaproponowa³ nam cz³onkostwo w tzw. Armii Szalonego Barona (MG widz±c nasze u¶miech na twarzy na s³owa 'szalony baron' natychmiat doda³, ¿e on tej postaci nie wymy¶³i³, ¿e ona wystêpuje w ksi±¿kach). Zarówno ja, jak i mój kolega nie przeczytali¶my jeszcze tylu ksi±¿ek, ¿eby skojarzyæ tego pana. Wiêc mam pytania: <br />1. Kim jest Szalony Baron? <br />2. Jakie¶ info o jego armii. (jak wygl±da jej struktura, jakie g³ównie zlecenia wykonuje, itp) <br /> <br />Gramy ok 10 lat przed wydarzeniami opisanymi w pierwszej czê¶ci sagi.

: pn lut 16, 2004 4:05 pm
autor: Darklord
Jest to postaæ z Towarzyszy broni (polecam przeczytanie tej pozycji dla pe³nych informacji). <br />1. Szalony baron to honorowy Solamnijczyk, dowódca najemnej armii, staraj±cy siê pracowaæ po stronie dobra. <br />2. Jego armia to sezonowi najemnicy trenowani przez jego ludzi na jego ziemiach. Wielu z nich wraca do niego w kolejnych sezonach.

: pn lut 16, 2004 4:33 pm
autor: Razor__
Dziêki, nie trzeba by³o dawaæ linka. (jak co¶ siê pojawi do Dragonlance to ju¿ jest pewnie w drodze do tego MG :wink: , wiêc sobie od niego po¿ycze). Dobrze, ¿e stoi po stronie dobra, bo ów mag mówi, ¿e przyjmuj± zlecenia od innych ludzi, wiêc sobie pomy¶la³em, ¿e kto da wiêcej ten ma grupê najeminików na zawo³anie (a na to by moja postaæ nie posz³a). O jakim¶ terningu te¿ co¶ napomkn±³ (¿e jest ciê¿ki itd itp) Mówi³ co¶ o kodeksie honorowym ale nie potrafi³ podaæ choæby jednego punktu z tego kodeksu. Móg³by¶ co¶ na temat tego kodeksu napisaæ? Ciekaw jestem jakie mo¿na ogólne zasady na³o¿yæ zgraji przypadkowych najemników. <br /> <br />Dopisane pó¼niej: <br />Czy jest szansa ¿ebym tam uzyska³ szkolenie w zakresie magii? (mam dopiero 1lvl i jeszcze siê mn± nie interesuj± (ten 'uratowany' mag mia³ czerone szaty))

: pn lut 16, 2004 11:41 pm
autor: Inglorion
Czy jest szansa ¿ebym tam uzyska³ szkolenie w zakresie magii?
<br />Jaha, je¶li tylko spotkasz Mistrza Czarnoksiêstwa i przyjaciela Luni arcymaga Horkina... :wink:

: wt lut 17, 2004 12:21 pm
autor: Razor__
<!--QuoteBegin-Inglorion+-->
Inglorion pisze:
<!--QuoteEBegin-->Jaha, je¶li tylko spotkasz Mistrza Czarnoksiêstwa i przyjaciela Luni arcymaga Horkina...  :wink:
<br />Mo¿esz napisaæ co¶ wiêcej, bo nic nie rozumiem z tego co napisa³e¶.

: wt lut 17, 2004 1:46 pm
autor: Darklord
<!--QuoteBegin-Razor+-->
Razor pisze:
<!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Inglorion+-->
Inglorion pisze:
<!--QuoteEBegin-->Jaha, je¶li tylko spotkasz Mistrza Czarnoksiêstwa i przyjaciela Luni arcymaga Horkina...  :wink:
<br />Mo¿esz napisaæ co¶ wiêcej, bo nic nie rozumiem z tego co napisa³e¶.
<br />U Szalonego barona na sta³e jest zatrudniony mag bojowy Horkin, znaj±cy osobi¶cie boginiê magii Lunitari.

: wt mar 02, 2004 4:48 pm
autor: Arathorn
Co do kodeksu honorowego to baron dobrze p³aci³ i w interesie tych "przypadkowych" najemników by³o aby siê go trzymali. Nie by³y to jakie¶ konkretne prawa jak np kodeks i regu³a ale ogólne za³o¿enia przyjmowania i wykonywania zleceñ. <br />Miêdzy innymi to , ¿e baron nie przyjmowa³ zleceñ co do których s³uszno¶ci nie by³ przekonany. Nie pozwala³ aby jego ¿o³nierze grabili jak i niszczyli w³asno¶æ cywili. Takie ogólne moralne za³o¿enia. Nawet to , ¿e wyp³aca³ ¿o³d rodzinom poleg³ych najemników bardzo dobrze ¶wiadczy³o o kodeksie którego stara³ siê przestrzegaæ .

: sob lip 29, 2006 3:33 pm
autor: Merlin222
A tu jeszcze kilka ciekawostek odno¶nie Szalonego Barona :wink:<br /><br />Ivor baron Langtree by³ niskiego wzrostu, mia³ w zwyczaju nosiæ ogromny kapelusz z piórem oraz wysokie, skórzane buty. Jego czarna broda i w±sik podkre¶la³y jego u¶miech, a czarne w³osy opada³y lokami na ramiona.<br /><br />Dowodzi³ armi± najemników. Pod jego rozkazami s³u¿yli równie¿ bracia Majere (Caramon Majere, Raistlin Majere).<br /><br />G³ówna kwatera Szalonego Barona, forteca wzniesiona u uj¶cia Nowego Morza, znajdowa³a siê daleko na wschód od Solace. Baron, jak jego ojciec Jan z Langtree, oddawa³ cze¶æ Kiri-Jolith'owi, uwa¿aj±c, ¿e bóg nigdy nie opu¶ci³ Krynnu. Na chor±gwi armii widnia³ symbol bizona, a sygna³em przywo³ania regimentu by³a melodia Miglanc z Abanasinii.<br /><br />¯yciowe motto:<br />Im mniej tych, co znaj± tajemnicê, tym tê tajemnicê ³atwiej utrzymaæ.